Wybór do dofinansowania projektu pozakonkursowego złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-006/19 w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0005/19, pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej, znajdującego się na terenie Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie”. złożony przez Powiat Brzeziński został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 436/20 z dnia 8.05.2020 r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 651 856,76 PLN.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 11.05.2020

Pobierz załącznik:

Czytany 70 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  11.05.2020 - 14:53