Wybór do dofinansowania projektu pozakonkursowego złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, nabór nr RPLD.04.03.01-IP.03-10-002/19 w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 Ochrona powietrza, Poddziałanie IV.3.1 Ochrona

Projekt nr WND-RPLD.04.03.01-10-0003/19, pn. ,, Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Stryków’’,  złożony przez Gminę Stryków został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 95/20 z dnia 04.02.2020 r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła : 1 441 334,34 PLN.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 06.02.2020
Czytany 131 razy
Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  06.02.2020 - 09:08
Osoba modyfikująca: Kacper Krzysztofik
Ostatnio zmieniany: 06.02.2020 - 09:18