Marszałek Województwa

Joanna Skrzydlewska

Marszałek Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8

90-051 Łódź

tel. 42 663 30 01

fax 42 663 30 02

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Marszałek Województwa Łódzkiego jest:

 • członkiem Zarządu Województwa Łódzkiego oraz jego przewodniczącym,
 • kierownikiem Urzędu Marszałkowskiego, zwierzchnikiem służbowym pracowników tego urzędu i kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

Marszałek Województwa Łódzkiego wybierany jest przez Sejmik Województwa Łódzkiego bezwzględną większością głosów ustawowego składu sejmiku, w głosowaniu tajnym.

Marszałek Województwa może być wybrany spoza składu Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Do zadań Marszałka Województwa Łódzkiego należą sprawy określone w ustawie o samorządzie województwa, innych ustawach, a w szczególności:

 • kierowanie bieżącymi sprawami Województwa,
 • reprezentowanie Województwa na zewnątrz,
 • organizowanie pracy Zarządu Województwa,
 • organizowanie pracy Urzędu Marszałkowskiego
 • wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec członków zarządu, skarbnika, pracowników urzędu i kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych,
 • określanie zakresu zadań członków zarządu w sprawach należących do jego kompetencji.
 • podejmowanie działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie urzędu,
 • nadzorowanie przebiegu prac nad przygotowaniem projektu budżetu Województwa i projektu układu wykonawczego budżetu oraz nadzorowanie realizacji budżetu,
 • przedkładanie Sejmikowi i Zarządowi projektów uchwał,
 • przedstawianie organom nadzoru uchwał Sejmiku i uchwał Zarządu,
 • wydawanie zarządzeń stanowiących akty kierownictwa wewnętrznego,
 • udzielanie upoważnień i pełnomocnictw,
 • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz podpisywanie decyzji wydanych przez zarząd w sprawach z zakresu administracji publicznej,
 • rozpatrywanie skarg na działalność kierowników , zastępców kierowników komórek organizacyjnych i kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych,
 • prowadzenie polityki personalnej w urzędzie,
 • nadzorowanie w sposób ogólny prawidłowego wykonywania przez pracowników urzędu czynności kancelaryjnych,
 • przyjmowanie ustnych oświadczenia woli spadkodawcy, w trybie przewidzianym w art.951 k.c.,
 • realizowanie zadań przewidzianych przepisami ustaw: o ochronie informacji niejawnych, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej,
 • rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między kierownikami komórek organizacyjnych,
 • inicjowanie przedsięwzięć z zakresu współpracy zagranicznej i realizowanie przyjętych zadań,
 • nadzorowanie spraw:
  1. Audytu wewnętrznego
  2. Promocji województwa i integracji europejskiej,
  3. Polityki finansowej, 
  4. Kontroli i skarg;
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla marszałka przez ustawy, Statut Województwa Łódzkiego oraz uchwały Sejmiku i Zarządu


 

Marszałek Województwa Łódzkiego działa samodzielnie w granicach określonych ustawami.

Jako członek Zarządu Województwa Łódzkiego i jego przewodniczący zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy. Zarząd Województwa Łódzkiego jako organ kolegialny podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Zarządu w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Marszałka Województwa Łódzkiego.

W sprawach niecierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne Marszałek Województwa Łódzkiego podejmuje niezbędne czynności należące do właściwości zarządu województwa. Czynności podjęte w tym trybie wymagają przedstawienia do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu Województwa Łódzkiego.

Czytany 60215 razy
Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  30.10.2012 - 12:37
Osoba modyfikująca: Justyna Pietrzak
Ostatnio zmieniany: 12.06.2024 - 11:01