Kontakt - Biurem Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
tel.: 42 663 33 11
fax: 42 663 33 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Biuro Podawcze

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (42) 663 33 80
tel.kom. 695 356 594

Instrukcja obsługi BIP

Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa

Biurem Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa kieruje p.o. Dyrektora Biura - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych – Zbigniew Kręcisz
 
W skład biura wchodzą:

 1. Wydział ds. Ochrony Informacji, „OII”
 2. Wydział ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Obronności, „OIII”
 3. Referat - Kancelaria Niejawna


 
Zadania:
Do zadań Biura Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa należy zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, ochrona danych osobowych, prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi radnych, członków zarządu, skarbnika, kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa, koordynacja prac zespołu pracowników ds. pocztu sztandarowego Województwa Łódzkiego, realizowanie zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa publicznego w urzędzie i nadzór nad nimi w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz prowadzenie działań zmierzających do integracji środowisk kombatanckich województwa i koordynacji ich działań, a w szczególności:
 
1. Wydział ds. Ochrony Informacji, który oznacza pisma symbolem „OII”
1) zapewnienie przestrzegania w urzędzie przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych;
2) obsługa administracyjna czynności wykonywanych przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
3) opracowywanie dokumentów związanych z organizacją ochrony informacji niejawnych w urzędzie;
4) prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;
5) opracowywanie planu postępowania z dokumentami o różnych klauzulach tajności występującymi w urzędzie;
6) opracowywanie planu postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego;
7) opracowywanie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” w urzędzie;
8) opracowywanie planu ochrony stref bezpieczeństwa urzędu oraz zapewnienie funkcjonowania ochrony fizycznej tych stref;
9) przeprowadzanie postępowań sprawdzających pracowników urzędu i kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, mających dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową i przygotowywaniu dokumentów do przeprowadzenia poszerzonego postępowania sprawdzającego przez służby ochrony państwa;
10) przeprowadzanie szkoleń pracowników urzędu i kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych w zakresie ochrony informacji niejawnych;
11) opracowywanie wykazu rodzajów informacji niejawnych występujących w urzędzie w rozbiciu na poszczególne klauzule tajności;
12) dokonywanie okresowych kontroli przestrzegania ochrony informacji niejawnych w urzędzie;
13) podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych;
14) sporządzanie informacji dla organu, który wydał poświadczenie bezpieczeństwa osobom nowozatrudnionym w urzędzie;
15) prowadzenie wykazów i rejestrów dokumentujących przebieg czynności sprawdzających, szkoleń, wydanych poświadczeń bezpieczeństwa oraz zaświadczeń o odbyciu szkolenia;
16) zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego w systemach urzędu służących do przetwarzania informacji niejawnych;
17) opracowywanie i przestrzeganie Szczegółowych Wymagań Bezpieczeństwa oraz Procedur Bezpieczeństwa dla systemów służących do przetwarzania informacji niejawnych;
18) prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi osób zobowiązanych do składania takich oświadczeń marszałkowi oraz przewodniczącemu sejmiku na podstawie ustawy o samorządzie województwa;
19) przyjmowanie, analizowanie, przechowywanie, przesyłanie do właściwych urzędów skarbowych oraz publikacja w BIP oświadczeń majątkowych wraz z wymaganymi dodatkowymi załącznikami osób wymienionych w ustawie o samorządzie województwa;
20) współdziałanie z Państwową Komisją Wyborczą w zakresie przekazywania informacji do Rejestru Korzyści;
21) realizacja postanowień ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów;
22) realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych we współpracy z komórkami organizacyjnymi;
23) obsługa administracyjna czynności wykonywanych przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji;
24) przygotowywanie projektów dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych w urzędzie, a w przypadku danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych przygotowywanie projektów dokumentów w uzgodnieniu z Wydziałem Informatyki;
25) zbieranie oświadczeń od osób zajmujących się przetwarzaniem danych osobowych;
26) przygotowywanie projektów i prowadzenie rejestru upoważnień marszałka w zakresie ochrony danych osobowych.
 
2. Wydział ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Obronności, który oznacza pisma symbolem „OIII”
1) realizowanie zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej oraz innych aktów prawnych dotyczących obronności i bezpieczeństwa publicznego;
2) przygotowywanie projektów zarządzeń marszałka, określających zadania z zakresu obronności i bezpieczeństwa publicznego dla urzędu i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych;
3) koordynowanie zadań społeczno – gospodarczych, związanych z wdrażaniem Programu Mobilizacji Gospodarki oraz Planu Operacyjnego Funkcjonowania Urzędu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
4) koordynowanie zadań wynikających z polityki bezpieczeństwa publicznego i porządku prawnego na tle mogących wystąpić zagrożeń;
5) koordynowanie zadań wynikających z obrony cywilnej, w tym udziału w powszechnym systemie ratownictwa i ochrony dziedzictwa kulturowego;
6) opracowywanie i wdrażanie dokumentacji planistyczno – obronnej dla urzędu na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, a w szczególności:
a) Planu Operacyjnego Funkcjonowania Urzędu,
b) funkcjonowania systemu stałych dyżurów w urzędzie i wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych,
c) funkcjonowania Głównego Stanowiska Kierowania Zarządu Województwa Łódzkiego w Stałej Siedzibie i Zapasowym Miejscu Pracy;
7) sprawowanie nadzoru i kontroli nad realizacją zagadnień obronnych i bezpieczeństwa publicznego w urzędzie i w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych – sporządzanie okresowych analiz z tej działalności;
8) sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie opracowywania, obiegu, przechowywania, ewidencjonowania i archiwizacji dokumentacji o charakterze planistyczno – obronnym;
9) organizacja szkoleń obronnych;
10) reklamowanie osób od czynnej służby wojskowej na wypadek mobilizacji i wojny;
11) realizacja zadań wynikających z programów CIMIC i HNS, które odnoszą się do obowiązków państwa gospodarza w stosunku do potrzeb wojsk sojuszniczych;
12) organizacja ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa;
13) tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych do przygotowania i wykorzystania publicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa przez urząd i wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne, opracowywanie planów działania zabezpieczających wykonanie tego zadania, sprawowanie nadzoru i kontroli w tym zakresie;
14) organizacja ochrony dóbr kultury i zbiorów dziedzictwa narodowego na wypadek konfliktu zbrojnego, sytuacji kryzysowych i kradzieży – realizacja zadań przez placówki kultury i oświaty;
15) organizacja technicznej osłony dróg wojewódzkich na potrzeby sił zbrojnych;
16) opracowywanie regulaminu organizacyjnego urzędu na czas „W”;
17) organizowanie wojewódzkich konferencji z zakresu bezpieczeństwa;
18) współdziałanie w zakresie bezpieczeństwa publicznego z Policją, Państwową Strażą Pożarną, Wojewódzkim Sztabem Wojskowym oraz organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego;
19) współdziałanie z Komisją Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego sejmiku oraz gminami i powiatami w zakresie bezpieczeństwa publicznego i obronności;
20) współpraca z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi;
21) współpraca z samorządami powiatowymi województwa w zakresie integracji i koordynacji pracy środowisk kombatanckich i organizacji osób represjonowanych;
22) prowadzenie wykazu stowarzyszeń kombatanckich, organizacji osób represjonowanych i organizacji społecznych realizujących zadania z zakresu obronności i bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa;
23) sporządzanie i realizacja długofalowego oraz rocznego plany dotyczącego integracji i koordynacji pracy ze stowarzyszeniami kombatantów i organizacjami osób represjonowanych oraz organizacjami społecznymi realizującymi zadania z zakresu obronności i bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa;
24) współdziałanie z Wojewódzką Radą ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz stowarzyszeniami kombatantów, organizacjami osób represjonowanych i organizacjami społecznymi realizującymi zadania związane z obronnością i bezpieczeństwem publicznym;
25) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi przy realizacji Programu Współpracy Województwa Łódzkiego z Organizacjami Pozarządowymi w części dotyczącej stowarzyszeń kombatanckich, organizacji osób represjonowanych i organizacji społecznych realizujących zadania w zakresie obronności i bezpieczeństwa publicznego.
 
3. Referat - Kancelaria Niejawna, który oznacza pisma według odrębnych przepisów
1) przyjmowanie, przesyłanie, przechowywanie informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową oznaczonych klauzulą „poufne” i „zastrzeżone”;
2) rejestrowanie i ewidencjonowanie dokumentacji niejawnej stanowiącej tajemnicę państwową z klauzulą „poufne” i „zastrzeżone”;
3) prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne z klauzulą „zastrzeżone”, które zostały wydane osobom posiadającym stosowne uprawnienia do dostępu do takich Informacji w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nie pracy;
4) egzekwowanie zwrotu dokumentów „zastrzeżonych” w celu naniesienia zmian dotyczących uchylenia, przedłużenia bądź zmiany klauzuli tajności;
5) udostępnianie dokumentów zawierających informacje niejawne z klauzulą „poufne”, przechowywanych w Referacie - Kancelarii Niejawnej, osobom posiadającym „poświadczenie bezpieczeństwa” uprawniające do dostępu do takich informacji w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nie pracy;
6) zapewnienie możliwości ustalenia w każdych okolicznościach, gdzie znajduje się dokument klasyfikowany, pozostający w dyspozycji Referatu – Kancelarii Niejawnej;
7) dokonywanie bieżącej kontroli ważności okresu ochronnego dokumentów klasyfikowanych oraz znoszenie i przedłużanie klauzul tajności na dokumentach niejawnych oraz w stosownych dziennikach ewidencji. 

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji