Oświadczenie majątkowe

Zgodnie z art. 27c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1590 z póź. zmianami) oświadczenie majątkowe składają :

  • Radni Sejmiku,
  • Członkowie Zarządu Województwa, Skarbnik Województwa, Sekretarz Województwa,
  • Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego wydający decyzje administracyjne w imieniu Marszałka Województwa,
  • Kierownicy jednostek podległych,

Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

Osoba składająca oświadczenie majątkowe określa w nim przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Oświadczenie majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą składają w dwóch egzemplarzach:

 

  1. Radny – Przewodniczącemu Sejmiku Województwa.
  2. Marszałek i Przewodniczący Sejmiku Województwa – Wojewodzie
  3. Wicemarszałek Województwa, Członek Zarządu Województwa, Skarbnik Województwa, Sekretarz Województwa, kierownik wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Marszałka Województwa – Marszałkowi Województwa.

 

Radny składa pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Dołącza do niego informację o terminie i sposobie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia Województwa, w którym uzyskał mandat, jeżeli taką działalność prowadził przed dniem wyboru. Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez radnego, co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na 31 grudnia roku poprzedniego oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji.

 

Pozostałe osoby składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia wyboru lub powołania na stanowisko albo od dnia zatrudnienia. Do pierwszego oświadczenia majątkowego ww. są obowiązani dołączyć informacje o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli prowadzili ją przed dniem wyboru, powołania lub zatrudnienia. Kolejne oświadczenie majątkowe są składane przez nich, co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na 31 grudnia roku poprzedniego, oraz w dniu odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę.

 

Jeżeli terminy określone wyżej nie zostaną dotrzymane, odpowiednio, Przewodniczący Sejmiku Województwa, Wojewoda lub Marszałek Województwa w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia niedotrzymania terminu wzywa osobę, która nie złożyła oświadczenia do jego niezwłocznego złożenia wyznaczając dodatkowy czternastodniowy termin. Termin ten liczy się od dnia skutecznego dostarczenia wezwania.

 

Niezłożenie oświadczenia majątkowego mimo upływu dodatkowego czternastodniowego terminu przez:

 

  1. Radnego – powoduje wygaśnięcie mandatu w trybie art. 190 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
  2. Członka Zarządu Województwa, Skarbnika Województwa, Sekretarza Województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej oraz osobę wydającą decyzje administracyjne w imieniu Marszałka Województwa – powoduje utratę ich wynagrodzenia za okres od dnia, w którym powinno być złożone oświadczenie, do dnia złożenia oświadczenia. Jeżeli Członek Zarządu Województwa lub Skarbnik Województwa, nie złożą w terminie oświadczenia majątkowego, Sejmik Województwa odwołuje ich, w drodze uchwały, najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia.

Jeżeli kierownik wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Marszałka Województwa nie złożą w terminie oświadczenia majątkowego, właściwy organ odwołuje ich albo rozwiązuje z nimi umowę o pracę najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia.
Odwołanie i rozwiązanie umowy o pracę w trybie określonym wyżej jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy.
Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu majątkowym, powoduje odpowiedzialność na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego.

 

Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  29.10.2012 - 15:12
Osoba modyfikująca: Jarosław Strzelecki
Ostatnio zmieniany: 06.03.2023 - 09:58