Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów w ramach naboru nr RPLD.03.01.02-IZ.00-10-001/19 w ramach Osi priorytetowej III Transport, Poddziałania III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca RPO WŁ na lata 2014-2020 zgodnie z zapisami z art. 44 pkt 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 informuje o składzie Komisji Oceny Projektów dla naboru nr RPLD.03.01.02-IZ.00-10-001/19 w ramach Osi priorytetowej III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 01.10.2020
Czytany 49 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  01.10.2020 - 15:03
Osoba modyfikująca: Maciej Kaleta
Ostatnio zmieniany: 01.10.2020 - 15:19
//todo move to script