Informacje ogólne

Zarząd Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
tel.: 42 663 30 26
fax. 42 663 30 02
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zarząd Województwa Łódzkiego jest organem wykonawczym Województwa.

W skład Zarządu Województwa Łódzkiego, liczącego 5 osób, wchodzi Marszałek Województwa jako jego przewodniczący, dwóch Wicemarszałków i dwóch Członków .

Członkostwa w Zarządzie Województwa Łódzkiego nie można łączyć z członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego oraz z zatrudnieniem w administracji rządowej, a także z mandatem posła i senatora.

Wicemarszałkowie oraz pozostali członkowie Zarządu Województwa Łódzkiego wybierani są na wniosek Marszałka Województwa Łódzkiego przez Sejmik Województwa Łódzkiego zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Sejmiku, w głosowaniu tajnym.

Wicemarszałkowie i pozostali członkowie Zarządu Województwa Łódzkiego mogą być wybrani spoza składu Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Zarząd Województwa Łódzkiego wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz Sejmiku Województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Do zadań Zarządu Województwa Łódzkiego należy w szczególności:

 1. Wykonywanie uchwał Sejmiku Województwa.
 2. Gospodarowanie mieniem województwa, w tym wykonywanie praw z akcji i udziałów posiadanych przez Województwo.
 3. Przygotowywanie projektu i wykonywanie budżetu Województwa.
 4. Przygotowywanie projektów strategii rozwoju Województwa, planu zagospodarowania przestrzennego i programów wojewódzkich oraz ich wykonywanie.
 5. Organizowanie współpracy ze strukturami samorządu regionalnego w innych krajach i z międzynarodowymi zrzeszeniami regionalnymi.
 6. Kierowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym powoływanie i odwoływanie ich kierowników.
 7. Uchwalanie regulaminu organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego.

Zarząd Województwa Łódzkiego pracuje kolegialnie na posiedzeniach Zarządu.

Posiedzenia Zarządu Województwa Łódzkiego zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu Województwa Łódzkiego – Marszałka Województwa Łódzkiego regularnie, co tydzień w każdy wtorek o godz.10. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach Przewodniczący Zarządu Województwa Łódzkiego lub w jego zastępstwie Wicemarszałek może zwołać nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Województwa Łódzkiego, które odbywa się w terminie określonym przez zwołującego posiedzenie.

Posiedzeniom Zarządu Województwa Łódzkiego przewodniczy Marszałek Województwa Łódzkiego, a w razie jego nieobecności jeden ze wskazanych przez niego Wicemarszałków .

W posiedzeniach Zarządu Województwa uczestniczą, jako stały skład, następujące osoby:

 • Wicemarszałkowie,
 • Członkowie Zarządu Województwa Łódzkiego,
 • Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego,
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Łódzkiego,
 • Skarbnik Województwa Łódzkiego,
 • Sekretarz Województwa Łódzkiego,
 • Dyrektor Departamentu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
 • Dyrektor Biura Prawnego Koordynator Radców Prawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego – Radca Prawny,
 • Rzecznik Prasowy w Kancelarii Marszałka lub inna wyznaczona osoba.

Marszałek może zaprosić do udziału w posiedzeniu lub jego części inne osoby, jeżeli uzna on ich udział za wskazany ze względu na przedmiot posiedzenia, a w szczególności: kierowników komórek organizacyjnych i kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

Na posiedzeniach Zarządu obecny jest, bez prawa głosu, protokolant – pracownik Departamentu Organizacyjnego, który zapewnia organizacyjną obsługę Zarządu.

Czytany 57214 razy Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  30.10.2012 - 12:37
Osoba modyfikująca: Adam Matusiak
Ostatnio zmieniany: 15.11.2019 - 12:28

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji