Strzeżone miejsca do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów w województwie łódzkim

Marszałek Województwa Łódzkiego na podstawie art. 22 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1479), w dniu 17.09.2018 r. wskazał następujące miejsca strzeżone do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów w województwie łódzkim:
1) „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. ul. Aleksandrowska 123/125, 95-100 Zgierz,
2) EKO-REGION Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 14 i 16, 97-400 Bełchatów,
3) Tonsmeier Centrum Sp. z o.o. Oddział w Łowiczu ul. Armii Krajowej 49, 99-400 Łowicz.
Miejsca, o których mowa powyżej zostają wskazane do dnia utworzenia przez właściwych starostów miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów, które zostaną wyznaczone przez Sejmik Województwa Łódzkiego w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, zgodnie z art. 24a ust. 2 wprowadzonym do ustawy o odpadach (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 992, 1000) przepisem art. 9 wyżej przytoczonej ustawy.

Instrukcja obsługi BIP

Informacja o zmianie uchwały w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu z Działania VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałania VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury.

W związku z pojawieniem się wolnych środków finansowych w wysokości 586 494,34 PLN wynikających ze zmiany kursu euro (z 4,2779 obowiązującego w miesiącu październiku na 4,3307 obowiązującego w miesiącu listopadzie) Instytucja Zarządzająca RPO WŁ zwróciła się do Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Piotra i św. Pawła w Pabianicach, której projekt pn. „Podniesienie standardów obiektu zabytkowego i poprawa dostępu do usług wraz z modernizacją i renowacją budynku Kaplicy Kindlerów przy cmentarzu ewangelickim w Pabianicach jako elementu szlaku kulturowego” został wybrany na obniżonym poziomie o wyrażenie zgody na podniesienie dofinansowania do pierwotnie wnioskowanego poziomu, tj. z kwoty 1 847 646,43PLN do kwoty 2 206 551,00 PLN. Wnioskodawca wyraził zgodę na zwiększenie wartości dofinansowania dla ww. projektu.
            W celu rozdysponowania pozostałej kwoty Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 zwróci się do Wnioskodawcy z listy rezerwowej o wyrażenie zgody na obniżenie poziomu dofinansowania projektu.
Wobec powyższego zmianie ulega załącznik nr 1 „Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.06.01.02-IZ.00-10-001/17 w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałania VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury” zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 2 pozostaje bez zmian.
Załączniki:
- Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.06.01.02-IZ.00-10-001/17
w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałania VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury.
- Lista rezerwowa projektów wybranych do dofinansowania ramach naboru nr RPLD.06.01.02-IZ.00-10-001/17 w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałania VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: środa, 07 listopad 2018
Czytany 46 razy Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  07.11.2018 - 14:31

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji