Wynik oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT. Nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-007/19

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0002/20 pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – dla potrzeb Urzędu Gminy ul. 3 Maja 49” złożony przez Gminę Tuszyn uzyskał pozytywną ocenę formalną.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 19.05.2020
Czytany 45 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  19.05.2020 - 13:22