Wybór do dofinansowania projektu pozakonkursowego złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, nabór nr RPLD.04.03.01-IP.03-10-003/19 w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 Ochrona powietrza, Poddziałanie IV.3.1 Ochrona

Projekt nr WND-RPLD.04.03.01-10-0002/19, pn.  „Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice” złożony przez Gminę Pabianice został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 94 /20 z dnia 4 lutego 2020r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 2 115 225,00 PLN.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 05.02.2020

Pobierz załącznik:

Czytany 113 razy
Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  05.02.2020 - 10:46