Zapytania ofertowe - nieaktywne (19)

25.01.2024 - 13:45

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPPVI.2600.5.2024
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Realizacja zamówienia od daty podpisania umowy na okres 24 miesięcy lub do wyczerpania
  kwoty umowy, w zależności co pierwsze nastąpi.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej:

  - scan wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną Załącznika nr 2 do Umowy (Formularz ofertowy)

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  upływa w dniu 15.02.2024 r. godz. 10:00.

25.01.2024 - 10:38

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * KMIII.613.1.2024.BC
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do Umowy

 • Termin wykonania zamówienia *

  28.02.2024r. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu (data potwierdzona będzie do 14 dni przed wydarzeniem)

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Miasto Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Zamawiający określa następujący warunek udziału w zapytaniu ofertowym: Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają niniejszy warunek, jeżeli wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali/zakończyli co najmniej 2 kompleksowe konferencje/sympozja/fora o wartości minimum 70 000,00 zł brutto każda, przygotowane dla co najmniej 80 uczestników. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w zapytaniu ofertowym zamawiający żąda załączenia dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane.

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej:
  1) scan wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną Załącznika Nr 3 do Umowy (Formularz Ofertowy)

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 70%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  10% - Standard, kategoria hotelu                                                  

  Ocena w ramach kryterium standardu hotelu gdzie odbywać się będzie Forum w oparciu o wskazany schemat w poniższej tabeli.
  W niniejszym kryterium Wykonawca może uzyskać łącznie maksymalnie 10 punktów.
  Opis kryterium
  Jaki jest standard hotelu*?

  hotel 3 gwiazdkowy lub inny obiekt – 0 pkt
  hotel 4 gwiazdkowy – 10 pkt

  * zgodnie z wpisem do centralnego wykazu obiektów hotelarskich, posiadający decyzję właściwego organu o zaszeregowaniu obiektu do rodzaju i nadaniu kategorii lub inny obiekt spełniający wymogi Zamawiającego

   

  20% - Lokalizacja Forum

  Ocena w ramach odległości od siedziby Zamawiającego** odbywać się będzie w oparciu o wskazany schemat w poniższej tabeli.
  W niniejszym kryterium Wykonawca może uzyskać łącznie maksymalnie 20 punktów.
  Opis kryterium

  Lokalizacja gdzie odbędzie się Forum
  Odległość* do 2 km – 20 pkt
  Odległość* od 2,1 km do 3 km – 10 pkt
  Odległość* powyżej 3 km – 0 pkt

  * odległość mierzona w linii prostej przy użyciu narzędzia google maps
  ** Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.

   

   

 • Termin składania ofert *

  08.02.2024r. godz. 10:00

24.01.2024 - 11:02

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/4/2024
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

 • Termin wykonania zamówienia *

  do 14 dni od dnia otrzymania zamówienia.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej skanu wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu (wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego).

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  15.02.2024r. godz. 12:00

17.01.2024 - 13:10

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * KTI.0631.1.2024.MR
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do projektu umowy.

 • Termin wykonania zamówienia *

  Od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2024r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Do niniejszego zapytania ofertowego mogą przystąpić Wykonawcy, którzy wykonali min. 3 usługi, każda polegająca na zorganizowaniu cyklu co najmniej 3 warsztatów i/lub szkoleń i/lub seminariów w formie stacjonarnej i/lub online.
  Poświadczeniem powyższego będą zatem zarówno dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, np. referencje, jak i dokumenty wystawione przez inny podmiot, który posiada kompetencje, by poświadczyć określone fakty (wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumenty za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej).

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej:
  1) scan wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną oświadczenia wykonawcy (Załącznik nr 4 do projektu umowy).

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  UWAGA: Cena oferty brutto jest ceną jednostkową brutto za organizację jednego spotkania.

 • Termin składania ofert *

  29.01.2024r. do godz. 10:00

16.01.2024 - 13:04

ZAPYTANIE OFERTOWE – Świadczenie usług eksperckich w zakresie przeprowadzenia z upoważnienia Marszałka Województwa Łódzkiego kontroli nad przeprowadzaniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * IFII.8044.1.2024
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.

 • Termin wykonania zamówienia *

  Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę o której mowa w Załączniku nr 1, w nieprzekraczalnym terminie do 29 listopada 2024 roku.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Obszar województwa łódzkiego.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi spełniać niżej wymienione warunki udziału
  w postępowaniu:

  -   posiada uprawnienia do przeprowadzania badań psychologicznych kierowców w zakresie psychologii transportu na podstawie art. 87 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami
  (t. j. Dz.U. z 2023 roku, poz. 622 ze zm.).

  -     wydawał lub wydaje orzeczenia odwoławcze w zakresie psychologii transportu na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1047 ze zm.)
  lub ustawy z dnia 05 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami, lub


  - wykonał lub wykonuje kontrole badań psychologicznych kierowców w zakresie psychologii transportu.

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Oferta powinna zawierać cenę brutto łącznie za przeprowadzenie szesnastu kontroli oraz cenę brutto kontroli jednostkowej. W cenie należy uwzględnić wszelkie koszty związane z realizacją usługi, w tym koszty przejazdów do / z miejsca kontroli.

  Podpisana klauzula informacyjna oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

   

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Do dnia 06 lutego 2024 roku, godzina 16:00

16.01.2024 - 11:08

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * SEDI.514.1.2024
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  W ciągu 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Siedziba Zamawiającego

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  6.02.2024 roku do godziny 16:00

15.01.2024 - 08:50

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPPVI.2600.3.2024.JS
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Realizacja zamówienia od daty podpisania umowy na okres 12 miesięcy lub do wyczerpania
  kwoty umowy, w zależności co pierwsze nastąpi.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 40%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Średnia sprzedaż wydania drukowanego gazety w III kwartale
  2023 r  - 60%

 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 05.02.2024 r. godz. 10:00.

21.12.2023 - 14:32

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PZI.087.11.2023.SK
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Do 31.12.2024 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Szczegóły znajdują się w załączeniu

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty
  • Wykonawca:
  • kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza (poświadczona za zgodność z oryginałem),
  • dokument potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie psychiatrii,
  • pisemna zgoda na upoważnienie przez Marszałka Województwa (dotyczy lekarzy, którzy nie posiadają ważnego upoważnienia),
  • oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia,
  • podpisana „Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych”,
  • podpisane oświadczenie o braku wykluczenia.
  • Lekarz wskazany do zastępowania Wykonawcy:
  • kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza (poświadczona za zgodność z oryginałem),
  • dokument potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie psychiatrii,
  • pisemna zgoda na wykonywanie przedmiotu zamówienia w zastępstwie, w tym na upoważnienie przez Marszałka Województwa (dotyczy lekarzy, którzy nie posiadają ważnego upoważnienia),
  • oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia,
  • podpisana „Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych”,
  • podpisane oświadczenie o braku wykluczenia.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100% cena brutto za godzinę wykonywania przedmiotu zamówienia
 • Termin składania ofert *

  Do 28.12.2023 r.

22.11.2023 - 15:07

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PZI.087.11.2023.SK
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Miejsce wykonania zamówienia znajduje się w załączeniu.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty
  • Wykonawca:
  • kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza (poświadczona za zgodność z oryginałem),
  • dokument potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie psychiatrii,
  • pisemna zgoda na upoważnienie przez Marszałka Województwa (dotyczy lekarzy, którzy nie posiadają ważnego upoważnienia),
  • oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia,
  • podpisana „Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych”,
  • podpisane oświadczenie o braku wykluczenia.
  • Lekarz wskazany do zastępowania Wykonawcy:
  • kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza (poświadczona za zgodność z oryginałem),
  • dokument potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie psychiatrii,
  • pisemna zgoda na wykonywanie przedmiotu zamówienia w zastępstwie, w tym na upoważnienie przez Marszałka Województwa (dotyczy lekarzy, którzy nie posiadają ważnego upoważnienia),
  • oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia,
  • podpisana „Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych”,
  • podpisane oświadczenie o braku wykluczenia.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Do 13 grudnia 2023 roku do godz. 16.00

20.11.2023 - 11:19

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ASVI.1333.112.2023
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym

 • Termin wykonania zamówienia *

  10 dni

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej:
  1) scan wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu (wzór oświadczenia w załączeniu)

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  11.12.2023r. godz. 10:00

Strona 1 z 2