Strzeżone miejsca do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów w województwie łódzkim

Marszałek Województwa Łódzkiego na podstawie art. 22 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1479), w dniu 17.09.2018 r. wskazał następujące miejsca strzeżone do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów w województwie łódzkim:
1) „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. ul. Aleksandrowska 123/125, 95-100 Zgierz,
2) EKO-REGION Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 14 i 16, 97-400 Bełchatów,
3) Tonsmeier Centrum Sp. z o.o. Oddział w Łowiczu ul. Armii Krajowej 49, 99-400 Łowicz.
Miejsca, o których mowa powyżej zostają wskazane do dnia utworzenia przez właściwych starostów miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów, które zostaną wyznaczone przez Sejmik Województwa Łódzkiego w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, zgodnie z art. 24a ust. 2 wprowadzonym do ustawy o odpadach (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 992, 1000) przepisem art. 9 wyżej przytoczonej ustawy.

Instrukcja obsługi BIP

Zmiana treści wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym. Nabór nr RPLD.03.04-IZ.00-10-001/17 dla działania III.4 Transport kolejowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 uchwałą nr 1722/18 z dnia 20.12.2018 r. zmienił treść wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym dla projektu pn.: „Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego - z mijanką w rejonie przystanku Łódź Marysin”. W związku z dokonaną zmianą Wykazu projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego w dniu 9.10.2018 r. przez Zarząd Województwa Łódzkiego na podstawie uchwały nr 1376/18 w zakresie wartości kwot dla przedmiotowego projektu, konieczna była zmiana treści wezwania w zakresie maksymalnej kwoty środków przeznaczonej na dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, która obecnie wynosi 45 050 000,00 PLN.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 21.12.2018

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji