Strzeżone miejsca do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów w województwie łódzkim

Marszałek Województwa Łódzkiego na podstawie art. 22 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1479), w dniu 17.09.2018 r. wskazał następujące miejsca strzeżone do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów w województwie łódzkim:
1) „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. ul. Aleksandrowska 123/125, 95-100 Zgierz,
2) EKO-REGION Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 14 i 16, 97-400 Bełchatów,
3) Tonsmeier Centrum Sp. z o.o. Oddział w Łowiczu ul. Armii Krajowej 49, 99-400 Łowicz.
Miejsca, o których mowa powyżej zostają wskazane do dnia utworzenia przez właściwych starostów miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów, które zostaną wyznaczone przez Sejmik Województwa Łódzkiego w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, zgodnie z art. 24a ust. 2 wprowadzonym do ustawy o odpadach (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 992, 1000) przepisem art. 9 wyżej przytoczonej ustawy.

Instrukcja obsługi BIP

Informacja o projektach wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dla naboru RPLD. 06.03.02-IZ.00-10-001/16 w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego n

W związku z pojawieniem się wolnych środków finansowych w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczegow wysokości  11 283 873,57 PLN, Zarząd Województwa Łódzkiego,Uchwałą nr 25/19 z dnia 9 stycznia 2019 r. postanowił wybrać do dofinansowania projekty znajdujące się na liście rezerwowej, tj. projekty złożone przez  Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi, Gminę Bolimów oraz Gminę Łask, które w wyniku oceny merytorycznej uzyskały ten sam procent punktów.
Z uwagi na fakt, że dostępna kwota alokacji nie wystarczyła na dofinansowanie ww. projektów na wnioskowanym poziomie dofinansowania, IZ RPO zwróciła się do ww. Beneficjentów o wyrażenie zgody na obniżenie dofinansowania (w ramach EFRR) złożonych przez nich projektów do poziomu 36,54 % wydatków kwalifikowalnych, tj.
-         dla projektu złożonego przez Regionalna Izbę Obrachunkową w Łodzi z kwoty 9 985 960,57 PLN do kwoty 4 293 586,51 PLN,
-         dla projektu złożonego przez Gminę Bolimów z kwoty 3 281 255,00 PLN do kwoty  1 410 815,93 PLN,
-         dla projektu złożonego przez Gminę Łask z kwoty 12 976 652,14 PLN do kwoty 5 579 471,13 PLN.
 Wszyscy Beneficjenci wyrazili zgodę na zmianę wartości dofinansowania realizowanych projektów.
Wobec powyższego, zmianie ulega załącznik nr 1 „Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.06.03.02-IZ.00-10-001/16 Oś priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego”, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszej uchwały oraz załącznik nr 2 „Lista rezerwowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD. 06.03.02-IZ.00-10-001/16 Oś priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego”, zgodnie z brzmieniem  załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: czwartek, 10 styczeń 2019
Czytany 88 razy Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  10.01.2019 - 15:00

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji