Strzeżone miejsca do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów w województwie łódzkim

Marszałek Województwa Łódzkiego na podstawie art. 22 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1479), w dniu 17.09.2018 r. wskazał następujące miejsca strzeżone do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów w województwie łódzkim:
1) „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. ul. Aleksandrowska 123/125, 95-100 Zgierz,
2) EKO-REGION Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 14 i 16, 97-400 Bełchatów,
3) Tonsmeier Centrum Sp. z o.o. Oddział w Łowiczu ul. Armii Krajowej 49, 99-400 Łowicz.
Miejsca, o których mowa powyżej zostają wskazane do dnia utworzenia przez właściwych starostów miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów, które zostaną wyznaczone przez Sejmik Województwa Łódzkiego w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, zgodnie z art. 24a ust. 2 wprowadzonym do ustawy o odpadach (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 992, 1000) przepisem art. 9 wyżej przytoczonej ustawy.

Instrukcja obsługi BIP

Informacja o zmianie uchwały w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu z Działania VII.3 Infrastruktura opieki społecznej.

W związku z przeprowadzeniem ponownej oceny formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie nr WND-RPLD.07.03.00-10-0031/16 pn. „Innowacyjny dom pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, jako element transformacji systemu wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi z instytucjonalnego w środowiskowy” złożonego przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, wynikającej ze zmiany zakresu rzeczowego i finansowego, który został złożony w ramach konkursu dla naboru nr RPLD.07.03.00-IZ.00-10-001/16 w ramach Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.3 Infrastruktura opieki społecznej, koniecznym była zmiana kolejności na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.3 Infrastruktura opieki społecznej zgodnie z załącznikiem.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: czwartek, 08 listopad 2018
Czytany 51 razy Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  08.11.2018 - 09:02

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji