Lobbing

Przez działalność lobbingową rozumie się każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy samorządu województwa w procesie stanowienia prawa - Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r.  o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. Nr 169 poz 1414 ze zm.).

Działalność lobbingowa polega na reprezentowaniu interesów osób lub jednostek, na rzecz których działają podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty realizujące czynności wchodzące w jej zakres bez wpisu do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

  

Zasady dotyczące prowadzenia działalności lobbingowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego zostały określone zarządzeniem Nr 18/16 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej.

Podmioty, prowadzące działalność lobbingową mogą zgłaszać do organów samorządu województwa łódzkiego za pośrednictwem Urzędu na piśmie, zgodnie z pomocniczym wzorem zgłoszenia:

  1. wnioski o podjęcie określonej inicjatywy legislacyjnej (uchwałodawczej);
  2. zainteresowanie pracami nad projektem aktu prawnego;
  3. propozycje odbycia spotkania w celu omówienia określonej kwestii uregulowanej prawnie lub wymagającej takiej regulacji.

Powyższe Zgłoszenie powinno zawierać opis  rozwiązań prawnych z jednoczesnym określeniem przewidywanych skutków ich wprowadzenia oraz wskazaniem interesu będącego przedmiotem ochrony.

 
Zgłoszenie można : 
·Wysłać pocztą pod adres:
Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
 
·Dostarczyć osobiście:
Biuro Podawcze
al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
w dzień powszedni w godzinach 8.00-16.00
Czytany 17136 razy
Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  16.02.2016 - 10:48
Osoba modyfikująca: Małgorzata Rosiak
Ostatnio zmieniany: 23.02.2016 - 13:01