Programy Ochrona Środowiska

Zadanie pod nazwą "Opracowanie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami" jest dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Umowa w formie dotacji o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 33/BN/D/2019 z dnia 28.05.2019 r.


Wartość ogólna zadania : 84 132,00 PLN
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 50 480,00 PLN

 

 

Zakres opracowania określony został w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie sposobu i formy sporządzania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz wzoru planu inwestycyjnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1016). Ponadto opracowanie będzie zawierać Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa łódzkiego, jako wypełnienie zapisów zawartych w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, uchwalonym przez Radę Ministrów w dniu 14 lipca 2009 roku (uchwała nr 122/2009 ze zm.). Prognoza oddziaływania na środowisko zostanie sporządzona zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.).Link do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi znajduje się tutaj.

www.zainwestujwekologie.pl

 

 

Zadanie pod nazwą "Sprawozdanie z planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego" jest dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Umowa w formie dotacji o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 58/BN/D/2017 z dnia 12.06.2017 r.

Sprawozdanie z planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego zostanie opracowana przez wykonawcę wyłonionego w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych.
Wartość ogólna zadania : 109 000,00 PLN
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi:90 000,00 PLN

1. SWPGO_d_2017.pdf

Link do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi znajduje się tutaj.


Zadanie pod nazwą "Doskonalenie samorządowych kadr ochrony środowiska-szkolenia oraz zakup prenumeraty dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego"jest dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Umowa w formie dotacji o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 11/EE/D/2017 z dnia 31.03.2017 r.


Wartość ogólna zadania : 42 963,13 PLN
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 34 591,47 PLN

W ramach zadania 37 pracownicków Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska (jednorazowo 94 osoby) uczestniczyło w 32 szkoleniach, konferencjach związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska, w szczególności:
- z tematyką związaną z ochroną środowiska (gospodarka odpadami, ochrona wód i gospodarka wodno-ściekowa, ochrona powietrza, ochrona powierzchni ziemi, ochrona przyrody),
-  uregulowaniami prawnymi w zakresie ochrony środowiska,
-  naliczania i egzekucji opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
-  prowadzeniem wojewódzkiej bazy danych o odpadach oraz publicznie dostępnym wykazem danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
-  geologii i górnictwa,
- ochrony gruntów leśnych i łowiectwa.
W ramach zadania zaprenumerowanych zostało 16 tytułów czasopism („Gospodarka Wodna”, „Aura”, „Prawo i Środowisko”, „Odpady i Środowisko”, „Środowisko”, „Przegląd Komunalny”, „Recykling”,„Czysta Energia”, „Wodociągi i Kanalizacja”, „Zieleń Miejska”, „Przyroda Polska”, „GLOB Energia”, „Chrońmy Przyrodę Ojczystą”, "Dzikie życie", "Brać łowiecka", „Łowiec Polski”).  Zakupiono także 11 tytułów książkowych oraz 41 map i 15 obiaśnień do nich.

Link do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi znajduje się tutaj.Zadanie pod nazwą "Sprawozdanie z planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego" jest dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Umowa w formie dotacji o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 58/BN/D/2017 z dnia 12.06.2017 r.

Sprawozdanie z planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego zostanie opracowana przez wykonawcę wyłonionego w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych.
Wartość ogólna zadania : 109 000,00 PLN
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi:90 000,00 PLN

1. SWPGO_d_2017.pdf

Link do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi znajduje się tutaj.Zadanie pod nazwą "Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami" jest dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Umowa w formie dotacji o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 796/BN/D/2014 z dnia 11.12.2014 r.

Aktualizacja wojewódzkiego planu gospodarki odpadami wraz z planem inwestycyjnym stanowiącym jego załącznik zostanie opracowana przez wykonawcę wyłonionego w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych.
Wartość ogólna zadania : 109 000,00 PLN
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi:98 100,00 PLN

W dniu 20 czerwca 2017 r. Uchwałą Nr XL/502/17 Sejmik Województwa Łódzkiego uchwalił Plan gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016 - 2022 z uwzględnieniem lat 2023 - 2028 wraz z załącznikami tj. Planem Inwestycyjnym, Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa łódzkiego oraz Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028 wraz z uzasadnieniem.


 

1) PGOWŁ_2016_uchwalony_20_06_2017.pdf

2) PI_WŁ_uchwalony_20_06_2017.pdf

3) Podsumowanie_wraz_z_uzasadnieniem_uchwalony_20_06_2017.pdf

4) PUWA_WŁ_2016_uchwalony_20_06_2017.pdf

  

 Zadanie pod nazwą Wykonanie Studium pn. „Opracowanie programu ochrony powietrza dla strefy województwa łódzkiego – strefy łódzkiej, na podstawie oceny jakości powietrza w województwie łódzkim w 2015 roku” jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Wykonanie niniejszego studium jest wypełnieniem ciążącego na Zarządzie Województwa Łódzkiego ustawowego obowiązku z zakresu administracji rządowej wynikającego z art. 91 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.). W wyniku realizacji zadania opracowana zostanie zmiana programu ochrony powietrza dla strefy łódzkiej województwa łódzkiego.
Koszt całkowity zadania wynosi 29 397,00 zł, z czego kwotę 4 397,00 zł stanowi dotacja WFOŚiGW w Łodzi.
 

 

www.zainwestujwekologie.pl


Zadanie pod nazwą Wykonanie studium pt.: „Opracowanie i aktualizacja programów ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego na podstawie oceny jakości powietrza w województwie łódzkim w 2014 r. w celu osiągnięcia standardów jakości powietrza.” jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Wykonanie niniejszego studium jest wypełnieniem ciążącego na Zarządzie Województwa Łódzkiego ustawowego obowiązku z zakresu administracji rządowej wynikającego z art. 91 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.). W wyniku realizacji zadania opracowane zostaną zmiany i aktualizacje programów ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego.
Koszt całkowity zadania wynosi 100 860,00 zł, z czego kwotę 860,00 zł stanowi dotacja WFOŚiGW w Łodzi.

 

www.zainwestujwekologie.pl
Projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/689/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego
„w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 oraz planu działań krótkoterminowych – nazwa strefy: aglomeracja łódzka – kod strefy: PL1001.”

Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia przekroczeń poziomu alarmowego i poziomu docelowego ozonu przyziemnego oraz ograniczenia skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń


Uchwała Nr XLIX/882/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie określenia: "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, objętych przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu, położonych wzdłuż dróg wojewódzkich województwa łódzkiego, po których przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów rocznie” .
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2014/3053/akt.pdf


Projekt uchwały w sprawie programu ochrony powietrza sierpień 2014 r.
Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/690/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 oraz planu działań krótkoterminowych.
Nazwa strefy: strefa łódzka.
Kod strefy: PL1002.


Zadanie pn. "Cykl filmów o Parkach krajobrazowych wraz z wydaniem wkładki edukacyjnej do gazety regionalnej" jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (umowa dotacji nr 217/EE/D/2014 z dnia 14 lipca 2014r.)
Koszt całkowity: 108 566zł
Koszt dofinansowania: 97 700zł
W ramach zadania wyprodukowano i wyemitowano 7 odcinków programu "Łódzkie jakiego nie znacie" w TVP Łódź oraz wydano wkładki edukacyjne o 7 parkach krajobrazowych do gazety regionalnej "Dziennik Łódzki" w nakładzie 70 000 egz.

Link do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi znajduje się tutaj.


Zadanie pn. „Sprawozdanie z planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego” jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (umowa dotacji nr 27/BN/D/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. zmieniona aneksem na 1 z dnia 31 lipca 2014r.).
Koszt całkowity zadania : 25 707zł
Kwota dofinansowania: 23 136zł

Link do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi znajduje się tutaj.


Zadanie pn. „Szkolenie służb samorządowych Województwa Łódzkiego w zakresie ochrony środowiska i opłat za korzystanie ze środowiska” jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (umowa dotacji nr 5/EE/D/2014 z dnia 5 marca 2014 r. zmieniona aneksem nr 1 z dnia 2 grudnia 2014r.).
Koszt całkowity zadania : 25 935,50zł
Kwota dofinansowania: 23 341,95zł

W ramach zadania 35 pracownicków Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska (jednorazowo 53 osoby) uczestniczyło w 14 szkoleniach, sympozjach, konferencjach związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska, w szczególności:
- z tematyką związaną z ochroną środowiska (gospodarka odpadami, ochrona wód i gospodarka wodno-ściekowa, ochrona powietrza, ochrona powierzchni ziemi, ochrona przyrody),
- z uregulowaniami prawnymi w zakresie ochrony środowiska,
- z naliczaniem i egzekucją opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, udzielaniem pomocy publicznej,
- z  prowadzeniem wojewódzkiej bazy danych o odpadach oraz publicznie dostępnym wykazem danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
- z geologią i górnictwem,
- ochroną gruntów leśnych i łowiectwa.

Link do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi znajduje się tutaj.


Zadanie pn. "Prenumerata czasopism fachowych związanych z ochroną środowiska oraz zakup literatury książkowej i map wraz z ich opisem" jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (umowa dotacji nr 6/EE/D/2014 z dnia 5 marca 2014 r.).
Koszt całkowity zadania: 6 891,16zł
Kwota dofinansowania: 6 202,04zł

W ramach zadania zaprenumerowanych zostało 17 tytułów czasopism („Gospodarka Wodna”, „Aura”, „Prawo i Środowisko”, „Odpady i Środowisko”, „Środowisko”, „Przegląd Komunalny”, „Recykling”, „Czysta Energia”, „Wodociągi i Kanalizacja”, „Zieleń Miejska”, „Przyroda Polska”, „GLOB Energia”, „Chrońmy Przyrodę Ojczystą”, „Dzikie życie", „Brać łowiecka", „Kopaliny", „Łowiec Polski”).  W ramach zadania zakupionych zostało także 12 tytułów książkowych (14 książek i wydań papierowych) oraz 33 mapy wraz z 31 opisami.

Link do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi znajduje się tutaj.


Zadanie pn. "Oznakowanie tablicami informacyjnymi granic obszarów chronionego krajobrazu województwa łódzkiego w celu ochrony różnorodności biologicznej” jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (umowa dotacji nr 718/OP/D/2013 z dnia 19 grudnia 2013r. zmieniona aneksem nr 1 z dnia 10 lipca 2014r.).

Koszt całkowity zadania: 61 500zł
Kwota dofinansowania: 55 350zł

W ramach zadania przygotowanych zostało 25 tablic informacyjnych oraz oznakowane zostały trzy obszary chronione:
- Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Widawki (15 tablic)
- Brąszewicki Obszar Chronionego Krajobrazu (5 tablic)
- Przedborski Obszar Chronionego Krajobrazu (5 tablic)


Link do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi znajduje się tutaj.Uchwała NR XLIII/794/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż linii kolejowych, po których przejeżdża ponad 30 000 pociągów rocznie z terenu województwa łódzkiego, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne tj. przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałasu określone wskaźnikiem LDWN i LN"W dniu 2 grudnia 2013 r. Województwo Łódzkie zrealizowało, z udziałem środków z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (www.wfosigw.lodz.pl) , zadanie pn.: Wykonanie studium pt.: „Opracowanie i aktualizacja programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych na podstawie oceny jakości powietrza w województwie łódzkim w 2012 r. w celu osiągnięcia standardów jakości powietrza i poziomów docelowych”
 
Koszt całkowity zadania wyniósł 99 630,00 zł, z czego kwotę 9 630,00 zł stanowiła dotacja WFOŚiGW w Łodzi.

Wykonanie niniejszego opracowania jest wypełnieniem ciążącego na Zarządzie Województwa Łódzkiego ustawowego obowiązku z zakresu administracji rządowej wynikającego z art. 91 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r., Poz. 1232) , a w konsekwencji pozwoli na przyjęcie (określenie) programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych dla stref województwa łódzkiego przez Sejmik Województwa Łódzkiego w drodze uchwał.                                                                            
_________________________________________________________________________


Zadanie pn.: Wykonanie opracowania pt.: „Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, objętych przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu, położonych wzdłuż dróg
wojewódzkich województwa łódzkiego, po których przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów rocznie” jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (www.wfosigw.lodz.pl ).
(umowa dotacji Nr 329/BN/D/2013 r. z dnia 29.08.2013 r., zmieniona Aneksem Nr 1 z dnia  18.10.2013 r.). Koszt całkowity zadania 39.310,80 zł (29.310,80 zł stanowi dotacja z WFOŚiGW w Łodzi)
Obwieszczenie o opracowaniu przez Zarząd Województwa Łódzkiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawieprogramu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu docelowego ozonu przyziemnego. Nazwa strefy: aglomeracja łódzka. Kod strefy: PL1001.
Z DNIA 04.10.2013
 Obwieszczenie o opracowaniu przez Zarząd Województwa Łódzkiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawieprogramu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu docelowego ozonu przyziemnego. Nazwa strefy: strefa łódzka. Kod strefy: PL1002.
Z DNIA 04.10.2013Obwieszczenie o opracowaniu przez Zarząd Województwa Łódzkiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawiezmiany uchwały Nr XXXV/690/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 oraz planu działań krótkoterminowych. Nazwa strefy: strefa łódzka. Kod strefy: PL1002.
Z DNIA  26.09.2013Zadanie pn. "Termomodernizacja budynku D przy ul. 3-go Maja 7 w Sieradzu" jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (umowa dotacji nr 713/OA/PD/2012, zawartej w dniu 31.12.2012r.). Koszt całkowity zadania wynosił 1.135.587,00 PLN, z czego 1.022.228,00 PLN stanowi dotację ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie pożyczki i dotacji. W ramach wskazanego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego będą wykonane następujące prace:       
- płukanie instalacji c.o.,
- ocieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej o grubości 15cm,
- ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic do głębokości 1m poniżej poziomu terenu styropianem o grubości 10cm,
- ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem o grubości 12cm, metodą bezspoinową, wykończenie tynkiem,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej o pow. ok. 137,81m2,
- wymiana stolarki okiennej,
- montaż higrosterowalnych nawiewników okiennych,
- montaż instalacji solarnej na potrzeby c.w.u.
 
Zadanie pn. „Prenumerata czasopism fachowych związanych z ochroną środowiska oraz zakup literatury książkowej i map wraz z ich opisem” jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (umowa dotacji nr 42/EE/D/2013 z dnia 22.04.2012r.). Koszt całkowity zadania wynosi 7 300 zł, z czego kwota 6 570,00 zł stanowi dotację ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

W ramach zadania zaprenumerowanych zostało 17 tytułów czasopism („Gospodarka Wodna”, „Aura”, „Prawo i Środowisko”, „Odpady i Środowisko”, „Środowisko”, „Przegląd Komunalny”, „Recykling”,„Czysta Energia”, „Wodociągi i Kanalizacja”, „Zieleń Miejska”, „Przyroda Polska”, „GLOB Energia”, „Chrońmy Przyrodę Ojczystą”, "Dzikie życie", "Brać łowiecka", "Kopaliny", „Łowiec Polski”).  Zakupiono także 14 tytułów książkowych oraz 30 map i 33 opisy do nich.

Link do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi znajduje się tutaj.

 


Zadanie pn. „Szkolenie służb samorządowych Województwa Łódzkiego w zakresie ochrony środowiska i opłat za korzystanie ze środowiska” jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (umowa dotacji nr 15/EE/D/2013, zawartej w dniu 21.03.2013r..). Koszt całkowity zadania to 24 335,49zł, z czego kwota 21 901,49 zł stanowi dotację ze środków WFOŚiGW w Łodzi.W ramach ww. zadania przeszkolono 43 pracowników Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska  w około 25 szkoleniach w następującym zakresie:

  • tematyki związanej z ochroną środowiska,
  • uregulowań prawnych w zakresie ochrony środowiska,
  • obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego m.in. dot. weryfikacji, ewidencji i windykacji  opłat za korzystanie ze środowiska,
  • geologii i górnictwa,
  • ochrony gruntów leśnych i łowiectwa.

Link do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi znajduje się tutaj.


 W dniu 20 listopada 2012 r. Województwo Łódzkie zrealizowało, z udziałem środków z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zadanie pn. „Opracowanie programów ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego na podstawie wyników oceny poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref dokonanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi za rok 2011”.

Koszt całkowity zadania wyniósł 244 770,00 zł, z czego kwotę 144 770,00 zł stanowiła dotacja WFOŚiGW w Łodzi,a 100 000,00 zł to udział własny.

Wykonanie niniejszego opracowania jest wypełnieniem ciążącego na Zarządzie Województwa Łódzkiego ustawowego obowiązku z zakresu administracji rządowej wynikającego z art. 91 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo ochrony środowiska, a w konsekwencji pozwoli na przyjęcie (określenie) programów ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego, tj. dla aglomeracji łódzkiej i strefy łódzkiej przez Sejmik Województwa Łódzkiego w drodze uchwał.

 

Zadanie  pn.: Wykonanie opracowania pt.: „Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż linii kolejowych, po których przejeżdża ponad 30 000 pociągów rocznie, z terenu województwa łódzkiego, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne tj. przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałasu określone wskaźnikiem LDWN i LN” jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (umowa dotacji nr 284/BN/D/2012 z dnia 4.09.2012 r., zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 31.10.2012 r.). Koszt całkowity zadania: 40 000,00 zł, z czego 20 000,00 stanowi dofinansowanie z WFOŚiGW  w Łodzi.

 

Zadanie  pn.: Wykonanie opracowania pt.: „Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych o obciążeniu ponad 3 000 000 pojazdów rocznie, z terenu województwa łódzkiego, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne tj. przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałasu określone wskaźnikiem LDWN i LN” jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (umowa dotacji nr 283/BN/D/2012 z dnia 4.09.2012 r., zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 31.10.2012 r.). Koszt całkowity zadania: 122 698,00 zł, z czego 94 698,00 stanowi dofinansowanie z WFOŚiGW  w Łodzi.

Projekty uchwał w sprawie programów ochrony powietrza grudzień 2012 r.


1. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim.
Nazwa strefy: aglomeracja łodzka. Kod strefy: PL1001.

2. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim.
Nazwa strefy: strefa łodzka. Kod strefy: PL1002.

 Zadanie pn. „Szkolenie służb samorządowych Województwa Łódzkiego w zakresie ochrony środowiska 

i opłat za korzystanie ze środowiska” jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (umowa dotacji nr 74/EE/D/2012, zawartej w dniu 25.05.2012r.). Koszt całkowity zadania wynosił 26 616,90 zł, z czego kwota 19 966,20 zł stanowi dotację ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

W ramach ww. zadania, w 27 szkoleniach, konferencjach i sympozjach zostało przeszkolonych 38 osób.
Pracownicy Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska przeszkoleni zostali w następującym zakresie:

  • tematyki związanej z ochroną środowiska,
  • uregulowań prawnych w zakresie ochrony środowiska,
  • obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego m.in. dot. weryfikacji, ewidencji i windykacji  opłat za korzystanie ze środowiska,
  • geologii i górnictwa,
  • ochrony gruntów leśnych i łowiectwa.

Link do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi znajduje się tutaj.


 

 

Zadanie pn. „Prenumerata czasopism fachowych związanych z ochroną środowiska oraz zakup literatury

książkowej i map wraz z ich opisem” jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (umowa dotacji nr 24/EE/D/2012 z dnia 25.04.2012r.). Koszt całkowity zadania wynosi 5 631,98 zł, z czego kwota 4 467,00 zł stanowi dotację ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

W ramach zadania zaprenumerowanych zostało 14 tytułów czasopism („Gospodarka Wodna”, „Aura”, „Prawo i Środowisko”,
„Odpady i Środowisko”, „Środowisko”, „Przegląd Komunalny”, „Recykling”,

„Czysta Energia”, „Wodociągi i Kanalizacja”, „Zieleń Miejska”, „Przyroda Polska”, „GLOB Energia”, „Chrońmy Przyrodę Ojczystą”,
„Łowiec Polski”), zakupiono 17 pozycji książkowych oraz 28 szt. map oraz 15szt. opisów do map.


Link do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi znajduje się tutaj.


 

 

Zadanie pn. "Zakup oprogramowania specjalistycznego Mapinfo do przetwarzania danych kartograficznych na potrzeby Wydziału
Ochrony Środowiska" jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Łodzi. Koszt całkowity zadania wynosi 10.455,00 zł, z czego kwota 7.500,00 zł stanowi dotację ze środków WFOŚiGW w Łodzi,
a 2 995,00 zł to udział własny. Zakupiony program z licencją na jedno stanowisko wykorzystywany będzie przy tworzeniu obszarów
chronionego krajobrazu województwa łódzkiego oraz  przy tworzeniu bazy danych dotyczących parków krajobrazowych województwa
łódzkiego.


 
Link do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi znajduje się tutaj.


 

Projekty uchwał w sprawie programów ochrony powietrza sierpien 2012 r.

 

1. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, Nazwa strefy: aglomeracja łódzka.


2. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10, Nazwa strefy: aglomeracja łódzka.

3. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10. Nazwa strefy: strefa łódzka,

4. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10. Nazwa strefy: strefa łódzka.


plan godpodarki odpadami

Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 opracowany został na podstawie nowelizacji ustawy

z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011r. Nr 152, poz. 897), w której art. 15 mówi, że sejmik województwa jest obowiązany uchwalić, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, zaktualizowany wojewódzki plan gospodarki odpadami.

Plan jest realizacją przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.), która wprowadziła obowiązek opracowania planów gospodarki odpadami i ich aktualizacji nie rzadziej niż raz na 6 lat. Został przyjęty Uchwałą Nr XXVI/481/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2012 roku.

Opracowanie to Województwo Łódzkie zrealizowało z udziałem środków z dotacji Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Koszt całkowity zadania – 66.358,50 zł, z czego dotacja

WFOŚiGW w Łodzi –  53.086,80 zł.

  
Uchwała Nr XXVI/481/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2012 roku.
[format pliku: pdf]

Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 
[format pliku: pdf]

Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odapdami Województwa Łódzkiego 2012 za lata 2011-2013
[format pliku: pdf]program ochrony środowiska

 

Zgodnie z art.17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008 Nr 25, poz.150

ze zm.) w celu realizacji polityki ekologicznej państwa organ wykonawczy województwa co 4 lata sporządza wojewódzki program ochrony środowiska, który wskazuje cele i priorytety ekologiczne oraz rodzaj i harmonogram działań proekologicznych niezbędnych do osiągnięcia zaplanowanych celów. Ich realizacja zapewni poprawę stanu środowiska w województwie.

„Program Ochrony Środowiska Województwa Łódzkiego 2012” do roku 2015 w perspektywie do 2019 roku został przyjęty Uchwałą Nr XXIV/446/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 maja 2012 roku.

Opracowanie to Województwo Łódzkie zrealizowało z udziałem środków z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Koszt całkowity zadania – 83640 zł, z czego dotacja

WFOŚiGW w Łodzi – 66912 zł, udział własny – 16728 zł.

 

Uchwała Nr XXIV/446/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 maja 2012 roku.

[format pliku: pdf, wielkość: 1416 KB]

 

Program Ochrony Środowiska Województwa Łódzkiego 2012 (do roku 2015 w perspektywie do 2019 roku)

[format pliku: pdf, wielkość: 8660 KB]


Streszczenie Programu Ochrony Środowiska Województwa Łódzkiego 2012 (na lata 2008 – 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2015)[format pliku: pdf, wielkość: 656 KB]
 

Zgodnie z art.17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 519) w celu prowadzenia polityki ochrony środowiska organ wykonawczy województwa sporządza wojewódzki program ochrony środowiska, który uwzględnia cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych.
Głównym celem stworzenia Programu 2016 jest dążenie do poprawy stanu środowiska w województwie, ograniczenie negatywnego wpływu zanieczyszczeń na środowisko, ochrona i rozwój walorów środowiska, a także racjonalne gospodarowanie jego zasobami. Program 2016 służy także do realizacji celów na poziomie regionalnym, które zostały przyjęte w dokumentach strategicznych na poziomie krajowym, ze szczególnym uwzględnieniem Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020r., której założenia odnoszą się przede wszystkim do racjonalnego wykorzystania zasobów i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju, przy jednoczesnym obniżeniu emisji zanieczyszczeń do środowiska.
„Program ochrony środowiska województwa łódzkiego 2016 na lata 2017-2020  z perspektywą do 2024r.”roku został przyjęty Uchwałą Nr XXXI/415/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku.
Opracowanie to Województwo Łódzkie zrealizowało z udziałem środków z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Koszt całkowity zadania – 104 427,00 zł, z czego dotacja WFOŚiGW w Łodzi – 93 984,00 zł, udział własny – 10 443,00 zł.

Uchwała Nr XXXI/415/16 z dnia 20 grudnia 2016 r.

Program ochrony środowiska 2016

Podsumowanie wraz z uzasadnieniem
 Raport za lata 2008-2009 z wykonania „Programu ochrony środowiska województwa łódzkiego na lata 2008-2011”.
[plik PDF - 1,2 MB]


Raport za lata 2012-2013 z wykonania "Programu ochrony środowiska województwa łódzkiego 2012"
[plik PDF - do pobrania]

Raport za lata 2014 -2015 z wykonania " Programu ochrony środowiska województwa łódzkiego 2012"


W dniu 30 listopada 2010 r. Województwo Łódzkie zrealizowało, z udziałem środków z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zadanie pn. Wykonanie opracowania pt. „Opracowanie programu ochrony powietrza dla strefy łódzkiej, w której przekroczone zostały wartości poziomu docelowego i poziomu celu długoterminowego ozonu w powietrzu”. Koszt całkowity zadania wyniósł 158 600,00 zł, z czego kwotę 96 000,00 zł stanowi dotacja WFOŚiGW w Łodzi ,a 62 600,00 zł to udział własny.

Wykonanie niniejszego opracowania jest wypełnieniem ciążącego na Marszałku Województwa Łódzkiego ustawowego obowiązku z zakresu administracji rządowej wynikającego z art. 91 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo ochrony środowiska, a w konsekwencji pozwoli na przyjęcie (określenie) programu ochrony powietrza dla strefy łódzkiej przez Sejmik Województwa Łódzkiego w drodze uchwały.


W 2010 r. Województwo Łódzkie zrealizowało, z udziałem środków z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi, zadanie pn: „ Prenumerata czasopism fachowych związanych z ochroną środowiska oraz zakup literatury książkowej i map wraz z ich opisem”. Koszt całkowity zadania – 8000zł, z czego dotacja WFOŚiGW w Łodzi – 7200zł , udział własny -800zł.

Dzięki zaprenumerowanej prasie i zakupionej literaturze fachowej, pracownicy Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska mogą na bieżąco monitorować aktualny stan prawny oraz zmiany wprowadzone w ustawodawstwie dotyczącym ochrony środowiska, a także poszerzać i uaktualniać wiedzę z dziedzin związanych z ekologią.


Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2006 Nr 129, poz. 902) w celu realizacji polityki ekologicznej państwa organ wykonawczy województwa co 4 lata sporządza wojewódzki program ochrony środowiska, który wskazuje cele i priorytety ekologiczne oraz rodzaj i harmonogram działań proekologicznych niezbędnych do osiągnięcia zaplanowanych celów. Ich realizacja zapewni poprawę stanu środowiska w województwie.

Integralną częścią programu ochrony środowiska jest plan gospodarki odpadami. Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (t.j. Dz.U. z 2007 Nr 39, poz. 251) zarząd województwa sporządza wojewódzki plan gospodarki odpadami, który podlega aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata. Plan gospodarki odpadami szczegółowo określa stan i strategie gospodarki odpadami w województwie.

Program Ochrony Środowiska Województwa Łódzkiego na lata 2008 – 2011 z perspektywą na lata 2012 - 2015 i Plan Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego 2011 z uwzględnieniem lat 2012 – 2015 został przyjęty Uchwałą Nr XXIII/549/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2008 roku.

Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych  wzdłuż dróg krajowych i ekspresowych z terenu województwa łódzkiego, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne, tj. przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałasu, określone wskaźnikiem hałasu LDWN i LN na lata 2009-2014.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące podziemnego składowania CO2 - odnośnie projektu CSS (wychytywanie, transport i podziemne magazynowanie CO2) realizowanego przez  PGE Elektrownię Bełchatów.


„Likwidacja mogilników na terenie województwa łódzkiego – etap I i II” (aktualizacja: 13.05.2011)

Programy Ochrony Powietrza

Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego 2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015 za lata 2007-2008
[format pliku: pdf, wielkość: 6 MB]

Uchwała Nr XXIII/549/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2008 roku.
[format pliku: pdf, wielkość: 44 KB]

Program Ochrony Środowiska Województwa Łódzkiego na lata 2008 – 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2015
[format pliku: "pdf", wielkość: 27 MB]

Plan Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego 2011 z uwzględnieniem lat 2012 – 2015 
[format pliku: "pdf", wielkość: 3,1 MB]

Czytany 48457 razy Osoba publikująca :  Marta Adamczewska
Data publikacji:  21.12.2012 - 14:33
Osoba modyfikująca: Jolanta Brzózka
Ostatnio zmieniany: 11.06.2019 - 09:13

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji