Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 

 

Sprawozdania za rok 2020 należy składać wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) - https://bdo.mos.gov.pl/

Termin złożenia sprawozdania oraz dokonania wpłat – do 15 marca 2021 roku

 

Podstawa prawna
1.     Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1895 ze zm.);
2.     Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 708 ze zm.);
 
Obowiązki nałożone na  przedsiębiorców wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
 
1.     Opłata za publiczne kampanie edukacyjne
Zgodnie z art. 15 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wprowadzający sprzęt jest obowiązany do prowadzenia  publicznych kampanii edukacyjnych w stosunku do sprzętu, który został przez niego wprowadzony do obrotu.
Obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych może być wykonywany samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Wprowadzający sprzęt wykonujący obowiązek samodzielnie
- przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne lub
- wnosi na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego
łącznie co najmniej 0,1% przychodów netto z tytułu wprowadzania do obrotu sprzętu, osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym.
Wprowadzający sprzęt, który rozpoczyna działalność w danym roku kalendarzowym, oblicza wysokość środków, które powinny zostać przeznaczone na przeprowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych, w odniesieniu do przychodów netto z tytułu wprowadzania do obrotu sprzętu osiągniętych w tym roku kalendarzowym.
Rozliczenie wykonania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych przez wprowadzającego sprzęt i organizację odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego następuje w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym wprowadzający sprzęt i organizacja odzysku byli obowiązani do przeprowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.
Obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych uznaje się za wykonany, jeżeli wprowadzający sprzęt i organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego posiadają  dokumentację potwierdzającą przeznaczenie środków na publiczne kampanie edukacyjne.
 
Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne co najmniej 5% przychodów netto uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym pochodzących z przejęcia obowiązków od wprowadzającego sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych oraz inny niż przeznaczony dla gospodarstw domowych.
Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, która rozpoczyna działalność w danym roku kalendarzowym, przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne co najmniej 5% przychodów netto uzyskanych w tym roku kalendarzowym z przejęcia obowiązków, o których mowa powyżej.
W przypadku nie przeznaczenia do dnia 31 stycznia środków na publiczne kampanie edukacyjne w wymaganej wysokości, organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest obowiązana do wpłaty w terminie do dnia 15 lutego roku następującego po roku, w którym organizacja odzysku była obowiązana do przeprowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, na rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego środków w wysokości równej 5% ww. przychodów netto.
 
Zwolnienie z obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych
 
Wprowadzający sprzęt jest zwolniony z obowiązku prowadzenia publicznej kampanii edukacyjnej, jeżeli wysokość środków przeznaczonych na kampanie edukacyjne nie przekracza 100 zł w danym roku kalendarzowym.
Zwolnienie powyższe ma zastosowanie pod warunkiem, że wprowadzający sprzęt złoży marszałkowi województwa, w terminie do dnia 31 stycznia:
- zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis w zakresie, o którym mowa w art. 37 ustawy  z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, - informacje, których zakres został określony w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy. W odniesieniu do wprowadzającego sprzęt są spełnione warunki dopuszczalności pomocy de minimis określone w obowiązujących przepisach prawa Unii Europejskiej w zakresie pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie.
   
2.     Opłata produktowa
Wprowadzający sprzęt, który nie wykonał obowiązku osiągnięcia minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu, poziomu odzysku lub poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu, jest obowiązany do wniesienia opłaty produktowej, obliczanej oddzielnie dla każdej grupy sprzętu, w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu: zbierania, odzysku, przygotowania do ponownego użycia i recyklingu.
Opłata produktowajest obliczana na koniec roku kalendarzowego i wnoszona bez wezwania na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiegow terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy.
 W przypadku gdy wysokość opłaty produktowej za daną grupę sprzętu nie przekracza 50 zł, opłaty produktowej nie wnosi się.
Wprowadzającego sprzęt zwalnia się z opłaty produktowej, jeżeli wprowadza do obrotu:
- małogabarytowy sprzęt, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm, o łącznej średniorocznej masie sprzętu nieprzekraczającej 100 kg,
- wielkogabarytowy sprzęt, którego którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza 50 cm, o łącznej średniorocznej masie sprzętu nieprzekraczającej 1000 kg.
Zwolnienie powyższe, ma zastosowanie, jeżeli wprowadzający sprzęt złoży marszałkowi województwa, w terminie do dnia 15 marca każdego roku:
- zaświadczenia lub oświadczenia o pomocy de minimis w zakresie, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;-  informacje, których zakres został określony w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a powyższej ustawy.
W odniesieniu do wprowadzającego sprzęt są spełnione warunki dopuszczalności pomocy de minimis określone w obowiązujących przepisach prawa Unii Europejskiej w zakresie pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie.
 
Formularze
- Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r. poz. 1543);

- Wzór zaświadczenia o zużytym sprzęcie określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 2186);

- Wzór zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 2213)
 

 
 
 
Zaświadczenia
Przekazanie marszałkowi województwa w terminie do dnia 28 lutego każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy zaświadczeń:
- o zużytym sprzęcie przez prowadzącego zakład przetwarzania;

- potwierdzającego recykling przez prowadzącego działalność w zakresie recyklingu;

- potwierdzającego inne niż recykling  procesy odzysku przez prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku.  
 
Zgodnie z przepisami przejściowymi zadania w zakresie:
- prowadzenia rejestru przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
- opłat rejestrowych i rocznych,
- zabezpieczeń finansowych,
- sprawozdawczości
do czasu  utworzenia Bazy Danych (BDO) realizuje Główny Inspektor Ochrony Środowiska.
 
Uwagi
Informacje dotyczące sprawozdawczości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dostępne są na stronie http://www.gios.gov.pl

Opłaty za nieosiągnięcie minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, poziomu odzysku  lub poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu oraz za kampanie edukacyjne należy wnieść na konto:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
89 1540 1245 2056 4800 4789 0010
Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Łodzi

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
- dotyczy realizacji obowiązku przedkładania przez podmioty wykazów, sprawozdań, informacji (treść klauzuli)


 
Dodatkowe informacje:
 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 Wydział Opłat Środowiskowych
 Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
 V piętro, pokój 501, 506
 
 Tel: 42 663 35 35; 42 291 97 94
 fax 42 663-35-32
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Zadanie pn. „Zakup licencji i opieki na systemy informatyczne do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska" jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach dotacji w wysokości 99% wartości całkowitej zadania  (965 250,00 zł). Wartość całkowita zadania wynosi 975.000,00 zł.Realizacja zadania umożliwia Marszałkowi Województwa Łódzkiego wypełnianie zadań i obowiązków związanych z ewidencją, weryfikacją i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska oraz z redystrybucją wpływów z ww. tytułu.
 
https://bip.lodzkie.pl/images/694/logo_wfoigw_d.jpg
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
 
www.wfosigw.lodz.pl

Czytany 6498 razy
Osoba publikująca :  Marta Adamczewska
Data publikacji:  21.02.2017 - 13:44
Osoba modyfikująca: Janus Dominik
Ostatnio zmieniany: 27.01.2021 - 14:34