Strzeżone miejsca do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów w województwie łódzkim

Marszałek Województwa Łódzkiego na podstawie art. 22 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1479), w dniu 17.09.2018 r. wskazał następujące miejsca strzeżone do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów w województwie łódzkim:
1) „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. ul. Aleksandrowska 123/125, 95-100 Zgierz,
2) EKO-REGION Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 14 i 16, 97-400 Bełchatów,
3) Tonsmeier Centrum Sp. z o.o. Oddział w Łowiczu ul. Armii Krajowej 49, 99-400 Łowicz.
Miejsca, o których mowa powyżej zostają wskazane do dnia utworzenia przez właściwych starostów miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów, które zostaną wyznaczone przez Sejmik Województwa Łódzkiego w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, zgodnie z art. 24a ust. 2 wprowadzonym do ustawy o odpadach (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 992, 1000) przepisem art. 9 wyżej przytoczonej ustawy.

Instrukcja obsługi BIP

Informacja o wybranych projektach do dofinansowania w ramach naboru Nr RPLD.05.04.02-IZ.00-10-001/18 Poddziałanie V.4.2 Przeciwdziałanie degradacji środowiska.

Zarząd Województwa Łódzkiego informuje, iż w wyniku zakończenia procedury odwoławczej i pozytywnego wyniku oceny merytorycznej projektu nr WND-RPLD.05.04.02-10-0005/18, złożonego w ramach konkursu dla naboru Nr RPLD.05.04.02-IZ.00-10-001/18 - Oś priorytetowa V Ochrona Środowiska, Działanie V.4 Ochrona Przyrody, Poddziałanie V.4.2 Przeciwdziałanie degradacji środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wybrał przedmiotowy projekt do dofinansowania Uchwałą Nr 23/19 z dn. 09 stycznia 2019 r.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 14.01.2019

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji