Uchwały VI Kadencji Sejmiku

 

Numer uchwałyData uchwaleniaTytułJednolity identyfikator aktu w Dzienniku Urzędowym
XX/323/20 15.09.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nadawania tytułu „Honorowego Obywatela Województwa Łódzkiego” link
XX/322/20 15.09.2020 rozpatrzenia skargi na bezczynność Marszałka Województwa Łódzkiego
w zakresie rozpatrywania petycji z dnia 15 maja 2020 r. , dotyczącej niewydania koncesji dla planowanej kopalni odkrywkowej piasku Porszewice I w gm. Pabianice
link
XX/321/20 15.09.2020  wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu  link
XX/320/20 15.09.2020  wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach
 
 link
XX/319/20 15.09.2020  sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu  link
XX/318/20 15.09.2020  wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi  link
XX/317/20 15.09.2020  wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi  link
XX/316/20 15.09.2020  wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi  link
XX/315/20 15.09.2020  wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim link
XX/314/20 15.09.2020  wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi  link
XX/313/20 15.09.2020  wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi  link
XX/312/20 15.09.2020  wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej  Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie ( link
XX/311/20 15.09.2020  zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
XX/310/20 15.09.2020   zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2020 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2020 rok  akt prawa miejscowego
XX/309/20 15.09.2020   zmian budżetu i w budżecie  województwa łódzkiego  na 2020 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój akt prawa miejscowego
XX/308/20 15.09.2020 udzielenia pomocy finansowej Gminie Markowa na usuwanie skutków klęski żywiołowej z dnia 26 czerwca 2020 r. link
XX/307/20 15.09.2020 określenia przystanków komunikacyjnych, stanowiących własność Województwa Łódzkiego, zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków akt prawa miejscowego
XX/306/20 15.09.2020 określenia zasad udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym Województwu Łódzkiemu lub jego jednostkom organizacyjnym od przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych w powodu COVID-19 akt prawa miejscowego
XX/305/20 15.09.2020 rozstrzygnięcia drugiego konkursu i udzielenia w 2020 roku dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego link
 XX/304/20 15.09.2020 programu ochrony powietrza i planu działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracja łódzka akt prawa miejscowego
 XX/303/20 15.09.2020  programu ochrony powietrza  i planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej  akt prawa miejscowego
XX/302/20 15.09.2020 ograniczenia populacji zwierząt na terenie jednostek wojskowych w województwie łódzkim akt prawa miejscowego
XX/301/20 15.09.2020 określenie zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 akt prawa miejscowego
XX/300/20 15.09.2020 udzielenie z budżetu Województwa Łódzkiego na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej link
XX/299/20 15.09.2020 zmieniająca Statut Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi akt prawa miejscowego
XX/298/20 15.09.2020 zmieniająca Statut Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi akt prawa miejscowego
XX/297/20 15.09.2020 zmieniająca Statut Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu akt prawa miejscowego
XX/296/20 15.09.2020 nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego link
XIX/295/20 29.06.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
XIX/294/20 29.06.2020 udzielenie z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2020 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji  celowej, przeznaczonej na dofinansowanie  zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich link
XIX/293/20 29.06.2020 zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2020 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2020 rok http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/4673/akt.pdf
XIX/292/20 29.06.2020 zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2020 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/4672/akt.pdf
XIX/291/20 29.06.2020 rozpatrzenia wniosku p. (…) o podjęcie przez Sejmik Województwa Łódzkiego uchwały o utworzeniu obszaru ograniczonego użytkowania dla ulicy Zgierskiej w Łodzi, na odcinku od północnej granicy miasta do u. Świtezianki w związku
z nadmiernym hałasem komunikacyjnym
link
XIX/290/20 29.06.2020 nadania Statutu Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/4139/akt.pdf
XIX/289/20 29.06.2020 ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w bursach Samorządu Województwa Łódzkiego w roku szkolnym 2020/2021 http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/4138/akt.pdf
XIX/288/20 29.06.2020 rozstrzygnięcie konkursu i udzielenie w 2020 roku dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego link
XIX/287/20 29.06.2020 programu ochrony powietrza dla strefy łódzkiej w celu osiągnięcia poziomu docelowego ozonu http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/4763/akt.pdf
XIX/286/20 29.06.2020 aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/4226/akt.pdf
XIX/285/20 29.06.2020 absolutorium dla Zarządu Województwa Łódzkiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2019 r. link
XIX/284/20 29.06.2020 zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2019 rok http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/4767/akt.pdf
XIX/283/20 29.06.2020 udzielenia wotum zaufania Zarządowi Województwa Łódzkiego link
XVIII/282/20 5.05.2020 udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej link
XVIII/281/20 5.05.2020 określenia zadań Samorządu Województwa Łódzkiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku link
XVIII/280/20 5.05.2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
XVIII/279/20 5.05.2020 zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2020 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2020 rok http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/3035/akt.pdf
XVIII/278/20 5.05.2020 zmian  budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2020 rok  w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/3034/akt.pdf
XVIII/277/20 5.05.2020 emisji obligacji Województwa Łódzkiego link
XVIII/276/20 5.05.2020 wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych
i pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych
link
XVIII/275/20 5.05.2020 udzielenia pomocy finansowej Gminie Sulejów link
XVIII/274/20 5.05.2020 przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny
i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020, za rok 2019
link
XVIII/273/20 5.05.2020 przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020, za rok 2019 link
XVI/272/20 25.02.2020 w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie opinii dla przebiegu projektowanej Linii Kolejowej KDP nr 85 Warszawa - CPK - Łódź - Poznań/ Wrocław zaprezentowanej w Strategicznym Studium Lokalizacyjnym Inwestycji Centralny Port Komunikacyjny link
XVI//271/20 25.02.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego  link
XVI/270/20 25.02.2020 zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2020 rok w zakresie zadań w sprawie własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  2014 – 2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2020 rok http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/4696/akt.pdf
XVI/269/20 25.02.2020 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2020 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 - 2020 http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/4695/akt.pdf
XVI/268/20 25.02.2020 zmieniająca Statut Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/1745/akt.pdf
XVI/267/20 25.02.2020 zmieniająca Statut Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/1707/akt.pdf
XVI/266/20 25.02.2020 w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury pod nazwą Teatr Wielki
w Łodzi
link
XVI/265/20 25.02.2020 w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2020 roku na terenie województwa łódzkiego http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/1650/akt.pdf
XVI/264/20 25.02.2020 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2020 za rok 2019 link
XVI/263/20 25.02.2020 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2017-2020 za rok 2019
link
XVI/262/20 25.02.2020 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania   Narkomanii na lata 2017-2020 za rok 2019 link
XVI/261/20 25.02.2020 w sprawie uchwalenia programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych w województwie łódzkim pn. „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych” http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/1753/akt.pdf
XV/260/20 28.01.2020 przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego – Samorządowej Karty Praw Rodzin link
XV/259/20 28.01.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
XV/258/20 28.01.2020 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2020 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2020 rok http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/2723/akt.pdf
XV/257/20 28.01.2020 w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2020 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/2722/akt.pdf
XV/256/20 28.01.2020 zmieniająca Statut Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/1555/akt.pdf
XV/255/20 28.01.2020 zmieniająca Uchwałę nr LV/680/18 w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/1260/akt.pdf
XV/254/20 28.01.2020 sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki  Społecznej 2020” za rok 2018  link
XIV/253/19 19.12.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Łodzi  link
XIV/252/19 19.12.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi Fundacji ARGENTA z siedzibą w Łodzi na naruszającą praworządność oraz interesy Skarżącej odmowę podpisania aneksu do umowy o dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej ARGENTA w Łodzi link
XIV/251/19 19.12.2019 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmian w regulaminie określającym zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane  przy zabytkach wpisanych do rejestru  zabytków województwa łódzkiego oraz we wzorach dokumentów link
XIV/250/19 19.12.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej link
XIV/249/19 19.12.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki i Bezpieczeństwa link
XIV/248/19 19.12.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki i Bezpieczeństwa link
XIV/247/19 19.12.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
XIV/246/19 19.12.2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zdań  własnych, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2019 rok http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/750/akt.pdf
XIV/245/19 19.12.2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań  własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 2014-2020 http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/722/akt.pdf
XIV/244/19 19.12.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie spółki prawa handlowego – Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością link
XIV/243/19 19.12.2019 w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu Województwa Łódzkiego do Europejskiego Stowarzyszenia  Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE link
XIV/242/19 19.12.2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/611/akt.pdf
XIV/241/19 19.12.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w przewozach autobusowych link
XIV/240/19 19.12.2019 zmieniająca Statut Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie  Trybunalskim

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/749/akt.pdf

XIV/239/19 19.12.2019 w sprawie wydawania Czasopisma Samorządowego Województwa Łódzkiego link
XIV/238/19 19.12.2019 w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Łódzkiego na 2020 rok http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/2724/akt.pdf
XIV/237/19 19.12.2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
XIII/236/19 26.11.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska   link
XIII/235/19 26.11.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Kontaktów
z Zagranicą i Współpracy Regionalnej
link
XIII/234/19 26.11.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki i Bezpieczeństwa link
XIII/233/19 26.11.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska
link
XIII/232/19 26.11.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji link
XIII/231/19 26.11.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej link
XIII/230/19 26.11.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu
i Finansów
link
XIII/229/19 26.11.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Nauki, Kultury i Sportu link
XIII/228/19 26.11.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej link
XIII/227/19 26.11.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki i Bezpieczeństwa link
XIII/226/19 26.11.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Nauki, Kultury i Sportu link
XIII/225/19 26.11.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Statutowo-Regulaminowej link
XIII/224/19 26.11.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
XIII/223/19 26.11.2019 zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok
w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę
w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2019 rok
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/360/akt.pdf
XIII/222/19 26.11.2019 zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok
w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/359/akt.pdf
XIII/221/19 26.11.2019 zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/358/akt.pdf
XIII/220/19 26.11.2019 w sprawie uchwalenia Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r. http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2019/7198/akt.pdf
XIII/219/19 26.11.2019 zmieniająca Statut Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2019/7186/akt.pdf
XIII/218/19 26.11.2019 zmieniająca Statut Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2019/7185/akt.pdf
XIII/217/19 26.11.2019 zmieniająca Statut Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2019/7184/akt.pdf
XIII/216/19 26.11.2019 w sprawie dostosowania aktu założycielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi link
XIII/215/19 26.11.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków na zadania samorządu województwa, które mogą być sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2019 rok link
XII/214/19 29.10.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
XII/213/19 29.10.2019 zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa łódzkiego na 2019 rok http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2019/6043/akt.pdf
XII/212/19 29.10.2019 zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, zdań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2019/6042/akt.pdf
XII/211/19 29.10.2019 przyjęcia „Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych
w województwie łódzkim w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu pn. Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych na BIS”
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2019/6041/akt.pdf
XII/210/19 29.10.2019 przyjęcia „Regulaminu przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego” http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2019/6040/akt.pdf
XII/209/19 29.10.2019 aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracja łódzka http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/655/akt.pdf
XII/208/19 29.10.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej link
XII/207/19 29.10.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg Wniosków i Petycji link
XII/206/19 29.10.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Kontaktów
z Zagranicą i Współpracy Regionalnej
link
XII/205/19 29.10.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Kontaktów
z Zagranicą i Współpracy Regionalnej
link
XII/204/19 29.10.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Nauki, Kultury i Sportu link
XII/203/19 29.10.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki i Bezpieczeństwa link
XII/202/19 29.10.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu
i Finansów
link
XII/201/19 29.10.2019 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów link
XII/200/19 29.10.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi Fundacji ARGENTA z siedzibą w Łodzi na naruszające praworządność kontrole przeprowadzone w Zakładzie Aktywności Zawodowej ARGENTA w Łodzi oraz odmowę usunięcia naruszenia praw link
XII/199/19 29.10.2019 w sprawie nadania  tytułu „Honorowego Obywatela Województwa Łódzkiego” link
XII/198/19 29.10.2019 w sprawie przyznania Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury link
XII/197/19 29.10.2019 w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego link
XII/196/19 29.10.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno – Leczniczego w Łodzi link
XII/195/19 29.10.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Leczniczego w Łodzi link
XII/194/19 29.10.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED w Pabianicach link
XII/193/19 29.10.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED w Pabianicach link
XII/192/19 29.10.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu link
XII/191/19 29.10.2019 zmieniająca Statut Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2019/6039/akt.pdf
XI/190/19 24.09.2019 w sprawie wyboru Wicemarszałka Województwa Łódzkiego link
XI/189/19 24.09.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej link
XI/188/19 24.09.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Statutowo-Regulaminowej link
XI/187/19 24.09.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej link
XI/186/19 24.09.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
XI/185/19 24.09.2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2019 rok  http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2019/5504/akt.pdf
XI/184/19 24.09.2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020  http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2019/5503/akt.pdf
XI/183/19 24.09.2019 w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania Sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego za rok 2019 i rok 2020 link
XI/182/19 24.09.2019 w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinków dróg wojewódzkich  Nr 707 i Nr 726 w Rawie Mazowieckiej http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2019/5502/akt.pdf
XI/181//19 24.09.2019 w sprawie wskazania miasta Bełchatów, na terenie którego może być przeprowadzany egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kategorii AM link
 X/180/19  27.08.2019 zmieniająca Statut Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim  http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2019/4821/akt.pdf
 X/179/19  27.08.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego  link
 X/178/19  27.08. 2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych
z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 - 2020 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2019 rok
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2019/5072/akt.pdf
 X/177/19  27.08.2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020  http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2019/5071/akt.pdf
X/176/19 27.08.2019 zmieniająca Statut Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2019/5070/akt.pdf
X/175/19 27.08.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w przewozach autobusowych link
X/174/19 27.08.2019 w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Łodzi link
X/173/19 27.08.2019 w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pabian-Med w Pabianicach link
X/172/19 27.08.2019 w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wicemarszałka Województwa Łódzkiego link
IX/171/19 25.06.2019 w sprawie powołania Skarbnika Województwa Łódzkiego (głównego księgowego budżetu województwa) link
IX/170/19 25.06.2019 w sprawie odwołania Skarbnika Województwa Łódzkiego (głównego księgowego budżetu województwa) link
IX/169/19 25.06.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej link
IX/168/19 25.06.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska
link
IX/167/19 25.06.2019 zmieniająca uchwałę   w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji                  Rozwoju Regionalnego, Gospodarki i Bezpieczeństwa link
IX/166/19 25.06.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji             Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej link
IX/165/19 25.06.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Nauki, Kultury i Sportu link
IX/164/19 25.06.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej link
IX/163/19 25.06.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska link
IX/162/19 25.06.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Statutowo-Regulaminowej link
IX/161/19 25.06.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu link
IX/160/19 25.06.2019 w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego do przeprowadzenia postępowania w celu wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania Sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego link
IX/159/19 25.06.2019 w sprawie udzielenia z budżetu województwa łódzkiego na 2019 rok pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych link
IX/158/19 25.06.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
IX/157/19 25.06.2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2019 rok akt prawa miejscowego
IX/156/19 25.06.2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój akt prawa miejscowego
IX/155/19 25.06.2019 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi i nadania tekstu jednolitego link
IX/154/19 25.06.2019 w sprawie scalenia wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego poprzez likwidację Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu
i Skierniewicach i włączenia ich majątku oraz pracowników i struktur organizacyjnych w strukturę organizacyjną Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi
link
IX/153/19 25.06.2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach umowy dzierżawy zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Województwa Łódzkiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kasztelańskiej 7, 9 i 10 link
IX/152/19 25.06.2019 zmieniająca uchwałę nr VI/108/11 w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem ruchomym Województwa Łódzkiego akt prawa miejscowego
 IX/151/19  25.06.2019 ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w bursach Samorządu Województwa Łódzkiego w roku szkolnym 2019/2020  akt prawa miejscowego
IX/150/19 25.06.2019 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia w 2019 roku dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego link
IX/149/19 25.06.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028 akt prawa miejscowego
IX//148/19 25.06.2019 w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Łódzkiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2018 r. link
IX/147/19 25.06.2019 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2018 rok http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/1455/akt.pdf
IX/146/19 25.06.2019 w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Województwa Łódzkiego link
IX/145/19 25.06.2019 w sprawie nadania odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego link
VIII/144/19 28.05.2019 w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ogłoszenia roku 2020 Rokiem Jana Pawła II w województwie łódzkim link
VIII/143/19 28.05.2019 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2019 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich link
VIII/142/19 28.05.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
VIII/141/19 28.05.2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2019 rok akt prawa miejscowego
VIII/140/19 28.05.2019 w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 akt prawa miejscowego
VIII/139/19 28.05.2019 zmieniająca Statut Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu akt prawa miejscowego
VIII/138/19 28.05.2019 zmieniająca Statut Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi akt prawa miejscowego
VIII/137/19 28.05.2019 zmieniająca Statut Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa
w Łodzi
akt prawa miejscowego
VIII/136/19 28.05.2019 zmieniająca Statut Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim akt prawa miejscowego
VIII/135/19 28.05.2019 w sprawie dostosowania nazwy Sieradzkiej Szkoły Policealnej  Województwa Łódzkiego   dla Dorosłych w Sieradzu link
VIII/134/19 28.05.2019 w sprawie dostosowania nazwy Samorządowej Szkoły Policealnej  dla Dorosłych
w Łodzi
link
VIII/133/19 28.05.2019 dostosowania nazwy Samorządowej Szkoły Policealnej  dla Dorosłych
w Tomaszowie Mazowieckim
link
VIII/132/19 28.05.2019 w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w Piotrkowie Trybunalskim link
VIII/131/19 28.05.2019 w sprawie dostosowania nazwy Publicznej Policealnej Szkoły Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi link
VIII/130/19 28.05.2019 w sprawie dostosowania nazwy Profesjonalnej Szkoły Policealnej Kwalifikacji Zawodowych dla Dorosłych w Zgierzu link
VIII/129/19 28.05.2019 w sprawie dostosowania nazwy Łowickiej Szkoły Policealnej Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w Łowiczu link
VIII/128/19 28.05.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wydawania pisma samorządowego „Ziemia Łódzka”, a także powołania składu Rady Programowej oraz zatwierdzenia Regulaminu pracy i działalności Rady Programowej link
VIII/127/19 28.05.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Tadeusza Karasiaka na działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi link
VIII/126/19 28.05.2019 w sprawie powołania składu Komisji Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego link
VIII/125/19 28.05.2019 w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego link
VIII/124/19 28.05.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej link
VIII/123/19 28.05.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Nauki, Kultury
i Sportu
link
VIII/122/19 28.05.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu link
VIII/121/19 28.05.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego
w Łodzi
link
VII/120/19 30.04.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej link
VII/119/19 30.04.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu
i Finansów
link
VII/118/19 30.04.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Statutowo-Regulaminowej link
VII/117/19 30.04.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej link
VII/116/19 30.04.2019 w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie uczczenia 20.lecia Polski w NATO i 15.lecia w Unii Europejskiej link
VII/115/19 30.04.2019 w sprawie uchylenia Regulaminu Pracy Zarządu Województwa Łódzkiego link
VII/114/19 30.04.2019 zmieniająca  uchwałę Nr III/42/19 wsprawie Wieloletniej Prognozy  Finansowej Województwa Łódzkiego link
VII/113/19 30.04.2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę Nr III/43/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie  uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2019 rok akt prawa miejscowego
VII/112/19 30.04.2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 akt prawa miejscowego
VII/111/19 30.04.2019 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej  jednostkom samorządu terytorialnego województwa  łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej
i rekreacyjnej
link
VII/110/19 30.04.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Skierniewice link
VII/109/19 30.04.2019 w sprawie powierzenia Gminie Sokolniki zadania samorządu województwa z zakresu zarządzania drogami wojewódzkimi link
VII/108/19 30.04.2019 zmieniająca uchwałę Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów i obejmowania przez Województwo Łódzkie udziałów
w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki „Łódzka Kolei Aglomeracyjna” Sp. z o.o.
link
VII/107/19 30.04.2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego link
VII/106/19 30.04.2019 w sprawie przekazania do sądu administracyjnego skargi (...) z dnia 8 kwietnia 2019 r. na uchwałę Sejmiku Województwa Łodzkiego nr XLIX/1444/09 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie podziłu Województwa Łódzkiego na obwody łowieckie link
VII/105/19 30.04.2019 w sprawie przekazania do sądu administracyjnego skargi Pana (...)
z dnia 3 kwietnia 2019 r. na uchwałę Nr IV/60/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pana (...) na p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi Pana (...) i uznania jej jako bezzasadnej
link
VII/104/19 30.04.2019 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Województwa Łódzkiego link
V/103/19 26.03.2019 zmieniająca uchwałę Nr III/42/19 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE link
V/102/19 26.03.2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę  Nr III/43/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia  budżetu Województwa Łódzkiego na 2019 rok akt prawa miejscowego
V/101/19 26.03.2019 w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020
akt prawa miejscowego
V/100/19 26.03.2019 w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie aktualnej sytuacji w rolnictwie link
V/99/19 26.03.2019 w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie likwidacji pozostałości po pożarze na terenie magazynowania odpadów w Zgierzu i będących jago skutkiem zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców oraz dla środowiska naturalnego link
V/98/19 26.03.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej link
V/97/19 26.03.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Kontaktów
z Zagranicą i Współpracy Regionalnej
link
V/96/19 26.03.2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Województwa Łódzkiego z wykonania Uchwały Nr XL/506/17 z dnia 20 czerwca 2017 r. Sejmiku Województwa Łódzkiego
w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Województwu Łódzkiemu lub wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych za 2018 rok
link
V/95/19 26.03.2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 akt prawa miejscowego
V/94/19 26.03.2019 w sprawie powierzenia Gminie Warta realizacji wydarzeń pn.: „LATO NAD JEZIORSKIEM – zacumuj na dłużej – WODA, KULTURA, NATURA”, w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2019 rok pn.: „Letnie nurty kultury” link
V/93/19 26.03.2019 w sprawie powierzenia Gminie Sieradz realizacji wydarzenia pn.: „Powitanie lata
w Gminie Sieradz”, w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2019 rok pn. „Letnie nurty kultury”
link
V/92/19 26.03.2019 w sprawie powierzenia Gminie Pęczniew realizacji wydarzenia pn.: „Zakończenie lata
z nurtem kultury – Święto Plonów i Wody”, w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2019 rok pn. „Letnie nurty kultury”
link
V/91/19 26.03.2019 w sprawie emisji obligacji Województwa Łódzkiego link
V/90/19 26.03.2019 w sprawie podziału środków na zadania samorządu województwa, które mogą być sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2019 rok link
V/89/19 26.03.2019 w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu akt prawa miejscowego
V/88/19 26.03.2019 w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi
 
akt prawa miejscowego
V/87/19 26.03.2019 w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczemu w Łodzi akt prawa miejscowego
V/86/19 26.03.2019 w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach akt prawa miejscowego
V/85/19 26.03.2019 w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Prymasa Kardynała Stefana   Wyszyńskiego w Sieradzu akt prawa miejscowego
V/84/19 26.03.2019 w sprawie nadania Statutu Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Łodzi akt prawa miejscowego
V/83/19 26.03.2019 w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi im. M. Pirogowa w Łodzi akt prawa miejscowego
V/82/19 26.03.2019 w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim akt prawa miejscowego
V/81/19 26.03.2019 w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
PABIAN - MED w Pabianicach
akt prawa miejscowego
V/80/19 26.03.2019 w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE akt prawa miejscowego
V/79/19 26.03.2019 w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Wielospecjalistycznemu Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi akt prawa miejscowego
V/78/19 26.03.2019 w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi akt prawa miejscowego
V/77/19 26.03.2019 w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Jana Pawła II w Bełchatowie akt prawa miejscowego
V/76/19 26.03.2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020 link
V/75/19 26.03.2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 link
V/74/19 26.03.2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnieniu Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020 link
V/73/19 26.03.2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020 link
V/72/19 26.03.2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2017-2020
link
IV/71/19 26.02.2019 w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie apelu do mieszkańców  regionu o przekazywanie 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego działających na terenie Województwa Łódzkiego link
IV/70/19 26.02.2019 w sprawie aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2020 z uwzględnieniem lat 2023-2028 w zakresie wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów link
IV/69/19 26.02.2019 określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2019 roku na terenie województwa łódzkiego akt prawa miejscowego
IV/68/19 26.02.2019 zmieniająca uchwałę Nr XL/503/17 z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028 akt prawa miejscowego
IV/67/19 26.02.2019 zmieniającej uchwałę Nr III/42/19 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
IV/66/19 26.02.2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz zmieniająca uchwałę Nr III/43/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2019 rok akt prawa miejscowego
IV/65/19 26.02.2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój akt prawa miejscowego
IV/64/19 26.02.2019 w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi link
IV/63/19 26.02.2019 w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji Osnowa w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Województwa Łódzkiego link
IV/62/19 26.02.2019 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany planu transportowego poprzez włączenie do planu transportowego zdekompletowanej, nieużywanej  linii kolei z miasta Łask do miasta Zelów link
IV/61/19 26.02.2019 w sprawie rozpatrzenia petycji (…)dotyczącej wprowadzenia mechanizmów zapobiegających kumoterstwu w świecie artystycznym link
IV/60/19 26.02.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi  (…) na  p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi dotyczącej przekroczenia uprawnień i poświadczenia nieprawdy przez funkcjonariusza publicznego w celu osiągnięcia korzyści link
IV/59/19 26.02.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi (....) na WZZOZ Centrum Leczenia Chorób Płuc
i  Rehabilitacji w Łodzi dotyczącej dyskryminacji płacowej lekarzy specjalistów
link
IV/58/19 26.02.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi (…) na Dyrekcję Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim dotyczącej zaniedbań, które rzutują na leczenie i życie pacjenta, braku kontroli i dyscypliny nad swoimi pracownikami lekarzami i pielęgniarkami Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE link
IV/57/19 26.02.2019 w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury pod nazwą Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina w Łodzi link
IV/56/19 26.02.2019 w sprawie budzetu obywatelskiego akt prawa miejscowego
IV/55/19 26.02.2019 sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy  najmu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie części zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Łódzkiego, położonej w Białaczowie  link
III/54/19 29.01.2019 w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec agresji i nawoływania do nienawiści w życiu publicznym link
III/53/19 29.01.2019 w sprawie przekazania do sądu administracyjnego skargi Pana Marcina Bugajskiego z dnia 10 stycznia 2019 r. na uchwałę Nr II/13/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki i Bezpieczeństwa link
III/52/19 29.01.2019 w sprawie przekazania do sądu administracyjnego skargi z dnia 26 grudnia 2018 r. na bezczynność Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie braku odpowiedzi na wniosek dotyczący utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania przy ulicy Zgierskiej w Łodzi link
III/51/19 29.01.2019 w sprawie rozpatrzenia petycji o utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania dla ulicy Zgierskiej w Łodzi, na odcinku ulicy Zgierskiej pokrywającym się z przebiegiem drogi krajowej nr 91, od północnej granicy miasta do skrzyżowania z Aleją Włókniarzy link
III/50/19 29.01.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrekcję Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi, ul. Okólna 181 w związku z nieczynnym punktem informacji internetowej i brakiem rejestracji opłat za parkowanie na terenie szpitala link
III/49/19 29.01.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na Marszałka Województwa Łódzkiego w związku z niegospodarnością przy wydatkowaniu środków finansowych pochodzących z pomocy Unii Europejskiej w związku z nieczynnym dnia 20 listopada 2018 r. internetowym punktem informacyjnym usytuowanym w Wojewódzkim Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi, ul. Okólna 181 link
III/48/19 29.01.2019 w sprawie wyznaczenia wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi link
III/47/19 29.01.2019 w sprawie wyboru przedstawiciela Sejmiku Województwa Łódzkiego do składu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach link
III/46/19 29.01.2019 w sprawie powołania przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do składu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 link
III/45/19 29.01.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi link
III/44/19 29.01.2019 zmieniająca Uchwałę  Nr LV/680/18 w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 akt prawa miejscowego
III/43/19 29.01.2019 w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2019 rok akt prawa miejscowego
III/42/19 29.01.2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
II/41/18 18.12.2018 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania  nagród zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym link
II/40/18 18.12.2018 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród dla trenerów, których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym link
II/39/18 18.12.2018 zmieniająca uchwałę Nr XLVI/590/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
II/38/18 18.12.2018 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok
w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
akt prawa miejscowego
II/37/18 18.12.2018 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz zmieniająca uchwałę Nr XLVI/591/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2018 rok akt prawa miejscowego
II/36/18 18.12.2018 w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego akt prawa miejscowego
II/35/18 18.12.2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej 2020 za rok 2017 link
II/34/18 18.12.2018 zmieniająca uchwałę Nr LV/691/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych w województwie łódzkim w roku szkolnym 2018/2019 w ramach projektu pn. Zawodowcy w Łódzkiem  stypendia dla najzdolniejszych” akt prawa miejscowego
II/33/18 18.12.2018 w sprawie wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej link
II/32/18 18.12.2018 w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego do dokonywania czynności związanych z udzielaniem delegacji służbowych Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Łódzkiego link
II/31/18 18.12.2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej link
II/30/18 18.12.2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska link
II/29/18 18.12.2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju Regionalnego,
Gospodarki i Bezpieczeństwa
link
II/28/18 18.12.2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów link
II/27/18 18.12.2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej link
II/26/18 18.12.2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji link
II/25/18 18.12.2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Nauki, Kultury i Sportu link
II/24/18 18.12.2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej link
II/23/18 18.12.2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska link
II/22/18 18.12.2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki
i Bezpieczeństwa
link
II/21/18 18.12.2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów link
II/20/18 18.12.2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Statutowo-Regulaminowej link
II/19/18 18.12.2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej link
II/18/18 18.12.2018 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  link
II/17/18 18.12.2018 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej link
II/16/18 18.12.2018 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Nauki, Kultury i Sportu link
II/15/18 18.12.2018 w sprawie powołanie składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej link
II/14/18 18.12.2018 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska link
II/13/18 18.12.2018 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki
i Bezpieczeństwa
link
II/12/18 18.12.2018 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów link
II/11/18 18.12.2018 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Statutowo-Regulaminowej link
II/10/18 18.12.2018 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej link
I/9/18 22.11.2018 wybór Członka Zarządu Województwa Łódzkiego link
I/8/18 22.11.2018 wybór Członka Zarządu Województwa Łódzkiego link
I/7/18 22.11.2018 wybór Wicemarszałka Województwa Łódzkiego link
I/6/18 22.11.2018 wybór Wicemarszałka Województwa Łódzkiego link
I/5/18 22.11.2018 ustalenie wynagrodzenia Marszałkowi Województwa Łódzkiego link
I/4/18 22.11.2018 wybór Marszałka Województwa Łódzkiego link
I/3/18 22.11.2018 wybór Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego link
I/2/18 22.11.2018 wybór Wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Łódzkiego link
I/1/18 22.11.2018 wybór Przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego link

 

Czytany 89253 razy
Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  25.11.2014 - 12:54
Osoba modyfikująca: Agnieszka Sasiak
Ostatnio zmieniany: 24.09.2020 - 13:09