Prezydium Młodzieżowego Sejmiku

 JAKUB KUSTER  Przewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego
 MIKOŁAJ WŁODARCZYK  Wiceprzewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego
 WOJCIECH GAŁKIEWICZ  Wiceprzewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego
 BARTOSZ PAŁUCKI  Wiceprzewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego
 MARCELI MILSKI  Sekretarz Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego

Zakres zadań Przewodniczącego Młodzieżowego Sejmiku:

  • organizowanie pracy oraz kierowanie bieżącymi sprawami Młodzieżowego Sejmiku;
  • czuwanie nad terminowością i prawidłowym przebiegiem prac Młodzieżowego Sejmiku;
  • ustalanie projektu porządku obrad i zwoływanie sesji Młodzieżowego Sejmiku, w uzgodnieniu z Przewodniczącym Sejmiku lub osobą przez niego wyznaczoną;
  • prowadzenie obrad Młodzieżowego Sejmiku;
  • realizacja uchwał Młodzieżowego Sejmiku;
  • przedkładanie uchwał Młodzieżowego Sejmiku Przewodniczącemu Sejmiku;
  • koordynacja działań zespołów tematycznych w ramach Młodzieżowego Sejmiku;
  • informowanie środków masowego przekazu o działalności Młodzieżowego Sejmiku;
  • zawiadamianie członków Młodzieżowego Sejmiku, zgodnie z decyzjami prezydium Młodzieżowego Sejmiku albo uchwałami Młodzieżowego Sejmiku, odpowiednio o wezwaniu członka Młodzieżowego Sejmiku do prawidłowego wywiązywania się z obowiązków albo o jego odwołaniu ze składu Młodzieżowego Sejmiku;
  • wykonywanie innych zadań lub czynności określonych postanowieniami Statutu, uchwały Młodzieżowego Sejmiku lub odrębnej uchwały Sejmiku Województwa.

Do zadań Wiceprzewodniczących Młodzieżowego Sejmiku należy zastępowanie Przewodniczącego Młodzieżowego Sejmiku w wykonywaniu jego obowiązków i czynności, odpowiednio do wyznaczonego przez niego zakresu zastępowania.

Zakres zadań Sekretarza Młodzieżowego Sejmiku:

  • prowadzenie dokumentacji Młodzieżowego Sejmiku i jego prezydium;
  • zapewnianie sprawnego funkcjonowania Młodzieżowego Sejmiku i odpowiedniego przepływu informacji;
  • wspieranie w wykonywaniu obowiązków Przewodniczącego Młodzieżowego Sejmiku i Wiceprzewodniczących Młodzieżowego Sejmiku;
  • sporządzanie sprawozdań z sesji Młodzieżowego Sejmiku i posiedzeń prezydium Młodzieżowego Sejmiku.
Czytany 2072 razy
Osoba publikująca :  Michał Kaczorowski
Data publikacji:  08.02.2023 - 11:15
Osoba modyfikująca: Rafał Andrzejczak
Ostatnio zmieniany: 14.04.2023 - 12:39