Wynik oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT. Nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-006/19

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0005/19 pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej, znajdującego się na terenie Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie” złożony przez Powiat Brzeziński uzyskał pozytywną ocenę formalną.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 26.03.2020
Czytany 61 razy
Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  26.03.2020 - 12:41