Informacje ogólne

Województwo Łódzkie.

 

Przez Województwo należy rozumieć regionalną wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium.

Województwo posiada osobowość prawną.

Samorząd Województwa Łódzkiego wykonuje określone ustawami i innymi aktami prawnymi zadania publiczne o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżone na rzecz organów administracji rządowej. Do zadań tych należy:

 • Określenie strategii rozwoju Województwa.
 • Prowadzenie polityki rozwoju Województwa.
 • Wykonywanie zadań w zakresie:
  • edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego,
  • promocji i ochrony zdrowia,
  • kultury i ochrony jej dóbr,
  • pomocy społecznej,
  • polityki prorodzinnej,
  • modernizacji terenów wiejskich,
  • zagospodarowania przestrzennego,
  • ochrony środowiska,
  • gospodarki wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej, a w szczególności wyposażenia i utrzymania wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych,
  • transportu zbiorowego i dróg publicznych,
  • kultury fizycznej i turystyki,
  • ochrony praw konsumentów,
  • obronności,
  • bezpieczeństwa publicznego,
  • przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy.
 • Świadczenie usług publicznych o zasięgu wojewódzkim w tym:
  • prowadzenie samorządowych wojewódzkich instytucji kultury i bibliotek publicznych oraz wojewódzkich instytucji kultury fizycznej,
  • prowadzenie niektórych placówek oświatowo-wychowawczych oraz zakładów kształcenia i doskonalenia nauczycieli,
  • inicjowanie tworzenia wyższych szkół zawodowych,
  • prowadzenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej o zasięgu wojewódzkim,
  • prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego Województwa i wykonywanie innych zadań z zakresu geodezji i kartografii,
  • gospodarowanie nieruchomościami z zasobu Województwa,
  • zarządzanie siecią dróg wojewódzkich;

Samorząd Województwa Łódzkiego działa poprzez swoje organy.


Organami Samorządu Województwa Łódzkiego są:

1. Sejmik Województwa Łódzkiego jako organ stanowiący i kontrolny,
2. Zarząd Województwa Łódzkiego jako organ wykonawczy.
 

Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  30.10.2012 - 08:33
Osoba modyfikująca: Michał Kaczorowski
Ostatnio zmieniany: 17.01.2024 - 11:34