Strzeżone miejsca do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów w województwie łódzkim

Marszałek Województwa Łódzkiego na podstawie art. 22 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1479), w dniu 17.09.2018 r. wskazał następujące miejsca strzeżone do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów w województwie łódzkim:
1) „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. ul. Aleksandrowska 123/125, 95-100 Zgierz,
2) EKO-REGION Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 14 i 16, 97-400 Bełchatów,
3) Tonsmeier Centrum Sp. z o.o. Oddział w Łowiczu ul. Armii Krajowej 49, 99-400 Łowicz.
Miejsca, o których mowa powyżej zostają wskazane do dnia utworzenia przez właściwych starostów miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów, które zostaną wyznaczone przez Sejmik Województwa Łódzkiego w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, zgodnie z art. 24a ust. 2 wprowadzonym do ustawy o odpadach (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 992, 1000) przepisem art. 9 wyżej przytoczonej ustawy.

Instrukcja obsługi BIP

Informacja o projektach wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dla naboru nr RPLD.07.04.04-IZ.00-10-001/18 w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.4 Edukacja, Poddziałania VII.4.4 Kształcenie zawodowe i ustawiczne - miasto Łódź Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 Uchwałą nr 1578/18 z dnia 16 listopada 2018 roku wybrał do dofinansowania 4 projekty, które uzyskały wymaganą liczbę punktów podczas oceny merytorycznej w ramach konkursu dla naboru nr RPLD.07.04.04-IZ.00-10-001/18 w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.4 Edukacja, Poddziałania VII.4.4Kształcenie zawodowe i ustawiczne - miasto Łódź Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: poniedziałek, 19 listopad 2018
Czytany 70 razy Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  19.11.2018 - 14:55

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji