Zapytania ofertowe - aktywne (11)

23.05.2023 - 15:04

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * IFIV.8060.21.2023
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku - zapytanie ofertowe

 • Termin wykonania zamówienia *

  Zamówienie należy wykonać w terminie: 9 lipca – 27 sierpnia 2023 r.

  Zamawiający zastrzega, że terminy ustalone w punktach 1) - 6) zapytania ofertowego mogą ulec zmianie.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Miejsca wykonywania zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu ofertowym znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Oświadczenie wykonawcy

  Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy

  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji scan formularza ofertowego oraz oświadczenie Wykonawcy wypełnione i podpisane przez osobę upoważnioną.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  13.06.2023 r. do godz. 10.00

19.05.2023 - 14:50

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * RRIV.433.15.2023.EM
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu - (załącznik nr 1 do projektu umowy)

 • Termin wykonania zamówienia *

  20 sierpnia 2023 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunkiem udziału w zapytaniu jest wykazanie, że wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał (tj. zakończył) co najmniej 3 usługi, polegające na wynajęciu namiotów podczas organizacji wydarzeń plenerowych w ramach każdej z usług, o wartości co najmniej 30.000,00 PLN brutto każda usługa.

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  1. Załącznik nr 1 - Wypełniony formularz ofertowy

  2. Załącznik - Wykaz zrealizowanych usług

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 %
 • Termin składania ofert *

  9.06.2023 r. godz. 1000

16.05.2023 - 15:48

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * 2/KTII//2023
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie wykonane w miejscach i terminach wskazanych poniżej:

  • 09.07.2023 r – Łowicz – Rogów – Łowicz (Arboretum w Rogowie)
  • 16.07.2023 r. – Zduńska Wola – Poddębice – Zduńska Wola (Ogród Zmysłów w Poddębicach)  
  • 23.07.2023 r. – Łódź – Głowno - Walewice – Głowno – Łódź (Zespół pałacowo – parkowy w Walewicach)  
  • 06.08.2023 r. – Piotrków Trybunalski – Łowicz – Arkadia/Nieborów – Łowicz – Piotrków Trybunalski (ogród romantyczny w Arkadii oraz ogród barokowy w Zespole pałacowo-ogrodowym w Nieborowie)
  • 20.08.2023 r. – Opoczno – Łódź – Opoczno (ZOO z Orientarium w Łodzi, Ogród Botaniczny w Łodzi, rezerwat „Polesie Konstantynowskie”),
  • 27.08.2023 r. – Sieradz – Skierniewice – Sieradz (Park Miejski w Skierniewicach)
 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie wykonane w miejscach i terminach wskazanych poniżej:

  • 09.07.2023 r – Łowicz – Rogów – Łowicz (Arboretum w Rogowie)
  • 16.07.2023 r. – Zduńska Wola – Poddębice – Zduńska Wola (Ogród Zmysłów w Poddębicach)  
  • 23.07.2023 r. – Łódź – Głowno - Walewice – Głowno – Łódź (Zespół pałacowo – parkowy w Walewicach)  
  • 06.08.2023 r. – Piotrków Trybunalski – Łowicz – Arkadia/Nieborów – Łowicz – Piotrków Trybunalski (ogród romantyczny w Arkadii oraz ogród barokowy w Zespole pałacowo-ogrodowym w Nieborowie)
  • 20.08.2023 r. – Opoczno – Łódź – Opoczno (ZOO z Orientarium w Łodzi, Ogród Botaniczny w Łodzi, rezerwat „Polesie Konstantynowskie”),
  • 27.08.2023 r. – Sieradz – Skierniewice – Sieradz (Park Miejski w Skierniewicach)
 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

   

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie poprzez wykazanie, że wykonawca

  w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania,

  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał (zakończył) co najmniej:

  dwie usługi przewodnickie na terenie województwa łódzkiego dla grupy minimum 100 osobowej każda lub dwie usługi przewodnickie na terenie województwa łódzkiego o wartości powyżej 20 000,00 zł każda; a także wykaże, że usługi te zostały wykonane należycie (zgodnie z załącznikiem nr 2),

  2) ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w formule spełnia – nie spełnia, w oparciu o dokumenty załączone do oferty.

  W przypadku braku wykazania doświadczenia oferta będzie odrzucona.

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wymagane oświadczenia i dokumenty podane zostały w załączeniu:

  • wypełniony załącznik nr 2
  • wypełniona tabela do wyceny
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  07.06.2023 do godz. 12:00

12.05.2023 - 14:31

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPPVI.2600.69.2023
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  14 dni od daty podpisania umowy

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  miejsce na terenie Łodzi wskazane przez Zamawiającego.

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  - oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 %
 • Termin składania ofert *

  2.06.2023 r. godz. 10:00

12.05.2023 - 13:52

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPPVI.2600.68.2023
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do Umowy

 • Termin wykonania zamówienia *

  Dostawa w terminie 14 dni od daty podpisania umowy

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Miejsce na terenie mista Łodzi wskazane przez Zamawiającego

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej:

  1) scan wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną Załącznika Nr 1 do Umowy zmienionego w dniu 23.05.2023

  2) scan podpisanego przez osobę upoważnioną Załącznika Nr 1 do zapytania ofertowego (Oświadczenie Wykonawcy).

   

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  02.06.2023r. godz. 10:00

12.05.2023 - 07:58

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * RRIV.433.15.2023.EM
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu.

 • Termin wykonania zamówienia *

  20.08.2023r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Teren województwa łódzkiego.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w zapytaniu ofertowym.

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Załącznik nr 2 "Formularz ofertowy" do zapytania ofertowego.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  05.06.2023r. godz. 12:00 

10.05.2023 - 09:26

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * 1/KTII/2023
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu.

   

  - Zaprojektowanie, wykonanie i montaż aranżacji roślinno - kwiatowej w przestrzeni hotelowej następującymi elementami roślinnymi:

  • łąka kwiatowa podwieszana na suficie wielkości ok. 22m x 2m i długości ok. 40 cm, wykonana
   ze sztucznych kwiatów tylko polskich gatunków (np. maki, słoneczniki, chabry)
  • 14 podłużnych donic (długość ok. 45 cm) z wysokimi, ozdobnymi trawami (rośliny naturalne)
  • wystrój kwiatowy metalowej pergoli (dostarczonej przez zamawiającego) w takiej samej konwencji jak łąka na suficie

  - Wykonanie tablicy z logo projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” z zaczepami umożliwiającymi montaż.

  - Demontaż oraz uprzątnięcie dekoracji.

 • Termin wykonania zamówienia *

  11 czerwca 2023 roku

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Hotel na terenie Łodzi wskazany przez Zamawiającego.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

   

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
  w sposób należyty wykonali (zakończyli) lub współwykonali co najmniej jedną usługę aranżacji przestrzeni.

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty
  •      Wypełniony formularz ofertowy.
  •      Szczegółowy opis proponowanej aranżacji
  •      Oświadczenie o sytuacji ubezpieczeniowej Wykonawcy w przypadku ofert składanych przez osoby fizyczne.
  •      Wykaz prac spełniających podany warunek.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 70%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  30% atrakcyjność oferty

   

  Ocena ofert w ramach niniejszego kryterium dokonana będzie według następującego schematu:

  - ogólny opis i atrakcyjność aranżacji  – od 0 do 10 pkt.

  - szczegółowy opis poszczególnych elementów aranżacji – od 0 do 10 pkt.

  - zastosowane rozwiązania montażowe – od 0 do 10 pkt.

 • Termin składania ofert *

  do 31 maja 2023 roku do godziny 10:00

28.04.2023 - 11:14

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPP.IV.2403.124.2023.MMK
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  czerwiec/lipiec 2023

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  online

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty
  • Oferta musi zawierać następujące dokumenty podpisane przez osobę/-y uprawnioną/-e do reprezentowania Wykonawcy:
  • Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego),
  • Wykaz osób (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego),
  • Wykaz usług (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego),
  • Oświadczenie wykonawcy (Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego),
  • Pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osobę/-y
   uprawnioną/-e do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 50%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Jakość 15%

  Doświadczenie trenera 35%

 • Termin składania ofert *

  19 maja 2023 do godz. 10:00

20.04.2023 - 12:27

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ŚRI.704.8.2023.AT
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  II kwartał 2023 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wymagane oświadczenia i dokumenty znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 %
 • Termin składania ofert *

  21 dni od daty publikacji

14.03.2023 - 09:55

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPPIV.2403.35.2023.MK
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  kwiecień-maj-czerwiec 2023 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  on-line

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty
  •  Oferta musi zawierać następujące dokumenty podpisane przez osobę/-y uprawnioną/-e do reprezentowania Wykonawcy:
  •     Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego),
  •     Wykaz osób (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego),
  •     Wykaz usług (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego),
  •     Oświadczenie Wykonawcy (Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego),
  •     Pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osobę/-y uprawnioną/-e do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 50%
 • Kryteria oceny ofert: inne
  •    w kryterium „Jakość szkolenia” – maksymalnie 15 %
  •    w kryterium „Doświadczenie trenera” – maksymalnie 35 %
 • Termin składania ofert *

  5 kwietnia r. do godz. 12:00

01.03.2023 - 15:26

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PZI.8044.5.1.2023
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Od dnia podpisania umowy do dnia 8 grudnia 2023 roku

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wymagane oświadczenia i dokumenty znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  01.03.2023 r. - 22.03.2023 r.