Strzeżone miejsca do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów w województwie łódzkim

Marszałek Województwa Łódzkiego na podstawie art. 22 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1479), w dniu 17.09.2018 r. wskazał następujące miejsca strzeżone do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów w województwie łódzkim:
1) „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. ul. Aleksandrowska 123/125, 95-100 Zgierz,
2) EKO-REGION Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 14 i 16, 97-400 Bełchatów,
3) Tonsmeier Centrum Sp. z o.o. Oddział w Łowiczu ul. Armii Krajowej 49, 99-400 Łowicz.
Miejsca, o których mowa powyżej zostają wskazane do dnia utworzenia przez właściwych starostów miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów, które zostaną wyznaczone przez Sejmik Województwa Łódzkiego w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, zgodnie z art. 24a ust. 2 wprowadzonym do ustawy o odpadach (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 992, 1000) przepisem art. 9 wyżej przytoczonej ustawy.

Instrukcja obsługi BIP

Informacja o zmianie listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dla naboru Nr RPLD.04.02.02-IZ.00-10-001/17 Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Uchwałą Nr 1481/18 z dnia 31 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr 1115/18 w związku z zakończeniem procedury odwoławczej dla trzech projektów na etapie oceny formalnej i uzyskaniem przez te projekty pozytywnej oceny merytorycznej, a także z uwagi na zakończenie wynikiem pozytywnym procedury odwoławczej na etapie oceny merytorycznej dla dwóch projektów postanowił wybrać przedmiotowe projekty do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.04.02.02-IZ.00-10-001/17 wniosków o dofinansowanie projektów – Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: czwartek, 08 listopad 2018
Czytany 92 razy Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  08.11.2018 - 15:41
Osoba modyfikująca: Kacper Krzysztofik
Ostatnio zmieniany: 09.11.2018 - 10:41

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji