Zapytania ofertowe - aktywne (6)

19.09.2022 - 11:26

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ASIV.272.3.2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 i Nr 2a do umowy

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 12.12.2022r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą:
  Załącznik Nr 2 - Formularz Ofertowy
  Załącznik Nr 2a do umowy - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

  Dokumenty i oświadczenia podpisuje osoba upoważniona, składane są wraz z ofertą w formie scanu za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej.
  Złożenie oferty w Zapytaniu Ofertowym następuje wyłącznie w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza elektronicznego dla niniejszego Zapytania Ofertowego oraz załączenie wymaganych dokumentów i oświadczeń.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  10.10.2022r. do godz. 10:00

08.09.2022 - 11:42

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PZI.9061.4.2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin wykonania zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Miejsce wykonania zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty
  1. kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza (poświadczona za zgodność z oryginałem),
  2. pisemna zgoda na upoważnienie przez Marszałka Województwa,
  3. oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia,
  4. podpisana „Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych”.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Do 30.09.2022 r. do godz. 16.00

23.08.2022 - 11:06

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * GKII.7521.27.2021.MG
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *
  • Do 6 tygodni (do 42 dni kalendarzowych) od dnia podpisania umowy
 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Teren województwa łódzkiego

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Oferta musi zawierać następujące dokumenty podpisane przez osobę/-y uprawnioną/-e do reprezentowania Wykonawcy:

  - Wypełniony załącznik nr 3 Formularz ofertowy na Opracowanie numerycznych map potencjalnej erozji wietrznej oraz potencjalnej erozji wodnej powierzchniowej dla wybranego obszaru województwa łódzkiego

  - Wypełniony załącznik nr 4 Wykaz wykonanych usług w celu potwierdzenia warunku udziału w zapytaniu ofertowym

  - Wypełniony załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące niezbędnego wykształcenia posiadanego przez osoby, którymi dysponuje

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  oferty można składać do dnia 13 września 2022 r. do godz.: 16:00.

01.08.2022 - 14:08

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPPIV.2403.174.2022.MMK
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  wrzesień/październik 2022r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  online

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty
  • Oferta musi zawierać następujące dokumenty podpisane przez osobę/-y uprawnioną/-e do reprezentowania Wykonawcy:
  • Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego),
  • Wykaz osób (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego),
  • Wykaz usług (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego),
  • Pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osobę/-y
   uprawnioną/-e do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 50%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  35% trener

  15% jakość

 • Termin składania ofert *

  23 sierpnia 2022r. do godz. 12:00

21.07.2022 - 08:55

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASV/9/2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie wykonane w terminie określonym w OPZ – III kw. 2022 (dokładny harmonogram powstanie w uzgodnieniu z Wykonawcą.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie dostarczone zgodnie z zapisami OPZ i umowy.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Doświadczenie 10%

  Scenariusz spektaklu 30%

 • Termin składania ofert *

  termin składania oferty upłynie 11.08.2022 r. o godzinie 12:00

12.01.2022 - 11:23

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PZI.8044.2.2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Do dnia 30 listopada 2022 roku.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty
  • 1. oświadczenie Wykonawcy o nie byciu karanym za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przeciwko wiarygodności dokumentów,
  • 2.  oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w zapytaniu, które zostały wymienione w pkt. IV ppkt 2-4 opisu przedmiotu zamówienia,
  • 3.  podpisaną przez Wykonawcę „Informację o warunkach przetwarzania danych osobowych”.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  17.01.2022 r.– 07.02.2022 r.