Konkurs i wybór członków

 

Komunikat z dnia 8 lutego 2023 r.

Wyniki konkursu – wybrani członkowie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego II kadencji

W wyniku przeprowadzonego konkursu dla kandydatów na członków Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego II kadencji, Komisja Rekrutacyjna wybrała w skład Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego następujące osoby spośród kandydatów biorących udział w konkursie:

1. Bogulski Franciszek, zamieszkały w Łodzi;
2. Chlebos Iga, zamieszkała w Dąbrowicach;
3. Gałkiewicz Wojciech, zamieszkały w Łodzi;
4. Gloc Aleksander, zamieszkały w Radomsku;
5. Gniatkowski Maciej, zamieszkały w Woli Malowanej;
6. Jażdż Oskar, zamieszkały w Piotrkowie Trybunalskim;
7. Krawętek Natalia, zamieszkała w Piotrkowie Trybunalskim;
8. Kuster Jakub, zamieszkały w Łodzi;
9. Kuśmierski Patryk, zamieszkały w Piotrkowie Trybunalskim;
10. Malej Aleksandra, zamieszkała w Radomsku;
11. Milski Marceli, zamieszkały w Łodzi;
12. Olczyk Jan, zamieszkały w Bełchatowie;
13. Pałucki Bartosz, zamieszkały w Poprężnikach;
14. Piotrowski Mateusz, zamieszkały w Łodzi;
15. Rajszer Jakub, zamieszkały w Łodzi;
16. Świgulska Katarzyna, zamieszkała w Pabianicach;
17. Urbańczyk Maciej, zamieszkały w Łodzi;
18. Urbański Filip, zamieszkały w Brzezinach;
19. Włodarczyk Mikołaj, zamieszkały w Rokicinach-Kolonii;
20. Zalech Aleksander, zamieszkały w Łodzi;
21. Zimorski Konrad, zamieszkały w Sieradzu.

Do pobrania: Uchwała nr 1/23 Komisji Rekrutacyjnej Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie wyboru członków Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego II kadencji

 

Komunikat z dnia 01.12.2022r.

 Przedłużenie czasu trwania naboru zgłoszeń w konkursie

 Komisja Rekrutacyjna Młodzieżowego Sejmiku uprzejmie informuje, że przedłuża czas trwania naboru zgłoszeń w konkursie dla kandydatów na członków Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego II kadencji, zgodnie z § 44 Regulaminu konkursu.

 W pierwszym terminie wyznaczonym na zgłaszanie prac konkursowych tj. do dnia 30 listopada 2022 r. zgłosiło się mniej niż 17 kandydatów, co uniemożliwia wybór wymaganego co najmniej składu 17 członków Młodzieżowego Sejmiku.

 W tej sytuacji, Komisja Rekrutacyjna postanowiła o przedłużeniu czasu trwania naboru zgłoszeń prac konkursowych, określonego w § 20 ust. 1 Regulaminu konkursu, ustalając go na okres do dnia 9 stycznia 2023 r. do godz. 15.30.

Pozostałe zasady i warunki konkursu określone w jego Regulaminie nie ulegają zmianom.

 Zgłoszenia i prace konkursowe kandydatów nadesłane do dnia 30 listopada 2022 r., biorą dalej udział w konkursie do czasu jego zakończenia, bez potrzeby ich ponownego zgłaszania.

 Serdecznie zachęcamy do zgłaszania prac i udziału w konkursie.

 

Komunikat z dnia 26.10.2022r.

Ogłoszenie Konkursu dla kandydatów na członków Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego II kadencji

Komisja Rekrutacyjna Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego zaprasza uczniów oraz studentów uczęszczających do szkół i uczelni działających na  terenie województwa łódzkiego do udziału w Konkursie, którego celem jest wyłonienie członków Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego II kadencji.

W Konkursie może wziąć udział każda osoba, która jednocześnie:

 • ukończyła 14 lat, a nie ukończyła 21 roku życia – na dzień zgłoszenia swojego udziału w Konkursie;
 • posiada status ucznia lub studenta w szkole lub uczelni działającej na terenie województwa łódzkiego (publicznej lub niepublicznej na prawach publicznej, podstawowej, ponadpodstawowej, artystycznej, szkole lub uczelni wyższej);
 • ma miejsce zamieszkania na terenie województwa łódzkiego;
 • spełnia pozostałe warunki określone w § 7 Regulaminu Konkursu.

Kandydaci spełniający warunki udziału i przystępujący do Konkursu powinni:

 • napisać i zgłosić do Konkursu pracę konkursową wpisującą się w temat „(Pod)różne Łódzkie – moim zdaniem najciekawsze w Województwie jest…”,
 • szczegółowe warunki, które spełniać musi praca konkursowa określa Regulamin Konkursu,
 • załączyć wypełnione i podpisane „Zgłoszenie kandydata do udziału w konkursie dla kandydatów na członków Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego” – którego wzór określa załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu,
 • załączyć wypełnione i podpisane „Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na pracę w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Łódzkiego” – którego wzór określa załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu,
 • w przypadku niepełnoletniego kandydata – załączyć dodatkowo wypełnione i podpisane „Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na  przetwarzanie danych osobowych własnych oraz danych osobowych i pracę w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Łódzkiego niepełnoletniego kandydata” – którego wzór określa załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu.

Kandydat może załączyć dodatkowo do zgłaszanej pracy konkursowej i niezależnie od wymaganych załączników, np. rekomendacje uzyskane z różnych źródeł (np. jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych, organizacji pozarządowych, organizacji zrzeszających środowiska młodzieżowe lub działających na rzecz młodzieży, placówek oświatowych, instytucji kultury, podmiotów ekonomii społecznej oraz innych podmiotów działających w sferze społecznej) oraz dokumenty potwierdzające swoją społeczną działalność (np. wolontariat, działalność w samorządzie szkolnym lub studenckim).

Tryb zgłaszania prac konkursowych i udziału w Konkursie:

Pracę konkursową wraz z ww. załącznikami, należy zgłosić:

 • w formie dokumentu papierowego – jako wydrukowaną i podpisaną pracę wraz z wydrukowanymi i podpisanymi załącznikami, w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem miejsca zamieszkania kandydata – składając w  terminie osobiście do Biura Podawczego Urzędu Marszałkowskiego lub przesyłając listownie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Kancelaria Sejmiku

al. Piłsudskiego 8

90-051 Łódź

z dopiskiem na kopercie: „Konkurs dla kandydatów na członków Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego”;

Pracę konkursową wraz z ww. załącznikami należy zgłosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2022r. do godziny 15.30, przy czym za datę wpływu lub doręczenia zgłoszenia do udziału w konkursie uznaje się datę zarejestrowania przesyłki w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego lub odpowiednio datę wpływu na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Ocena zgłoszeń, pracy i Kandydatów:

Oceny spełniania przez kandydatów warunków uczestnictwa w Konkursie oraz oceny prac konkursowych i Kandydatów, w tym wyboru członków Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego, dokona Komisja Rekrutacyjna.

Na łączną ocenę w konkursie zgłoszonej pracy konkursowej oraz Kandydata składa się:

 • pozytywna ocena formalna pracy konkursowej;
 • suma punktów przyznanych w ocenie merytorycznej pracy konkursowej;
 • suma punktów przyznanych w ocenie kandydata – przy czym przy ocenie zgłoszonej kandydatury uwzględnia się w szczególności przedstawioną w zgłoszeniu i  udokumentowaną w miarę możliwości społeczną działalność kandydata (np. wolontariat, działalność w samorządzie szkolnym lub studenckim) oraz uzyskane przez niego rekomendacje z różnych źródeł (np. jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych, organizacji pozarządowych, organizacji zrzeszających środowiska młodzieżowe lub działających na rzecz młodzieży, placówek oświatowych, instytucji kultury, podmiotów ekonomii społecznej oraz innych podmiotów działających w sferze społecznej);

W skład Młodzieżowego Sejmiku wejdzie nie mniej niż 17 i nie więcej niż 33 członków. Komisja  Rekrutacyjna wybierze Kandydatów na członków Młodzieżowego Sejmiku w następującym trybie:

 • mandaty uzyskają kandydaci, którzy zdobędą największą liczbę punktów w łącznej ocenie pracy konkursowej oraz kandydata;
 • w przypadku równej liczby punktów przyznanych dwóm lub więcej kandydatom, do obsadzenia włącznie ostatniego mandatu, przeprowadzone zostanie głosowanie Komisji Rekrutacyjnej;
 • zbiorcze wyniki głosowania stanowić będą podstawę do sporządzenia uchwały Komisji w sprawie wyboru członków Młodzieżowego Sejmiku. W uchwale Komisja wskaże nie więcej niż 33 kandydatów z największą liczbą punktów, którzy uzyskają mandat, oraz kolejnych nie więcej niż 15 kandydatów tworzących listę rezerwową wykorzystywaną w przypadku konieczności uzupełnienia składu Młodzieżowego Sejmiku danej kadencji.

Informacja o wynikach Konkursu:

 Informacja o wynikach Konkursu zostanie podana do informacji publicznej przez zamieszczenie na stronie internetowej www.bip.lodzkie.pl, pod właściwą tematycznie zakładką, niezwłocznie po zakończeniu oceny prac konkursowych i wyborze członków Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego.

W razie stwierdzenia, że do udziału w konkursie spośród poprawnie złożonych zgłoszeń tj. tych, które spełniają warunki określone w § 34 ust. 2 Regulaminu Konkursu oraz które uzyskały pozytywną ocenę formalną, o której mowa w § 35 ust. 2 Regulaminu Konkursu,  zgłosiło się mniej niż 17 kandydatów na członków Młodzieżowego Sejmiku, lub w razie gdy w wyniku konkursu skład Młodzieżowego Sejmiku liczyłby mniej niż 17 członków Młodzieżowego Sejmiku, Komisja przedłuży czas trwania naboru zgłoszeń w konkursie o taką samą liczbę dni, jaka przysługiwała kandydatom na zgłoszenie we wcześniej ogłoszonym naborze, lub ponowi odpowiednie czynności w konkursie, do czasu wyboru wymaganego liczebnie składu Młodzieżowego Sejmiku.

Pytania w sprawach dotyczących konkursu można kierować:

 • listownie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – Kancelaria Sejmiku, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź;
 • elektronicznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • telefonicznie pod numer telefonu +48 (042) 663 30 50.

Do pobrania: Informacja o konkursie dla kandydatów na członków Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego II kadencji - w pliku PDF ; w pliku WORD

 

Komunikat z dnia 6.10.2022r.

Przygotowania do ogłoszenia konkursu

Uprzejmie informujemy, że trwają przygotowania do ogłoszenia konkursu dla kandydatów na członków Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego II kadencji.

Za organizację konkursu i jego przebieg, w tym m.in. za opracowanie regulaminu konkursu, określenie tematyki i formy prac konkursowych, zasad ich zgłaszania do konkursu, ocenę prac i kandydatów oraz ostatecznie wybór członków Młodzieżowego Sejmiku, odpowiada Komisja Rekrutacyjna.

Skład Komisji Rekrutacyjnej zostanie podany do wiadomości publicznej do dnia 18 października 2022r. na stronie BIP pod linkiem „Komisja Rekrutacyjna”.

Planowany termin ogłoszenia konkursu przez Komisję Rekrutacyjną - na przełomie października i listopada 2022r.

Czytany 5942 razy
Osoba publikująca :  Michał Kaczorowski
Data publikacji:  06.10.2022 - 12:38
Osoba modyfikująca: Agnieszka Sasiak
Ostatnio zmieniany: 08.02.2023 - 10:51