Wynik oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, Poddziałanie VI.1.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT. Nabór nr RPLD.06.01.01-IP.03-10-005/19

Projekt nr WND-RPLD.06.01.01-10-0002/20 pn. „Wspólnie tworzymy miasto” – Wzmocnienie działań kulturalnych poprzez stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy ul. Zachodniej 76” złożony przez Miasto Łódź uzyskał pozytywną ocenę formalną.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 13.07.2020
Czytany 42 razy
Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  13.07.2020 - 14:56