Informacje ogólne

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego jest:  

 • jednostką budżetową,
 • jednostką organizacyjną wykonującą zadania Województwa.
Zarząd Województwa Łódzkiego wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i wojewódzkich osób prawnych.
 
Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego uchwalony przez Zarząd Województwa Łódzkiego.
 
Tryb działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego :
 
 • pracą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego kieruje Marszałek Województwa Łódzkiego;
 • kierując Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego Marszałek Województwa Łódzkiego wykonuje zadania przy pomocy Sekretarza Województwa; kierowników komórek organizacyjnych, głównego księgowego urzędu;
 • dla realizacji określonych spraw o istotnym znaczeniu dla województwa Zarząd Województwa Łódzkiego może ustanowić pełnomocnika na okres niezbędny do ich wykonywania;
 • kierownicy komórek organizacyjnych:
 • zapewniają wykonywanie przypisanych komórkom organizacyjnym strategii, celów, procesów, usług oraz zadań i w tym zakresie ponoszą odpowiedzialność przed Marszałkiem Województwa Łódzkiego;
 • kierują komórkami organizacyjnymi według zasady jednoosobowego kierownictwa i ponoszą odpowiedzialność za wyniki pracy komórek;
 • odpowiadają za zapewnienie funkcjonowania komórki organizacyjnej zgodnie z procesami zdefiniowanymi w systemie zarządzania;
 • nadzorują realizację procesów przypisanych komórce oraz celów procesów komórki;
 • odpowiedzialni są za prawidłowy podział pracy, organizację i wyniki pracy komórek;
 • zobowiązani są do uzgodnienia stanowiska z Członkiem Zarządu Województwa Łódzkiego odpowiedzialnym za dane zagadnienie;
 • w czasie nieobecności kierownika komórki organizacyjnej pracą komórki kieruje zastępca lub upoważniony pracownik komórki organizacyjnej;
 • kierownicy komórek organizacyjnych oraz ich zastępcy ponoszą odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych;
 • ramowy zakres czynności i odpowiedzialności dla kierowników komórek organizacyjnych i ich zastępców określa zarządzenie Marszałka Województwa Łódzkiego.

 

Informacja o działalności urzędu - tekst odczytywalny maszynowo

Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  30.10.2012 - 11:22
Osoba modyfikująca: Justyna Pietrzak
Ostatnio zmieniany: 13.09.2023 - 10:32