Zapytania Ofertowe (1358)

Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.
 

11-02-2020 11:02

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PB.VII.0441.9.1.2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  10-12.03.2020 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wymagane oświadczenia i dokumenty znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60 %
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Doświadczenie w organizacji wydarzeń o charakterze międzynarodowym typu: wizyty studyjne, spotkania, konferencje - 35%

  Kryterium środowiskowe (wykorzystanie niskoemisyjnego autobusu, spełniającego normy ekologiczne EURO V lub VI) - 5%

 • Termin składania ofert *

  21.02.2020 r. - godz. 12.00

11-02-2020 10:02

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PBVII.0441.9.2.2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  11.03.2020 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wymagane oświadczenia i dokumenty znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60 %
 • Kryteria oceny ofert: inne

  doświadczenie eksperta moderatora - 40%

 • Termin składania ofert *

  21.02.2020 r. godz. 12.00

07-02-2020 11:02

Przedmiotem zamówienia jest realizacja kontroli co najmniej 25 lekarzy medycyny wpisanych do ewidencji uprawionych lekarzy do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, prowadzonej przez Marszałka Województwa Łódzkiego

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PZI.8044.2.1.2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2020 roku

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Teren Województwa Łódzkiego

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty
  1. oświadczenie Wykonawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 10 sierpnia 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781),
  2. oświadczenie Wykonawcy o nie byciu karanym za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przeciwko wiarygodności dokumentów,
  3. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w zapytaniu, które zostały wymienione w pkt. IV ppkt 2-4 złącznika
  4. podpisaną przez Wykonawcę „Informację o warunkach przetwarzania danych osobowych”.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  07.02.2020 r. - 28.02.2020 r.

28-01-2020 10:01

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPPVI.2600.1.1.2020.PS
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Do 31.12.2020r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Miasto Łódź

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia, podpisania przez osobę upoważnioną i złożenia za pośrednictwem niniejszej aplikacji scanu Załącznika Nr 1 do projektu umowy (formularza cenowego)

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Do 10.02.2020r. do godz. 10:00

17-01-2020 13:01

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ASI/10/2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Zgodnie z OPZ

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Do 10.02.2020r. do godz. 10:00

Strona 1 z 272