Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Gminę Miasto Głowno w ramach trybu pozakonkursowego w Działaniu IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0001/20, pn. „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Głownie’’ złożony przez Gminę Miasto Głowno uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 83,33% punktów. Nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-008/19.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 30.06.2020
Czytany 27 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  30.06.2020 - 11:06