Budżet

Budżet Województwa Łódzkiego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów
i rozchodów. Budżet uchwalany jest na rok budżetowy. Rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy. Uchwała budżetowa jest podstawą samodzielnej gospodarki finansowej Województwa.
Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały:

 1. Budżetowej.
 2. O prowizorium budżetowym.
 3. O zmianie uchwały budżetowej.

przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego.


Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych, uchwała budżetowa określa:

 1. Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
  z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych.
 2. Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
  z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.
 3. Kwotę planowanego deficytu albo planowanej nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego wraz ze źródłami pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
 4. Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
 5. Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
 6. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych.
 7. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 8. Szczególne zasady wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym, wynikające z odrębnych ustaw.
 9. Inne postanowienia, których obowiązek zamieszczenia w uchwale budżetowej wynika
  z postanowień organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.


Za prawidłowe wykonanie budżetu Województwa odpowiada Zarząd Województwa.

Czytany 30436 razy
Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  09.11.2018 - 12:37
Osoba modyfikująca: Adam Matusiak
Ostatnio zmieniany: 10.10.2019 - 09:24