Zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów

ZBIORCZE ZESTAWIENIA DANYCH O RODZAJACH I ILOŚCI ODPADÓW,
O SPOSOBACH GOSPODAROWANIA NIMI ORAZ INSTALACJACH I URZĄDZENIACH SŁUŻĄCYCH DO ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW

Sprawozdania od 2019 roku należy składać wyłącznie w formie elektronicznej,
za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach
oraz o gospodarce odpadami (BDO) -
https://bdo.mos.gov.pl/

Sprawozdania do 2018 roku należy składać w wersji papierowej na drukach opublikowanych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. z 2010r., Nr 249, poz. 1674).

Termin złożenia sprawozdań za 2021 rok do 15 marca 2022 roku.

UWAGA!

Na mocy art. 180a, ustawy o odpadach (Dz. U. z 2022 roku, poz. 699 ze zm.), ten kto wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 76, nie składa sprawozdania podlega karze grzywny.

 • Podstawa prawna:
  Ustawa o odpadach (Dz. U. z 2022 roku, poz. 699 ze zm.).

Posiadacz odpadów – rozumie się przez to wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.

 • Obowiązki posiadacza odpadów:

Zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2022 roku, poz. 699 ze zm.), posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji, zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu odpadów Dz. U. z 2020 roku poz. 10).

Obowiązek prowadzenia ewidencji, o której mowa powyżej, nie dotyczy:

 • wytwórców odpadów komunalnych,
 • wytwórców odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu
  lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów,
 • osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami,
  które wykorzystują odpady na własne potrzeby,
 • podmiotów, o których mowa w art. 45 ust.1 pkt 1,
 • wytwórców odpadów, dla których nie ma konieczności prowadzenia ewidencji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2019 roku
  w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów ( t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 2531).

 • Zbiorcze zestawienia danych:

Art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach, w związku z art. 237 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, nakłada na posiadacza odpadów prowadzącego ewidencję odpadów obowiązek sporządzania na formularzu zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania
tych odpadów.

Zbiorcze zestawienia danych posiadacz odpadów w tym wytwórca komunalnych osadów ściekowych jest obowiązany przekazać, na formularzu, marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, odbierania odpadów komunalnych, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Wzory formularzy:

Zakres wymaganych informacji oraz wzory formularzy służących do sporządzania
i przekazywania zbiorczych zestawień danych określa:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. z 2010r., Nr 249, poz. 1674).

pobierz plik (pdf)

pobierz plik (doc)

Dodatkowe informacje:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Wydział Opłat Środowiskowych i Windykacji

Al. Piłsudskiego 8

90-051 Łódź

tel: 42 663 32 56, 42 663 34 64, 42 663 34 97, 42 663 35 35, 42 663 35 39, 42 663 35 40, 42 663 35 41, 42 663 35 42, 42 663 35 43, 42 663 35 45, 42 663 35 46, 42 663 35 47,
42 663 35 48, 42 663 35 49, 42 663 35 89, 42 663 36 53, 42 663 37 89, 42 291 97 82,
42 291 97 83, 42 291 97 84, 42 291 97 94

fax. 42 663 35 32

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czytany 131980 razy
:  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  06.12.2012 - 15:00
Osoba modyfikująca: Janus Dominik
Ostatnio zmieniany: 17.10.2022 - 13:17