Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Gminę Stryków w ramach trybu pozakonkursowego w Działaniu IV.3.1 Ochrona powietrza - ZIT

Projekt nr WND-RPLD.04.03.01-10-0003/19, pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Stryków” uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 83,58% punktów. Nabór nr RPLD.04.03.01-IP.03-10-002/19.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 15.01.2020
Czytany 124 razy
Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  15.01.2020 - 15:30