Strzeżone miejsca do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów w województwie łódzkim

Marszałek Województwa Łódzkiego na podstawie art. 22 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1479), w dniu 17.09.2018 r. wskazał następujące miejsca strzeżone do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów w województwie łódzkim:
1) „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. ul. Aleksandrowska 123/125, 95-100 Zgierz,
2) EKO-REGION Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 14 i 16, 97-400 Bełchatów,
3) Tonsmeier Centrum Sp. z o.o. Oddział w Łowiczu ul. Armii Krajowej 49, 99-400 Łowicz.
Miejsca, o których mowa powyżej zostają wskazane do dnia utworzenia przez właściwych starostów miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów, które zostaną wyznaczone przez Sejmik Województwa Łódzkiego w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, zgodnie z art. 24a ust. 2 wprowadzonym do ustawy o odpadach (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 992, 1000) przepisem art. 9 wyżej przytoczonej ustawy.

Instrukcja obsługi BIP

Nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich_2019

OGŁOSZENIE  NABORU
 
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Wysokość środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Województwa Łódzkiego na rok 2019, przeznaczonych na udzielenie ww. pomocy finansowej wynosi 3.000.000 zł

Zasady przyznawania dotacji:
1.     Zasady przyznawania dotacji, oceny wniosków, realizacji projektów oraz rozliczenia dotacji zostały opisane w Regulaminie udzielania z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich” wersja 4.0.
2.     Wnioski o udzielenie ww. dotacji celowej (maksymalnie 3 wnioski z jednej gminy) podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu jednostki samorządu terytorialnego oraz Sołtysa danego sołectwa, należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub przesyłać za pośrednictwem firm świadczących usługi pocztowe na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w terminie do dnia 15 marca 2019 roku (decyduje data stempla).
3.     Wzór wniosku o udzielenie pomocy finansowej w trybie dotacji określa załącznik nr 1 do Regulaminu.
4.     Wnioski mogą dotyczyć projektów realizowanych wyłącznie w terminie od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 15 listopada 2019 roku.
5.     Wnioskowana kwota dotacji w ramach projektu dla jednej miejscowości nie może być większa niż 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych).
6.     Wnioski nie będą rozpatrywane, jeżeli:
1)    zostaną dostarczone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego bądź nadane w placówce świadczącej usługi pocztowe po terminie,
2)    będą sporządzone niezgodnie z wzorem określonym w Regulaminie,
3)    będą dotyczyły projektów realizowanych w terminie innym niż określony w niniejszym ogłoszeniu,
4)    wnioskowana kwota dotacji będzie większa niż kwota podana w pkt. 5,
5)    wnioskowana kwota dotacji, w części przeznaczonej na zakupy artykułów spożywczych i przemysłowych niezbędnych do realizacji imprez integracyjnych, tematycznych oraz imprez podsumowujących realizację projektów nie może przekroczyć 10% wnioskowanej kwoty dotacji.
 
 
Załączniki:
- regulamin
- wzór wniosku (wersja DOCX)
 - wzór wniosku (wersja DOC)
Informacji udziela:
Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Wydział Rolnictwa i Obszarów Wiejskich
Dorota Rzeźnik tel. 42 - 663-32-24, Agata Drozdowska tel. 42 - 291-97-98, Angelika Ekert tel. 42-663-35-74

e-mail - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: poniedziałek, 11 luty 2019
Czytany 554 razy Osoba publikująca :  Dorota Rzeźnik
Data publikacji:  11.02.2019 - 15:09
Osoba modyfikująca: Dorota Rzeźnik
Ostatnio zmieniany: 15.02.2019 - 09:43

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji