Sprawozdawczość

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego jest zestawieniem danych dotyczących dochodów i wydatków, wynikającym z ewidencji ksiąg rachunkowych budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Podstawą sporządzania sprawozdań budżetowych z wykonania dochodów i wydatków budżetu jest Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Zgodnie z artykułem 37 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, Zarząd jednostki samorządu terytorialnego podaje do publicznej wiadomości w terminie:

 1. do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału:
  • kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.60 ustawy o finansach publicznych;
 2. do dnia 31 maja roku następnego:
  • informację obejmującą:
   1. Dane dotyczące wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w poprzednim roku budżetowym, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki.
   2. Kwotę wykorzystanych środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.
   3. Kwotę zobowiązań, o których mowa w art.72 ust.1 pkt 4.
   4. Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego.
   5. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą.
   6. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.
   7. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy  publicznej.
Czytany 11443 razy
Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  14.11.2018 - 14:23
Osoba modyfikująca: Adam Matusiak
Ostatnio zmieniany: 10.10.2019 - 09:28