Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu dla naboru nr RPLD.07.04.03-IZ.00-10-001/19 w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.4 Edukacja, Poddziałania VII.4.3 Edukacja ogólna

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca RPO WŁ na lata 2014-2020 zgodnie z zapisami z art. 44 pkt 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 informuje o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu dla naboru nr RPLD.07.04.03-IZ.00-10-001/19 w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.4 Edukacja, Poddziałania VII.4.3 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 29.06.2020

Pobierz załącznik:

Czytany 23 razy
Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  29.06.2020 - 15:15