Strzeżone miejsca do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów w województwie łódzkim

Marszałek Województwa Łódzkiego na podstawie art. 22 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1479), w dniu 17.09.2018 r. wskazał następujące miejsca strzeżone do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów w województwie łódzkim:
1) „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. ul. Aleksandrowska 123/125, 95-100 Zgierz,
2) EKO-REGION Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 14 i 16, 97-400 Bełchatów,
3) Tonsmeier Centrum Sp. z o.o. Oddział w Łowiczu ul. Armii Krajowej 49, 99-400 Łowicz.
Miejsca, o których mowa powyżej zostają wskazane do dnia utworzenia przez właściwych starostów miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów, które zostaną wyznaczone przez Sejmik Województwa Łódzkiego w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, zgodnie z art. 24a ust. 2 wprowadzonym do ustawy o odpadach (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 992, 1000) przepisem art. 9 wyżej przytoczonej ustawy.

Instrukcja obsługi BIP

Wybór do dofinansowania projektu pozakonkursowego złożonego w ramach Poddziałania V.3.1. Gospodarka wodno – kanalizacyjna - ZIT, (nabór nr RPLD.05.03.01-IP.03-10-001/18)

Projekt nr WND-RPLD.05.03.01-10-0002/18, pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Tuszyn poprzez budowę kanalizacji ściekowej”złożony przez Gminę Tuszynzostał wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1580/18 z dnia 16.11.2018 r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 1 985 479,75 PLN.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 19.11.2018

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji