Zapytania ofertowe - nieaktywne (34)

22.05.2024 - 11:12

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * IFIV.8060.21.2024
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zapytaniu Ofertowym

 • Termin wykonania zamówienia *

  14 lipca 2024r. – 1 września 2024r.
  Zgodnie z harmonogramem określonym w Zapytaniu Ofertowym.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej:
  1) scan wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną Załącznika nr 1 - Oświadczenia o braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu.
  2) ofertę cenową brutto dla poszczególnych pociągów nadzwyczajnych (niniejszy dokument Wykonawca sporządza we własnym zakresie).

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  12.06.2024r. godz. 10:00

16.05.2024 - 12:12

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/17/2024
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  24 miesiące

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), należycie wykonał lub wykonuje co najmniej 5 wdrożeń narzędzia do obsługi procedur zlecania realizacji zadań publicznych w urzędach marszałkowskich w których przeprowadzono minimum 10 naborów podczas których zostało złożonych i ocenionych minimum 200 ofert.
  Należy przedłożyć referencje i dokumentację potwierdzającą ich realizację.

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej:
  1) scan wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną Formularza Ofertowego,
  2) dokumentację potwierdzającą należyte wykonanie lub wykonywanie umowy/umów dot. warunku udziału w niniejszym zapytaniu.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  06.06.2024r. godz. 12:00

13.05.2024 - 15:22

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * 1/KTII/2024
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie wykonane w miejscach i terminach wskazanych poniżej:

  • 07.2024 r.: Ogród Zmysłów w Poddębicach, trasa: Łódź – Łask – Poddębice – Łask – Łódź.
  • 07.2024 r.: Miasto – Las Kolumna, trasa: Tomaszów Maz. – Koluszki – Łask Kolumna – Koluszki – Tomaszów Maz.
  • 08.2024 r.: Turystyczna pętla przyrodnicza Tomaszowa Mazowieckiego (Skansen Rzeki Pilicy, Niebieskie Źródła, Podziemna Trasa Turystyczna Groty Nagórzyckie), trasa: Łowicz – Skierniewice – Tomaszów Maz. – Skierniewice – Łowicz.
  • 08.2024 r.: Uroczysko „Święte Ługi”, trasa: Sieradz – Zduńska Wola – parking leśny w okolicy miejscowości Lubiec – Zduńska Wola – Sieradz.
  • 09.2024 r.: Arboretum w Rogowie, trasa: Opoczno – Koluszki – Rogów – Koluszki – Opoczno.
 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie wykonane w miejscach i terminach wskazanych poniżej:

  • 07.2024 r.: Ogród Zmysłów w Poddębicach, trasa: Łódź – Łask – Poddębice – Łask – Łódź.
  • 07.2024 r.: Miasto – Las Kolumna, trasa: Tomaszów Maz. – Koluszki – Łask Kolumna – Koluszki – Tomaszów Maz.
  • 08.2024 r.: Turystyczna pętla przyrodnicza Tomaszowa Mazowieckiego (Skansen Rzeki Pilicy, Niebieskie Źródła, Podziemna Trasa Turystyczna Groty Nagórzyckie), trasa: Łowicz – Skierniewice – Tomaszów Maz. – Skierniewice – Łowicz.
  • 08.2024 r.: Uroczysko „Święte Ługi”, trasa: Sieradz – Zduńska Wola – parking leśny w okolicy miejscowości Lubiec – Zduńska Wola – Sieradz.
  • 09.2024 r.: Arboretum w Rogowie, trasa: Opoczno – Koluszki – Rogów – Koluszki – Opoczno.
 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty
  • Wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 3 zapytania.
  • Oświadczenie o sytuacji ubezpieczeniowej Wykonawcy w przypadku ofert składanych przez osoby fizyczne.
  • Wykaz prac spełniających podany warunek, stanowiący załącznik nr 2 zapytania.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  04.06.2024 r. do godz. 12:00

09.05.2024 - 11:21

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PMI.0631.6.2024
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do umowy

 • Termin wykonania zamówienia *

  Od dnia zawarcia umowy do dnia 20 grudnia 2024r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej:
  1) scan wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną Formularza Ofertowego - Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Odległość magazynu od siedziby Zamawiającego – 20%
  Powierzchnia magazynowa – 20%

   

 • Termin składania ofert *

  31.05.2024r. godz. 10:00

18.04.2024 - 14:04

Uwaga!

Zmiana terminu składania ofert: 10.05.2024 do godz. 12.00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/15/2024
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  do 14 dni od dnia otrzymania zamówienia

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Siedziba Zamawiającego

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wypełniony i podpisany załącznik nr 1: arkusz ilościowo – techniczny

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * Cena 100%
 • Termin składania ofert *

  9.05.2024 r. do godz. 12:00    Zmiana terminu składania ofert: 10.05.2024 do godz. 12.00

11.04.2024 - 12:23

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/16/2024
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Do 7 dni od dnia otrzymania zamówienia

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Siedziba Zamawiającego

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wypełniony i podpisany załącznik nr 1: arkusz ilościowo – techniczny

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  26.04.2024 r. o godz. 1200

05.04.2024 - 15:36

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ŚRI.721.45.2022.KD
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu (załącznik nr 1 - Projekt umowy i załącznik nr 1 do Projektu umowy - OPZ)

 • Termin wykonania zamówienia *

  21 dni od wezwania Zamawiającego

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  zgodnie z OPZ

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu (załącznik nr 2 do Zapytania)

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wypełnione i podpisane przez osobę/y upoważnioną/e:

  1) Formularz ofertowy (załącznik nr 3),

  2) Wykaz usług (załącznik nr 4),

  3) Wykaz osób (załącznik nr 5)

  4) Wykaz narzędzi (załącznik nr 6)

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  26.04.2024 r. do godz. 10:00

03.04.2024 - 10:59

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/13/2024
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego (arkusz ilościowo – techniczny)

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 14 dni od dnia otrzymania zamówienia

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej:
  1) scan wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną załącznika nr 1 do zapytania ofertowego (arkusz ilościowo – techniczny)

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  24.04.2024r. godz. 12:00

29.03.2024 - 12:29

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PZI.9061.8.2024.SK
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2024 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Miejsce wykonania zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wykonawca:

  • kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza (poświadczona za zgodność z oryginałem),
  • dokument potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie psychiatrii,
  • pisemna zgoda na upoważnienie przez Marszałka Województwa;
  • oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia;
  • podpisana informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych;
  • podpisane oświadczenie o braku wykluczenia.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100% cena za sporządzenie jednego wniosku do Sądu
 • Termin składania ofert *

  Do 22.04.2024 r. do godz. 16.00

08.03.2024 - 12:11

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * SEDI.514.2.2024
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1)

 • Termin wykonania zamówienia *

  Dostawa w ciągu 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne części zamówienia.
  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą jedną bądź wiele części zamówienia.

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej:
  1) scan wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną Formularza Ofertowego.
  2) specyfikację oferowanych produktów (parametry, nazwa/marka) dla danej części zamówienia na którą składa ofertę.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  29.03.2024r. godz. 10:00

Strona 1 z 4