Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Gminę Andrespol w ramach trybu pozakonkursowego w Działaniu V.3.1 Gospodarka wodno - kanalizacyjna - ZIT

Projekt nr WND-RPLD.05.03.01-10-0001/20 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bedoń Przykościelny” złożony przez Gminę Andrespol uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 70,83% punktów. Nabór nr RPLD.05.03.01-IP.03-10-002/19.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 31.08.2020
Czytany 69 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  31.08.2020 - 09:58
//todo move to script