Strzeżone miejsca do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów w województwie łódzkim

Marszałek Województwa Łódzkiego na podstawie art. 22 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1479), w dniu 17.09.2018 r. wskazał następujące miejsca strzeżone do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów w województwie łódzkim:
1) „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. ul. Aleksandrowska 123/125, 95-100 Zgierz,
2) EKO-REGION Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 14 i 16, 97-400 Bełchatów,
3) Tonsmeier Centrum Sp. z o.o. Oddział w Łowiczu ul. Armii Krajowej 49, 99-400 Łowicz.
Miejsca, o których mowa powyżej zostają wskazane do dnia utworzenia przez właściwych starostów miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów, które zostaną wyznaczone przez Sejmik Województwa Łódzkiego w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, zgodnie z art. 24a ust. 2 wprowadzonym do ustawy o odpadach (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 992, 1000) przepisem art. 9 wyżej przytoczonej ustawy.

Instrukcja obsługi BIP

Informacja o zmianie uchwały w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu dla naboru RPLD.06.03.02-IZ.00-10-001/16 w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałania VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego Regionalnego Programu Operacyjnego Wo

W związku z pojawieniem się w ramach Poddziałania VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego wolnych środków finansowych w wysokości 23 939 844,29 PLN, wynikających z uruchomienia rezerwy wykonania w VI osi priorytetowejRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w latach 2014-2020, IZ RPO WŁ uchwałą nr 1719/18 z dnia 20.12.2018 r. podwyższyła dofinansowanie (w ramach EFRR) do kwoty pierwotnie wnioskowanej dla projektów wybranych na obniżonym poziomie dofinansowania złożonych przez
- Gminę Sulejów z kwoty 6 689 985,01 PLN do kwoty 10 054 871,00 PLN,
- Gminę Zapolice z kwoty 2 305 181,92 PLN do kwoty 3 464 627,61 PLN,
- Gminę Rzeczyca z kwoty 689 296,17 PLN do kwoty 1 035 993,96 PLN.
Ponadto Instytucja Zarządzająca wybrała do dofinansowania dwa pierwsze projekty znajdujące się na liście rezerwowej projektów wybranych uchwałą nr 985/18 z dnia 10 lipca 2018 r., przy zachowaniu niezmienionego zakresu rzeczowo-finansowego ww. projektu, tj. projekt Gminy Zapolice o nr WND-RPLD.06.03.02-10-0060/17 pn. „Przebudowa, rozbudowa i remont zdegradowanego budynku zlokalizowanego na obszarze rewitalizowanym w miejscowości Holendry 17 wraz z zakupem wyposażenia w celu adaptacji na mieszkania socjalne i wspomagane oraz świadczenie usług opieki nad dziećmi do lat 3” o wartości dofinansowania z EFRR - 975 511,32 PLN oraz projekt Gminy Wartkowice o nr WND-RPLD.06.03.02-10-0035/17 pn. „Rewitalizacja centralnych obszarów Gminy Wartkowice sposobem na poprawę warunków życia jej mieszkańców” o wartości dofinansowania z EFRR -
7 271 074,71 PLN.
W celu rozdysponowania pozostałej kwoty Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 zwróci się do pozostałych Wnioskodawców z listy rezerwowej o wyrażenie zgody na obniżenie poziomu dofinansowania projektu
Wobec powyższego zmianie ulega załącznik nr 1 „Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.06.03.02-IZ.00-10-001/16, Oś priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego” zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do ww. Uchwały, oraz załącznik nr 2 „Lista rezerwowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.06.03.02-IZ.00-10-001/16, Oś priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego” zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do ww. uchwały.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: czwartek, 27 grudzień 2018
Czytany 66 razy Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  27.12.2018 - 11:32

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji