Prezydium Rady Seniorów

KRYSTYNA OZGA Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego
ZBIGNIEW WEREMCZUK Zastępca Przewodniczącej Wojewódzkiej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego
BOLESŁAW HERUDZIŃSKI Sekretarz Wojewódzkiej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego

Zakres zadań Przewodniczącej Wojewódzkiej Rady Seniorów WŁ:

 • organizowanie pracy oraz kierowanie bieżącymi sprawami Rady ;
 • czuwanie nad terminowością i prawidłowym przebiegiem prac Rady;
 • ustalanie projektu porządku obrad i zwoływanie posiedzeń Rady, w uzgodnieniu z Przewodniczącym Sejmiku lub osobą przez niego wyznaczoną;
 • prowadzenie posiedzeń Rady;
 • realizacja uchwał Rady;
 • koordynacja działań zespołów tematycznych w ramach Rady;
 • informowanie środków masowego przekazu o działalności Rady;
 • zapraszanie na posiedzenia Rady - na wniosek członka Rady bądź z własnej inicjatywy - ekspertów z zakresu różnych dziedzin aktywności społecznej;
 • powoływanie stałych lub czasowych zespołów tematycznych;
 • sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności Rady, przedstawienie go Radzie, celem podjęcia uchwały o przyjęciu sprawozdania;
 • wykonywanie innych zadań lub czynności określonych postanowieniami Statutu, uchwały Rady lub odrębnej uchwały Sejmiku Województwa.

 

Do zadań Zastępcy Przewodniczącej Wojewódzkiej Rady Seniorów WŁ należy zastępowanie Przewodniczącej Rady w wykonywaniu jej obowiązków i czynności, odpowiednio do wyznaczonego zakresu zastępowania.

 

Zakres zadań Sekretarza Wojewódzkiej Rady Seniorów WŁ:

 • przygotowanie dokumentów na posiedzenia Rady;
 • prowadzenie dokumentacji Rady i Prezydium Rady;
 • zapewnianie sprawnego funkcjonowania Rady i odpowiedniego przepływu informacji;
 • wspieranie w wykonywaniu obowiązków Przewodniczącej Rady i Zastępcę Przewodniczącej Rady;
 • wspieranie Przewodniczącej Rady w przygotowywaniu i sporządzaniu protokołów z posiedzeń Rady.
Czytany 763 razy
Osoba publikująca :  Justyna Pietrzak
Data publikacji:  22.01.2024 - 15:49
Osoba modyfikująca: Rafał Andrzejczak
Ostatnio zmieniany: 24.01.2024 - 12:13