Ogólne informacje

Młodzieżowy Sejmik Województwa Łódzkiego (MSWŁ) jest ciałem kolegialnym o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym, wybranym spośród młodzieży województwa łódzkiego.

W skład Młodzieżowego Sejmiku wchodzi nie mniej niż 17 i nie więcej niż  33 członków wybranych w drodze konkursu. Kadencja Młodzieżowego Sejmiku trwa 2 lata.

Kryteria wyboru oraz tryb wyboru członków Młodzieżowego Sejmiku określa Statut MSWŁ oraz regulamin konkursu. Działalność w Młodzieżowym Sejmiku ma charakter społeczny.

Młodzieżowy Sejmik działa w celu:

1)    zwiększania aktywności społecznej i obywatelskiej oraz zaangażowania młodzieży województwa łódzkiego w istotne dla niej sprawy, w tym należące do właściwości organów samorządu województwa;

2)    rozwijania i popularyzowania idei samorządowej wśród młodzieży województwa łódzkiego;

3)    integracji i współpracy środowisk młodzieżowych oraz ze środowiskami młodzieżowymi;

4)    wymiany doświadczeń, pomysłów i opinii wśród młodzieży;

5)    podnoszenia umiejętności społecznych młodzieży województwa łódzkiego, w szczególności dotyczących pracy w grupie, wyrażania i rozumienia różnych punktów widzenia, negocjowania, argumentowania, w tym umiejętności związanych z procesami podejmowania decyzji;

6)    poszerzania wiedzy na temat działalności i funkcjonowania organów samorządu województwa.

Młodzieżowy Sejmik realizuje zadania określone przepisami ustawy o samorządzie województwa, a także:

1)    współpracuje z organami samorządu województwa w zakresie spraw młodzieży w regionie;

2)    reprezentuje młodzież województwa łódzkiego w debatach i dyskusjach związanych z problematyką młodzieży, w tym zgłasza potrzeby i oczekiwania młodzieży;

3)    współpracuje z młodzieżowymi radami, organizacjami młodzieżowymi, organizacjami pozarządowymi, samorządami uczniowskimi i studenckimi oraz innymi podmiotami, w zakresie spraw dotyczących młodzieży;

4)    może być członkiem organizacji młodzieżowych lub zrzeszających młodzież, stowarzyszeń, ugrupowań lub innych instytucji realizujących podobne cele działania, w tym może wyznaczać swoich przedstawicieli lub delegatów do reprezentowania Młodzieżowego Sejmiku;

5)    promuje idee praw Dziecka, Ucznia, Studenta;

6)    może wspierać, obejmować patronatem, promować lub organizować przedsięwzięcia lub wydarzenia o charakterze kulturalnym, sportowym, turystycznym, charytatywnym, prozdrowotnym oraz proekologicznym, a także działania z obszaru edukacji i nauki, w szczególności dedykowane młodzieży;

7)    może udzielać poparcia kandydatom do Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem, o  której mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1234 i 1535), a także kandydatom do innych ciał, organizacji lub podmiotów działających w zakresie spraw młodzieży.

Młodzieżowy Sejmik nie angażuje się w realizację programów, kampanii jak i działań partii ani ugrupowań politycznych, w tym także ich organizacji młodzieżowych.

Członkiem Młodzieżowego Sejmiku może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

1)    na dzień wpływu lub doręczenia do Urzędu Marszałkowskiego zgłoszenia do udziału w konkursie ukończyła 14 lat, a nie ukończyła 21 roku życia;

2)    uczy się w szkole (działającą na terenie województwa łódzkiego publiczną lub niepubliczną na prawach publicznej szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową, szkołę artystyczną, a także szkołę/uczelnię wyższą);

3)    ma na terenie województwa łódzkiego miejsce zamieszkania;

4)    nie jest skazana przez sąd prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub nie orzeczono wobec niej prawomocnie środka wychowawczego lub środka poprawczego;

5)    nie jest zawieszona w prawach ucznia lub studenta;

6)    nie jest członkiem w organie jednostki samorządu terytorialnego lub członkiem innej niż Młodzieżowy Sejmik młodzieżowej rady gminy, powiatu lub młodzieżowego sejmiku województwa;

7)    nie jest pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego;

8)    wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym wizerunku, oraz na upublicznienie określonych informacji zawartych w formularzu zgłoszenia do udziału w konkursie;

9)    wyraża zgodę na kandydowanie oraz na swoją pracę w Młodzieżowym Sejmiku;

10)  jeżeli jest osobą niepełnoletnią – posiada na piśmie zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych (swoich oraz rodzica lub opiekuna prawnego), oraz zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na swoją pracę w Młodzieżowym Sejmiku;

11)  jest wyłącznym autorem i wykonawcą pracy konkursowej spełniającej wymagania określone w Statucie oraz regulaminie konkursu;

12)  zgłasza udział w konkursie zgodnie ze Statutem oraz regulaminem konkursu.

Czytany 11992 razy
Osoba publikująca :  Jolanta Kościelska
Data publikacji:  14.03.2022 - 12:56
Osoba modyfikująca: Jolanta Kościelska
Ostatnio zmieniany: 10.03.2023 - 09:54