Strzeżone miejsca do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów w województwie łódzkim

Marszałek Województwa Łódzkiego na podstawie art. 22 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1479), w dniu 17.09.2018 r. wskazał następujące miejsca strzeżone do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów w województwie łódzkim:
1) „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. ul. Aleksandrowska 123/125, 95-100 Zgierz,
2) EKO-REGION Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 14 i 16, 97-400 Bełchatów,
3) Tonsmeier Centrum Sp. z o.o. Oddział w Łowiczu ul. Armii Krajowej 49, 99-400 Łowicz.
Miejsca, o których mowa powyżej zostają wskazane do dnia utworzenia przez właściwych starostów miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów, które zostaną wyznaczone przez Sejmik Województwa Łódzkiego w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, zgodnie z art. 24a ust. 2 wprowadzonym do ustawy o odpadach (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 992, 1000) przepisem art. 9 wyżej przytoczonej ustawy.

Instrukcja obsługi BIP

Wybór do dofinansowania projektu pozakonkursowego złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-015/17 w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0006/18, pn. „Modernizacja energetyczna infrastruktury Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinachzłożony przez Powiat Brzeziński został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1525/18z dnia 06.11.2018 r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 639 909,46 PLN.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: środa, 14 listopad 2018
Czytany 53 razy Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  14.11.2018 - 15:28

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji