Interpelacje

Sygnatura interpelacji Składający Dotyczy Data wpływu interpelacji Odpowiedź
z dnia
Sygn. odp.
KSII.0003.93.2021 Marcin Bugajski przywrócenia połączeń kolejowych pomiędzy Łodzią a Toruniem 8.10.2021  18.10.2021  93_odp.interp
KSII.0003.92.2021 Paweł Drążczyk wygospodarowania lokali mieszkalnych dla współpracowników Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie 10.09.2021  13.09.2021  92_odp_interp
KSII.0003.91.2021 Iwona Lewandowska

działań podjętych przez Zarząd Województwa Łódzkiego przekazanych pismami datowanymi w dniu 23 lipca 2021 roku w sprawie połączenia z dniem 1 września 2021 roku Bibliotek Pedagogicznych z Wojewódzkimi Ośrodkami  Doskonalenia Nauczycieli oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi, Skierniewicach, Sieradzu i Piotrkowie Trybunalskim

12.08.2021

 18.08.2021

10.09.2021

 91_odp_interp
KSII.0003.90.2021  Marcin Bugajski  informacji o połączeniach  Wojewódzkich Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli z Bibliotekami Pedagogicznymi  5.08.2021

 18.08.2021

10.09.2021

 90_odp_interp
KSII.0003.89.2021  Marcin Bugajski  

bonifikaty czynszu  za najem budynków lub lokali będących własnością Samorządu Województwa Łódzkiego lub podmiotów od niego zależnych

5.08.2021  20.08.2021  89_odp_interp
KSII.0003.88.2021 Marcin Bugajski zmniejszenia rocznych dochodów Samorządu Województwa Łódzkiego z tytułu udziału  w podatkach PiT i CiT w przypadku wprowadzenia ustaw podatkowych wchodzących w skład tzw. Polskiego Ładu 5.08.2021  16.08.2021  88_odp_interp
KSII.0003.87.2021 Marcin Bugajski

zarzutów dotyczących spółki Inwestycje Medyczne Łódzkiego.

6.08.2021  16.08.2021  87_odp_interp
KSII.0003.86.2021 Marcin Bugajski ewentualnych reakcji Komisji Europejskiej na sformułowania zawarte w Samorządowej Karcie Rodziny, przyjętej przez Sejmik Województwa Łódzkiego. 6.08.2021  20.08.2021  86_odp_interp
KSII.0003.85.2021 Marcin Bugajski

przedstawienia założeń planowanej uchwały, dotyczącej regulacji pozwalającej na szybsze przekazywanie środków w finansowych do miejsc dotkniętych w szczególności klęskami żywiołowymi.

6.08.2021

 20.08.2021

1.09.2021

 85_odp_interp
KSII.0003.83.2021 Paweł Drążczyk pozakonkursowego wyboru projektu kolejowego Pabianice-Zatorze przez RPO 28.07.2021  11.08.2021  83_odp_interp
KSII.0003.82.2021 Paweł Drążczyk tragicznej sytuacji w gminie Kiernozia po podwójnych nawałnicach 14 i 17 lipca 2021 r. 28.07.2021  29.07.2021  82_odp_interp
KSII.0003.81.2021 Paweł Drążczyk budżetu województwa łódzkiego na rok 2022 28.07.2021  11.08.2021  81_odp_interp
KSII.0003.80.2021 Paweł Drążczyk nadzoru UMWŁ nad działalnością TWK-ZAK Sp. Z o. o. w miejscowości Wola Łaska w zakresie pozwolenia z dnia 19 maja 2015 r., znak RŚVI.743.116.2014.AB 20.07.2021  27.07.2021  80_odp_interp
KSII.0003.79.2021 Paweł Drążczyk tragicznej sytuacji w gminie Sędziejowice po nawałnicy w piątek 9 lipca 14.07.2021 29.07.2021  79_odp_interp
KSII.0003.78.2021 Paweł Drążczyk nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Mierzynie 64A, gmina Rozprza. 15.06.2021  21.06.2021  78_odp.interp
KSII.0003.77.2021 Paweł Drążczyk sprawozdania Zarządu Województwa Łódzkiego z wykonania budżetu za 2020 rok. 15.06.2021  28.06.2021  77_odp_interp
KSII.0003.76.2021 Paweł Drążczyk budowy bezkolizyjnych skrzyżowań w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2021 - 2027 oraz odpowiadającemu jej RPO WŁ 7.06.2021

21.06.2021

01.07.2021

 76_odp_interp
 KSII.0003.75.2021 Iwona Lewandowska planowanych zmian w sprawie funkcjonowania bibliotek pedagogicznych i ich filii w województwie łódzkim 17.05.2021  28.05.2021  75_odp_interp
 KSII.0003.74.2021  Marcin Bugajski  możliwości wprowadzenia uregulowań zakazujących stosowania dmuchaw ogrodowych  16.04.2021  28.04.2021  74_odp_interp
KSII.0003.73.2021 Arkadiusz Gajewski

uruchomienia dwóch par połączeń kolejowych relacji Łódź-Toruń-Łódź w rozkładzie jazdy PKP 2021/2022

16.04.2021  28.04.2021  73_odp_interp
KSII.0003.72.2021

Paweł Drążczyk

organizowanego przez COP konkursu "Dotacja na kapitał obrotowy" nr RPLD.02.03.01-IP.02-10-072/20 23.03.2021  6.04.2021  72_odp_interp
KSII.0003.71.2021 Paweł Drążczyk organizacji przez COP konkursu grantowego 2.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP 23.03.2021  6.04.2021  71_odp_interp
KSII.0003.70.2021  Marcin Bugajski w sprawie programu opasek dla łódzkich seniorów. 23.03.2021  6.04.2021  70_odp_interp
KSII.0003.69.2021 Marcin Bugajski w sprawie wsparcia finansowego ośrodka preadopcyjnego Tuli Luli oraz zwiększenia wynagrodzenia jego pracowników. 23.03.2021  6.04.2021  69_odp_interp
KSII.0003.68.2021 Arkadiusz Gajewski przejezdności podczas robót w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 713
w Tomaszowie Mazowieckim
23.03.2021  6.04.2021  68_odp_interp
KSII.0003.67.2021 Marcin Bugajski w sprawie działalności spółki Biprowłók. 09.03.2021  17.03.2021  67_odp_interp
KSII.0003.66.2021

Marcin Bugajski

w sprawie kwestii związanych z dofinansowaniem UE dla projektów Łodzi w trybie pozakonkursowym, alokacją środków RPO dla województwa łódzkiego, Umowy Partnerstwa, projektów zgłoszonych przez Województwo Łódzkie do Krajowego Planu Odbudowy, prac nad kontraktem programowym oraz dofinansowania rewitalizacji. 09.03.2021  19.03.2021  66_odp_interp
KSII.0003.65.2021 Paweł Drążczyk w sprawie realizacji obostrzeń rządowych związanych z pandemią Covid - 19 w pociągach ŁKA 03.03.2021  17.03.2021  65_odp_interp
KSII.0003.64.2021 Arkadiusz Gajewski w sprawie udzielenia informacji odnośnie planów Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego dotyczących formuły przystąpienia do kolejnego konkursu w NFZ z zakresu ratownictwa łódzkiego w województwie łódzkim 26.02.2021  12.03.2021  64_odp_interp
KSII.0003.63.2021 Marcin Bugajski w sprawie uruchomienia transportu kolejowego ze stacji Ostrowy na trasie Kutno - Włocławek 12.02.2021  26.02.2021  63_odp_interp
KSII.0003.62.2021 Marcin Bugajski w sprawie działalności spółki Biprowłók 12.02.2021  16.02.2021  62_odp_interp
KSII.0003.61.2021 Paweł Drążczyk w sprawie dodatkowych wyjaśnień dotyczących "Programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016-2020" na terenie województwa łódzkiego.  03.02.2021  09.02.2021  61_odp_interp
KSII.0003.60.2021 Paweł Drążczyk w sprawie zaplanowanych na 2021 rok kosztów floty samochodowej będącej w dyspozycji UMWŁ.  03.02.2021  16.02.2021  60_odp_interp
KSII.0003.59.2021 Dorota Ryl w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 484 na odcinku Buczek-Bełchatów.  03.02.2021  12,02.2021  59_odp_interp
KSII. 0003.58.2021 Dorota Ryl w sprawie kwestii związanych z budową ronda w Sieradzu na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i 1- go Maja.  03.02.2021  12.02.2021  58_odp_interp
KSII.0003.25.2021 Marek Mazur sposobu powiadamiania JST w konsultacjach dotyczących opracowania Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego.  27.01.2021  12.02.2021  25_odp_interp
KSII.0003.57.2021 Iwona Lewandowska w sprawie informacji o likwidacji filii bibliotek podległych, Marszałkowi Województwa Łódzkiego. 11.01.2021  25.01.2021  57_odp_interp
KSII.0003.56.2020 Paweł Drążczyk w sprawie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w przewozach autobusowych. 5.01.2021  15.01.2021  56_odp_interp
KSII.0003.55.2020 Paweł Drążczyk w sprawie programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016-2020 na terenie Województwa Łódzkiego. 5.01.2021  15.01.2021  55_odp_interp
KSII.0003.54.2020 Paweł Drążczyk w sprawie kosztów floty samochodowej pozostającej w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. 5.01.2021  15.01.2021  54_odp._interp..
 KSII.0003.53.2020  Edyta Strumian  

zmiany interpretacji przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz oceny wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.3.1. Innowacje w MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

 14.12.2020 28.12.2020  53_odp_interp
 KSII.0003.52.2020

 Iwona Lewandowska

 

w sprawie  sposobu wdrożenia przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego programu wsparcia dla przedsiębiorców poszkodowanych COVID 19 "Dotacja na kapitał obrotowy".

 9.12.2020  28.12.2020  52_odp_interp
 KSII.0003.51.2020  Iwona Lewandowska  w sprawie stanu wyposażenia szpitali podległych Panu Marszałkowi Województwa Łódzkiego w separatory osocza 18.11.2020  3.12.2020  51_odp_interp
 KSII.0003.50.2020  Jolanta Zięba-Gzik  w sprawie ogłoszonych konkursów przez Pana Marszałka  18.11.2020  3.12.2020  50_odp_interp
 KSII.0003.49.2020  Edyta Strumian trudnej sytuacji kadrowej oraz braku odpowiedniej ilości sprzętu medycznego (głównie respiratorów) w NZOZ Kutnowskiego Szpitala Samorządowego im. dr Antoniego Troczewskiego w Kutnie  12.11.2020  26.11.2020  49_odp_interp
KSII.0003.48.2020 Paweł Drążczyk współpracy zagranicznej Województwa Łódzkiego w 2020 roku  4.11.2020  17.11.2020  48_odp_interp
KSII.0003.47.2020

Paweł Drążczyk

współpracy zagranicznej Województwa Łódzkiego w 2019 roku  4.11.2020  17.11.2020  47_odp_interp
KSII.0003.46.2020 Marcin Bugajski projektów złożonych przez województwo łódzkie do Krajowego Planu Odbudowy 29.09.2020  8.10.2020  46_odp_interp
KSII.0003.20 2020

Bożena Ziemniewicz

Zespołu Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu przy ul. 3 Maja 46. 23.09.2020  7.10.2020  20_odp_interp
 KSII.0003.45.2020

Marcin Bugajski

przyczyn opóźnień pociągów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej  na odcinku Zgierz - Łódź oraz organizacji przewozów autobusowych komplementarnych dla przewozów kolejowych. 07.09.2020  21.09.2020  45_odp_interp
 KSII.0003.44.2020  Bożena Ziemniewicz  w sprawie realizacji tzw. projektów bonowych  19.08.2020  3.09.2020  44_odp_interp
KSII.0003.43.2020 Marcin Bugajski w sprawie czy organy UE zwracały się do Samorządu Województwa Łódzkiego w sprawie przyjętej przez Sejmik Województwa tzw.Samorządowej Karty Rodziny.  11.08.2020  18.08.2020  43_odp_interp
 KS.II.0003.42.2020  Marcin Bugajski  w sprawie odpowiedzi na pytanie czy w pracach nad dokumentem Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego uwzględniono uwagi z konsultacji społecznych i wyniki ex-ante.  11.08.2020  25.08.2020  42_odp_interp
KSII.0003.41.2020

Bożena Ziemniewocz

w sprawie petycji pod hasłem: Nie chcemy oddychać pyłem i piaskiem 04.08.2020  17.08.2020  41_odp_interp
KSII.0003.40.2020 Bożena Ziemniewicz w sprawie konkursu numer RPLD.02.01.02IP.02-10-054/19 04.08.2020  18.08.2020  40_odp_interp
 KSII.0003.39.2020 Andrzej Owczarek w sprawie budowy fermy brojlerów we wsi Goryń, gm. Widawa 4.08.2020  19.08.2020  39_odp_interp
 KSII.0003.38.2020 Bożena Ziemniewicz w sprawie udzielenia pomocy w transporcie medycznym łodzianina, który przebywa na OIOMie w szpitalu w Chinach 4.08.2020  18.08.2020  38_odp_interp
 KSII.0003.37.2020  Paweł Drążczyk  w sprawie nadmiernego hałasu na autostradzie A1 Tuszyn - Stryków  30.07.2020  17.08.2020  37_odp_interp
 KS.II.0003.36.2020  Bożena Ziemniewicz  w sprawie nowego programu pomocowego "Dotacje na kapitał obrotowy" przeznaczonego dla firm dotkniętych epidemią, do którego Województwo Łódzkie nie zgłosiło akcesu  29.06.2020  7.07.2020  36_odp_interp
 KSII.0003.35.2020  Bożena Ziemniewicz  w sprawie środków unijnych przeznaczonych na wsparcie bieżącej działalności firm w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 1.06.2020  18.06.2020  35_odp_interp
 KSII.0003.34.2020  Paweł Drążczyk  w sprawie zmian w budżecie Województwa Łódzkiego na rok 2020 spowodowanych Covid'19  27.05.2020  17.06.2020  34_odp_interp
 KSII 0003.33.2020  Paweł Drążczyk  wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za rok 2019  19.05.2020  2.06.2020  33_odp_interp.
 KSII 0003.32.2020  Paweł Bliźniuk  w sprawie spełnienia wymogów ustawowych dotyczących udziału pojazdów elektrycznych we flocie pojazdów służbowych samorządu województwa łódzkiego  19.05.2020  8.06.2020  32_odp_interp.
 KSII.0003.31.2020  Paweł Bliżniuk  w sprawie zakupu samochodów służbowych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w 2020 roku  19.05.2020  8.06.2020  31_odp_interp.
 KSII.0003.30.2020  Paweł Bliźniuk  w sprawie IV edycji budżetu obywatelskiego "Łódzkie na Plus" na rok 2021  19.05.2020  9.06.2020  30_odp_inerp.
KSII.0003.29.2020 Paweł Bliźniuk w sprawie realizacji zadań wybranych w ramach III edycji budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego "Łódzkie na Plus"na rok 2020 19,05.2020  5.06.2020  29-odp-interp.
 KSII.0003.28.2020  Bożena Ziemniewicz  w sprawie środków zaradczych, które będą bronić interesów przedsiębiorców przed niewłaściwymi decyzjami funkcjonariuszy samorządów niższego szczebla.  5.05,2020  15.05.2020  28_odp_interp.
 KSII.0003.27.2020  Paweł Drążczyk  zmian w budżecie Województwa Łódzkiego na 2020 rok  5.05.2020  20.05.2020  27_odp_interp
KSII.0003.26.2020

Iwona Lewandowska

potęgującego się zjawiska suszy na terenie województwa łódzkiego i poważnych deficytów wody 24.04.2020  18.05.2020  26_odp_interp.
KSII.00025.2020 Iwona Lewandowska zakażeń wirusem COVID 19 wśród personelu medycznego Szpitala Wojewódzkiego
w Zgierzu
9.04.2020

23.04.2020

7.05.2020

20.05.2020

05.06.2020

 25_odp_interp
KSII.00024.2020 Marcin Bugajski

- przekazania listy sprzętu technicznego zakupionych ze środków samorządu województwa łódzkiego w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 8 kwietnia 2020 roku,

- przekazania listy i ilości sprzętu sfinansowanego ze środków samorządu województwa łódzkiego ww. okresie określonym placówkom służby zdrowia,

- przekazania informacji na temat planowanych zakupów ww. sprzętu wraz z określeniem planowanej daty dostawy oraz placówki docelowej,

- podania ww. informacji w odniesieniu do sprzętu i środków ochrony indywidualnej finansowanych ze środków RPO,

- podania liczby testów na obecność koronawirusa i odpowiednich przeciwciał wykonanych dla personelu medycznego i obsługi placówek wojewódzkiej służby zdrowia w okresie od 1 lutego do 8 kwietnia 2020 roku w podziale na poszczególne placówki

8.04.2020

23.04.2020

7.05.2020

20.05.2020

5.06.2020

 24_odp_interp
 KSII.0003.23.2020  Marcin Bugajski przekazania środków finansowych na rozwój systemu poręczeń dla przedsiębiorstw oraz uruchomienia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dodatkowych mechanizmów finansowych na wsparcie przedsiębiorstw  8.04.2020  23.04.2020  23_odp_interp
KSII.0003.22.2020 Iwona Lewandowska pomocy samorządu województwa łódzkiego dla Szpitala Wojewódzkiego w Zgierzu oraz dla Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi. 3.04.2020

23.04.2020

7.05.2020

20.05.2020

5.06.2020

 22_odp_interp
 KSII.0003.21.2020  Bożena Ziemniewicz powołania Zespołu Kryzysowego przy Marszałku Województwa Łódzkiego oraz podania wysokości niezakontraktowanych środków unijnych pozostających w dyspozycji Zarządu Województwa Łódzkiego 2.04.2020  23.04.2020  21_odp_interp
KSII.0003.20.2020 Bożena Ziemniewicz utworzenia funduszu wsparcia przedsiębiorców 2.04.2020  23.04.2020  20_odp_interp
KSII.0003.19.2020

Paweł

Bliźniuk

spełnienia wymogów ustawowych dotyczących udziału pojazdów elektrycznych we flocie pojazdów służbowych samorządu województwa łódzkiego  27.02.2020  19.03.2020  19_odp_interp
KSII.0003.18.2020

Paweł

Bliźniuk

umowy między Województwem Łódzkim a Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na prowadzenie jako wspólnej instytucji kultury - Teatru Wielkiego w Łodzi  27.02.2020  10.03.2020  18_odp_interp
 KSII.0003.17.2020

 Paweł

Bliźniuk

stanu przygotowania samorządu województwa łódzkiego na wypadek pojawienia się koronawirusa w naszym regionie  26.02.2020  13.03.2020  17_odp.interp
 KSII.0003.16.2020

 Marcin

 Bugajski

informacji na temat rozwiązania umowy z kinem Przytulne zlokalizowanym przy Łódzkim Domu Kultury  10.02.2020  02.03.2020  16_odp_interp
KSII.0003.15.2020

Andrzej Owczarek

działań mających na celu zapobieganie zagrożenia suszą na terenie województwa łódzkiego 28.01.2020 18.02.2020  15_odp_interp
KSII.0003.14.3.2019 Paweł Kowalczyk możliwości pozyskania funduszy na wykończenie budynku będącego własnością OSP w Niechcicach oraz podania terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie przez ww. OSP 19.12.2019  8.01.2020  14.3_odp_interp
KSII.0003.14.2.2019 Paweł Kowalczyk możliwości pozyskania środków na stworzenie w Rozprzy Mini Muzeum 19.12.2019 10.01.2019  14.2_odp_interp
KSII.0003.14.1.2019 Paweł Kowalczyk

możliwości dofinansowania zakupu ciężkiego auta ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rozprza ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

19.12.2019 8.01.2020  14.1_odp_interp
KSII.0003.49.2019

Marcin

Bugajski

ewentualnego zamiaru wyznaczenia przez Zarząd Województwa Łódzkiego w "Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030" Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego, jako Obszaru Strategicznej Interwencji

13.12.2019  31.12.2019  49_odp_interp
KSII.0003.13.2.2019 Paweł Kowalczyk

możliwości zwiększenia nakładów finansowych na stypendia dla sportowców w roku 2020

26.11.2019 12.12.2019  13.2_odp_interp
KSII.0003.13.1.2019 Iwona Lewandowska postulatu mieszkańców regionu w sprawie budowy nowego przystanku kolejowego na linii nr 15 w dzielnicy, na terenie Zgierza 26.11.2019  13.12.2019  13.1_odp_interp
 KSII.0003.48.2019

Paweł

Kowalczyk

możliwości zwiększenia środków na poprawę bezpieczeństwa w województwie łódzkim  22.11.2019 2.12.2019  48_odp_interp
 KSII.0003.47.2019

Marcin

Bugajski

 

skuteczności programu  wspomagania płodności w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi w związku podjęciem przez Sejmik Województwa Łódzkiego decyzji o rezygnacji finansowania programu in vitro i przekazania środków na ww. program  21.11.2019 5.12.2019  47_odp_interp
 KSII.0003.46.2019

Marcin

Bugajski

prośby o informację na temat kwoty środków finansowych przekazywanych do podmiotów funkcjonujących na terenie Łodzi(stowarzyszenia, fundacje, przedsiębiorcy) w pierwszym półroczu 2019 r.  21.11.2019 5.12.2019  46_odp_interp
KSII.0003.45.2019

Marcin

Bugajski

działań jakie podjął i zamierza podjąć Zarząd Województwa Łódzkiego w celu umożliwienia zagospodarowania odpadów komunalnych 21.11.2019  10.12.2019  45_odp_interp
KSII.0003.12.2.2019 Iwona Lewandowska sytuacji w oddziałach onkologicznych w szpitalach województwa łódzkiego, podległych Panu Marszałkowi, w związku z medialnymi informacjami o braku znaczników 29.10.2019 15.11.2019  12.2_odp_interp
KSII.0003.12.1.2019 Iwona Lewandowska możliwości rozszerzenia programu profilaktyki raka piersi kobiet, które przekroczyły 69 lat 29.10.2019  15.11.2019  12.1_odp_interp
KSII.0003.44.2019 Dariusz Joński komunikacji zbiorowej w powiecie poddębickim 27.09.2019 15.10.2019  44_odp_interp
KSII.0003.43.2019 Dariusz Joński wysypisk i składowisk odpadów w Zgierzu i związanego z nimi fetoru 18.09.2019  8.10.2019 43_odp_interp
KSII.0003.42.2019 Marek Mazur bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej 742 w miejscowości Stobnica 12.09.2019 27.09.2019  42_odp_interp
KSII.0003.10.3.2019 Iwona Lewandowska realizacji projektu "Kraina Baśni" w ramach III edycji Wojewódzkiego Budżetu Obywatelskiego 27.08.2019 10.09.2019  10.3_odp_interp
KSII.0003.10.2.2019 Iwona Lewandowska składowisk odpadów niebezpiecznych w Zgierzu i innych miejscowościach województwa łódzkiego 27.08.2019 13.09.2019  10.2_odp_interp
KSII.0003.10.1.2019 Marek Mazur analizy złożonych podpisów 27.08.2019 9.09.2019  10.1_odp_interp
KSII.0003.9.3.2019 Marek Mazur kwestie związane z nie dopuszczeniem mieszkańca do debaty nad stanem województwa łódzkiego 25.06.2019 9.07.2019  9.3_odp_interp
KSII.0003.9.2.2019 Andrzej Owczarek kwestie związane z niekorzystnymi zmianami klimatycznymi w województwie łódzkim 25.06.2019 11.07.2019  9.2_odp_interp
KSII.0003.9.1.2019 Marcin Bugajski powody odmowy wsparcia przez Samorząd Województwa Łódzkiego Regionalnych Targów Pracy oraz kwestie związane z obchodami urodzin Łodzi 25.06.2019  10.07.2019  9.1_odp_interp
KSII.0003.41.2019

Paweł

Kowalczyk

możliwości wsparcia przez Urząd Marszałkowski konserwacji obiektów sportowych "Orlik" w województwie łódzkim 19.06.2019 8.07.2019  41_odp_interp
KSII.0003.40.2019 Paweł Kowalczyk poruszania się w okresie letnim łodziami motorowymi po Zalewie Sulejowskim  12.06.2019  28.06.2019  40_odp_interp
KSII.0003.39.2019 Paweł Kowalczyk inwestycji wykonanych z środków Unii Europejskiej w gminie Wola Krzysztoporska 12.06.2019  27.06.2019  39_odp_interp
KSII.0003.7.4.2019 Arkadiusz Gajewski realizacji II etapu remontu drogi Nr 713 w Tomaszowie Mazowieckim 30.04.2019 15.05.2019 7.4_odp_interp
KSII.0003.7.3.2019 Andrzej Owczarek zrealizowanych i planowanych działań Samorządu Województwa w zakresie przeciwdziałania skutkom zmian klimatycznych w Województwie Łódzkim 30.04.2019 23.05.2019 7.3_odp_interp
KSII.0003.7.2.2019 Jolanta Zięba-Gzik rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku Przatów-Łask 30.04.2019 15.05.2019 7.2_odp_interp
KSII.0003.7.1.2019 Ilona Rafalska wypłaty wynagrodzenia dla strajkujących nauczycieli 30.04.2019  29.05.2019  7.1_odp_interp
KSII.0003.38.2019 Marcin
Bugajski
działań Zarządu Województwa Łódzkiego mających na celu zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych z maista Łódzi, po wyczerpaniu limitów dla instalacji w Kamieńsku w przypadku awarii tego zakładu. 26.04.2019 11.05.2019 38_odp_interp
KSII.0003.37.2019 Arkadiusz Gajewski dotyczy połączeń kolejowych Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej na trasie Łódź-Tomaszów Mazowiecki 11.04.2019 19.04.2019 37_odp_interp
KSII.0003.36.2019 Dariusz Klimczak subwencji ogólnej dla samorządu województwa z Ministerstwa Finansów 22.03.2019 10.04.2019 36_odp_interp
  Paweł Kowalczyk dotyczy zajęć gimnastyczno-korekcyjnych dla dzieci 5.03.2019 11.03.2019 35_odp_interp
KSII.0003.35.2019 Paweł Kowalczyk dotyczy zajęć gimnastyczno-korekcyjnych dla seniorów 5.03.2019 11.03.2019 35_odp_interp
  Paweł Kowalczyk dotyczy nieodpłatnych badań profilaktycznych 5.03.2019 14.03.2019 34_odp_interp
  Paweł Kowalczyk dotyczy badania profilaktycznego gęstości kości 5.03.2019 14.03.2019 34_odp_interp
  Paweł Kowalczyk dotyczy badania profilaktycznego słuchu 5.03.2019 14.03.2019 34_odp_ interp
KSII.0003.34.2019 Paweł Kowalczyk dotyczy badania profilaktycznego wzroku 5.03.2019 14.03.2019 34_odp_interp
KSII.0003.33.2019 Marcin Bugajski merytorycznych zmian jakich Zarząd Województwa Łódzkiego zamierza dokonać
w strategicznych dokumentach regionu
4.03.2019 15.03.2019 33_odp_interp
KSII.0003.32.2019 Marcin Bugajski zestawienia imprez targowych i promocyjnych przeprowadzonych w 2018 roku, podczas których Województwo Łodzkie wystawiło wspólne stoisko targowe z Miastem Łódź 4.03.2019 25.03.2019 32_odp_interp
KSII.0003.31.2019 Marcin Bugajski liczby materiałów reklamowych jakie Urząd Marszałkowski Województwa Łodzkiego zamierza zakupić w 2019 roku z podziałem na poszczególne rodzaje i kategorie 4.03.2019 19.03.2019 31_odp_interp
KSII.0003.30.2019 Marcin Bugajski działań jakie Zarząd Województwa Łódzkiego zamierza podjąć w celu zwiększenia mocy przerobowych w zakresie gospodarki odpadami 4.03.2019 15.03.2019 30_odp_interp
KSII.0003.29.2019 Marcin Bugajski działań jakie Zarząd Województwa Łódzkiego zamierza podjąć w celu zmniejszenia zagrożenia ASF dla gospodarstw hodowlanych zlokalizowanych na terenie naszego województwa 4.03.2019 15.03.2019 29_odp_interp
KSII.0003.28.2019 Marcin Bugajski powodów nieobecności przedstawicieli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi i przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego podczas targów Interbud 2019
4.03.2019 12.03.2019 28_odp_interp
KSII.0003.4.2.2019 Andrzej Owczarek kwot przekazanych na rzecz policji w latach 2016-2018 przez Samorząd Województwa Łódzkiego oraz ilości patroli zmotoryzowanych z podziałem na służbę prewencyjną i służbę ruchu drogowego wystawianych w godzinach nocnych 26.02.2019 14.03.2019 4.2_odp_interp
KSII.0003.4.1.2019 Joanna
Skrzydlewska

szczegółów analizy prawnej uchwały w sprawie wyłonienia do dofinansowania  projektu

w ramach ZiT "Nowa kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury"

26.02.2019 14.03.2019 4.1_odp_interp
KSII.0003.24.2019 Marcin Bugajski uzyskania informacji w kwestii wprowadzenia bezpłatnego parkowania dla najbliższej rodziny pacjentów szpitala im. Kopernika w Łodzi 21.02.2019

8.03.2019

 

24_odp_interp
KSII.0003.23.2019 Marcin Bugajski udzielenia informacji w kwestii działań Zarządu Województwa Łódzkiego mających na celu zwiększenie kontraktów przyznawanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia wojewódzkim placówkom służby zdrowia 20.02.2019 5.03.2019 23_odp_interp
KSII.0003.22.2019 Dariusz Klimczak propozycji rozwiązania problemów komunikacyjnych mieszkańców gminy wiejskiej Rawa Mazowiecka spowodowanych budową obwodnicy Kurzeszyna 20.02.2019 7.03.2019 22_odp_interp
KSII.0003.21.2019 Ilona Rafalska systemu Rowerowe Łódzkie 8.02.2019 22.02.2019 21_odp_interp
KSII.0003.20.2019 Marcin Bugajski podwyżek dla pracowników szpitali wojewódzkich 4.02.2019 18.02.2019 20_odp_interp
KSII.0003.19.2019 Marcin Bugajski prośby o informacje w kwestii szacowanych kosztów wsparcia gospodarstw hodowlanych w województwie łódzkim w zakresie bioasekuracji 4.02.2019 18.02.2019 19_odp_interp
KSII.0003.18.2019 Marcin Bugajski opinii prawnej w zakresie procedowania sesji w punkcie dotyczącym podejmowania uchwał 31.01.2019 14.02.2019 18_odp_interp
KSII.0003.17.2019 Marcin Bugajski kontynuacji wspierania przez Marszałka Województwa Łódzkiego i jednostki mu podległe kolejnych edycji finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 31.01.2019 11.02.2019 17_odp_interp
KSII.0003.16.2019 Marcin Bugajski planowania przez Zarząd Województwa Łódzkiego zmiany w dokumentach strategicznych województwa łódzkiego 31.01.2019 14.02.2019 16_odp_interp
KSII.0003.3.2019 Marek
Mazur
informacji na temat dziłalności Lokalnych Grup Działania 29.01.2019 3.1_odp_interp
KSII.0003.15.2019 Paweł
Kowalczyk
oddziałów ginekologicznych i gabinetów ginekologicznych przystosowanych dla pacjentek
z niepełnosprawnością
29.01.2019 8.02.2019 15_odp_interp
KSII.0003.14.2019 Marcin Bugajski imprez promocyjnych planowanych na 2019 rok, podczas których planowane jest przygotowanie przez Województwo Łódzkie wspólnego stoiska  targowego wraz z miastem Łodzią 29.01.2019 12.02.2019 14_odp_interp
KSII.0003.13.2019 Marcin Bugajski terminu powstania ewaluacji pilotażowego programu wsparcia in vitro realizowanego
w poprzednim roku
29.01.2019 8.02.2019 13_odp_interp
KSII.0003.12.2019 Dariusz Klimczak współpracy samorządu województwa łódzkiego z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi 21.01.2019 1.02.2019 12_odp_interp
KSII.0003.11.2019 Dariusz Klimczak wykup działek pod budowę obwodnicy Kurzeszyna 21.01.2019 1.02.2019 11_odp_interp
KSII.0003.10.2019 Dariusz Klimczak zmian kadrowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego 18.01.2019 1.02.2019 10_odp_inerp
KSII.0003.9.2019 Dariusz
Klimczak
zmian cen energii elektrycznej, której odbiorcami są jednostki organizacyjne samorządu województwa Łódzkiego 18.01.2019 1.02.2019 9_odp_interp
KSII.0003.8.2019 Dariusz
Klimczak
nowych węzłów drogowych na autostradzie A2 między Łodzią a Warszawą 18.01.2019 1.02.2019 8_odp_interp
KSII.0003.7.2019 Marcin Bugajski powodów rezygnacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego z wystawienia wspólnego stoiska Łodzi i Województwa Łódzkiego podczas targów ITB w Berlinie 16.01.2019 25.01.2019 7_odp_interp
KSII.0003.6.2019 Ilona
Rafalska
nowych wskaźników zatrudniania pielęgniarek 14.01.2019 25.01.2019 6_odp_interp
KSII.0003.5.2019 Marcin Bugajski wsparcia przez samorząd województwa łódzkiego  27 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 10.01.2019 24.01.2019 5_odp_interp
KSII.0003.4.2019 Arkadiusz Gajewski organizacji ruchu na drogach będących w zarządzie województwa 7.01.2019 21.01.2019 4_odp_interp
KSII.0003.3.2019 Andrzej
Owczarek
portu multimodalnego w rejonie Zduńskiej Woli 4.01.2019 18.01.2019 3_odp_interp
KSII.0003.2.2018 Marcin Bugajski nieoficjalnej wiadomości na temat planów wykreślenia przez Zarząd Województwa Łódzkiego finansowania zabiegów zapłodnienia in vitro z projektu budżetu Województwa Łódzkiego na 2019 rok 6.12.2018 20.12.2018 2_odp_interp
KSII.0003.1.2018 Dariusz
Joński
przywrócenia tramwaju na linii Łódź - Ozorków oraz stanu realizacji projektu Łódzki Tramwaj Regionalny 27.11.2018 11.12.2018 1_odp_ interp
           
Czytany 21711 razy
Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  25.11.2014 - 12:55
Osoba modyfikująca: Monika Szydziak
Ostatnio zmieniany: 18.10.2021 - 13:54