Strzeżone miejsca do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów w województwie łódzkim

Marszałek Województwa Łódzkiego na podstawie art. 22 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1479), w dniu 17.09.2018 r. wskazał następujące miejsca strzeżone do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów w województwie łódzkim:
1) „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. ul. Aleksandrowska 123/125, 95-100 Zgierz,
2) EKO-REGION Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 14 i 16, 97-400 Bełchatów,
3) Tonsmeier Centrum Sp. z o.o. Oddział w Łowiczu ul. Armii Krajowej 49, 99-400 Łowicz.
Miejsca, o których mowa powyżej zostają wskazane do dnia utworzenia przez właściwych starostów miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów, które zostaną wyznaczone przez Sejmik Województwa Łódzkiego w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, zgodnie z art. 24a ust. 2 wprowadzonym do ustawy o odpadach (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 992, 1000) przepisem art. 9 wyżej przytoczonej ustawy.

Instrukcja obsługi BIP

Przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w roku 2019

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza na 2019 rok nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinasowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.
 
Wniosek o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinasowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowo - rekreacyjnej należy sporządzić na druku, według załączonego wzoru do niniejszego ogłoszenia. Kompletnie wypełniony wniosek podpisany przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu jednostki samorządu terytorialnego należy złożyć w terminie do dnia 31 stycznia 2019 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Biuro Podawcze lub sekretariat Departamentu Sportu i Turystyki lub wysłać pocztą.
O terminie doręczenia decyduje data stempla pocztowego.
Wnioski złożone po ww. terminie będą rozpytywane jedynie w przypadku dostępności środków budżetowych.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: czwartek, 10 styczeń 2019
Pobierz załącznik:
Czytany 709 razy Osoba publikująca :  Renata Danielak
Data publikacji:  10.01.2019 - 08:43

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji