Strzeżone miejsca do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów w województwie łódzkim

Marszałek Województwa Łódzkiego na podstawie art. 22 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1479), w dniu 17.09.2018 r. wskazał następujące miejsca strzeżone do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów w województwie łódzkim:
1) „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. ul. Aleksandrowska 123/125, 95-100 Zgierz,
2) EKO-REGION Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 14 i 16, 97-400 Bełchatów,
3) Tonsmeier Centrum Sp. z o.o. Oddział w Łowiczu ul. Armii Krajowej 49, 99-400 Łowicz.
Miejsca, o których mowa powyżej zostają wskazane do dnia utworzenia przez właściwych starostów miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów, które zostaną wyznaczone przez Sejmik Województwa Łódzkiego w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, zgodnie z art. 24a ust. 2 wprowadzonym do ustawy o odpadach (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 992, 1000) przepisem art. 9 wyżej przytoczonej ustawy.

Instrukcja obsługi BIP

Informacja o zmianie uchwały w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu z Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia (dla projektów dotyczących podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej)

W związku z pojawieniem się wolnych środków finansowych w wysokości 1 849 132,59 PLN wynikających ze zmiany kursu euro (z 4,2779 obowiązującego w miesiącu październiku na 4,3307 obowiązującego w miesiącu listopadzie) możliwe było podniesienie dofinansowania dla dwóch projektów wybranych na obniżonym poziomie do kwoty pierwotnie wnioskowanej (tj. dla projektu nr WND-RPLD.07.02.00-10-0034/18 złożonego przez MEDAR PRO Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością do kwoty 710 839,38 PLN i projektu nr WND-RPLD.07.02.00-10-0035/18 złożonego przez PRO-MEDYK Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością do kwoty 724 972,50 PLN) oraz wybranie do dofinansowania trzech pierwszych projektów znajdujących się na liście rezerwowej przyjętej uchwałą nr 1303/18 z dnia 17 września 2018 r., tj:
- projektu nr WND-RPLD.07.02.00-10-0029/18 złożonego przez Poradnię Lekarzy Rodzinnych MEJAmed Sp. z o.o. na kwotę 142 597,56 PLN,
- projektu nr WND-RPLD.07.02.00-10-0033/18 złożonego przez Centrum Medyczne Szpital Świętej Rodziny Sp. z o.o. na kwotę 969 128,44 PLN,
- projektu nr WND-RPLD.07.02.00-10-0014/18 złożonego przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PROMED M&JB Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Spółkę komandytową na kwotę 412 440,84 PLN.
                W celu rozdysponowania pozostałej kwoty Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 zwróci się do Wnioskodawcy z listy rezerwowej o wyrażenie zgody na obniżenie poziomu dofinansowania projektu.
 Wobec powyższego zmianie ulega załącznik nr 1 „Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.07.02.00-IZ.00-10-002/17 wniosków o dofinansowanie projektów - Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia (dla projektów dotyczących podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020” ” zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszej uchwały oraz załącznik nr 2 „Lista rezerwowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.07.02.00-IZ.00-10-002/17 wniosków o dofinansowanie projektów - Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia (dla projektów dotyczących podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020” zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 07.11.2018

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji