Strzeżone miejsca do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów w województwie łódzkim

Marszałek Województwa Łódzkiego na podstawie art. 22 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1479), w dniu 17.09.2018 r. wskazał następujące miejsca strzeżone do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów w województwie łódzkim:
1) „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. ul. Aleksandrowska 123/125, 95-100 Zgierz,
2) EKO-REGION Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 14 i 16, 97-400 Bełchatów,
3) Tonsmeier Centrum Sp. z o.o. Oddział w Łowiczu ul. Armii Krajowej 49, 99-400 Łowicz.
Miejsca, o których mowa powyżej zostają wskazane do dnia utworzenia przez właściwych starostów miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów, które zostaną wyznaczone przez Sejmik Województwa Łódzkiego w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, zgodnie z art. 24a ust. 2 wprowadzonym do ustawy o odpadach (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 992, 1000) przepisem art. 9 wyżej przytoczonej ustawy.

Instrukcja obsługi BIP

Nabór wniosków o przyznanie dotacji dla spółek wodnych w roku 2019

Nabór wniosków o przyznanie dotacji dla spółek wodnych w roku 2019
 
Na podstawie Uchwały Nr LVI/697/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 września 2018 roku
w sprawie: przyjęcia trybu postępowania w zakresie udzielania pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiegoogłasza nabór wniosków o przyznanie
w roku 2019 pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego spółkom wodnym działającym na terenie województwa łódzkiego.
I. Rodzaj zadania objętego pomocą finansową
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej przeznaczona jest na wykonanie konserwacji rowów wraz
z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie.

II. Wysokość środków finansowych
Wysokość środków finansowych na realizację ww. zadań w roku 2019 została określona w budżecie Województwa Łódzkiego i przyjęta przez Sejmik Województwa Łódzkiego w kwocie 2.500 000,00 zł.
III. Termin składania wniosku
1.Wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla spółek wodnych należy składać od daty podania niniejszego ogłoszenia do publicznej wiadomości do dnia 15 marca 2019 roku.
2.Wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla spółek wodnych należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (parter) w godz. 8.00 – 16.00, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź lub za pośrednictwem poczty.
3.O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub data stempla pocztowego. Wnioski złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
4.Wszystkie dokumenty przedstawione w formie kserokopii muszą zostać potwierdzone za zgodność
z oryginałem przez osobę(y) upoważnioną(e).
IV. Warunki realizacji zadania
1.Wnioski muszą zawierać zadania, które będą realizowane w 2019 roku.
2.Zadania wymienione we wniosku muszą być wykonane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa.
3. Szczegółowe warunki realizacji zadania oraz rozliczenia dotacji zostaną zawarte w umowie.
 
Tryb postępowania w zakresie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego
w formie dotacji celowej spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań został określony w uchwale Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr LVI/697/18 z dnia 25 września 2018 r.
(w załączonej do niniejszego ogłoszenia), z którą należy bezwzględnie się zapoznać przed złożeniem wniosku.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: piątek, 08 luty 2019
Czytany 351 razy Osoba publikująca :  Agnieszka Mikulska
Data publikacji:  08.02.2019 - 12:42

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji