Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028 za lata 2017-2019

Zgodnie z art. 39 ust. 1 i 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) Zarząd Województwa sporządza sprawozdania z realizacji planów gospodarki odpadami, obejmujące okres 3 lat kalendarzowych według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres, zwany dalej „okresem sprawozdawczym”, które przedkłada Sejmikowi Województwa, a następnie ministrowi właściwemu do spraw klimatu i środowiska.

Zarząd Województwa Łódzkiego zobowiązany był do sporządzenia „Sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028 za lata 2017-2019”, które następnie przyjął i przedłożył Sejmikowi Województwa Łódzkiego oraz Ministrowi Klimatu i Środowiska uchwałą nr 403/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia Sejmikowi Województwa Łódzkiego oraz Ministrowi Klimatu i Środowiska „Sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028 za lata 2017-2019”.

Osoba publikująca :  Anna Traczyk
Data publikacji:  01.10.2021 - 14:58
Osoba modyfikująca: Anna Traczyk
Ostatnio zmieniany: 01.10.2021 - 15:01