Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Miasto Łódź w ramach trybu pozakonkursowego w Poddziałaniu VI.3.1 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego – ZIT

Projekt nr WND-RPLD.06.03.01-10-0001/20 pn.: „Szlakiem architektury włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna. Etap II” złożony przez Miasto Łódź uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 84,71 % punktów. Nabór nr RPLD.06.03.01-IP.03-10-002/19.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 24.11.2020
Czytany 112 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  24.11.2020 - 14:41