Zapytania ofertowe - nieaktywne (1375)

18-06-2020 15:06

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/13/2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie wykonane (podpisanie umowy) w terminie do dnia 20 lipca 2020 roku.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie dostarczone do siedziby Zamawiającego - Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Realizacja zamówienia będzie odbywać się na warunkach określonych w umowie, której projekt jest załączony do zapytania ofertowego.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 10 lipca 2020 roku, o godz. 12:00.

17-06-2020 13:06

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPPVI.2600.33.2020.PS
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020 r. lub do wyczerpania kwoty umowy w zależności od zdarzeń wcześniej zaistniałych

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu jest dołączenie do oferty wypełnionego oraz podpisanego Formularza Ofertowego

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  09.07.2020 r., godz. 12.00

10-06-2020 14:06

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/12/2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 7  dni od dnia dokonania zamówienia.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Dostawa do siedziby zamawiającego na koszt Wykonawcy.

  Dane Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania oferty upłynie w dniu 19 czerwca 2020 r. o godz. 12:00

09-06-2020 15:06

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ST/1/2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  4 grudnia 2020 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  województwo łódzkie - miejsca wykonania zamówienia znajdują się w załączeniu

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Wykonawca składając ofertę, winien wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (zakończył) co najmniej 3 usługi wykonania projektów stałej zmiany organizacji ruchu o  łącznej wartości min. 25 000,00 zł brutto, a także wykaże, że usługi te zostały wykonane należycie (wykaz prac wraz z kwotami spełniających podany warunek oraz referencje)

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  1) Wypełniony formularz ofertowy.

  2) Oświadczenie o sytuacji ubezpieczeniowej Wykonawcy w przypadku ofert składanych przez osoby fizyczne.

  3) Wykaz prac wraz z kwotami spełniających podany wyżej warunek oraz referencje, rekomendacje lub inne dokumenty poświadczające doświadczenie i kwalifikacje Wykonawcy.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  1 lipca 2020 r. godz. 11:00

09-06-2020 12:06

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PMIV.0441.12.1.2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  październik 2020 r. - czerwiec 2021 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo łódzkie.

  W uzasadnionych przypadkach i na podstawie oddzielnego pisemnego porozumienia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, będzie możliwe wykonanie części zamówienia zdalnie przy wykorzystaniu środków technicznych Wykonawcy.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji Zamówienia - 40%

 • Termin składania ofert *

  30 czerwca 2020 r., godzina 16.00

08-06-2020 11:06

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/10/2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin wykonania zamówienia do 7 dni od podpisania zamówienia.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

  Dane Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania oferty upłynie w dniu 17 czerwca 2020 r. o godz. 12:00

03-06-2020 11:06

Uwaga został przedłużony termin do 09-06-2020 do godziny 12:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/9/2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 3 dni od dnia dokonania zamówienia.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 80%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  okres wsparcia producenta - 20%

 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 08.06.2020 r. o godz. 12:00.

28-05-2020 14:05

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PBVII.0441.7.5.2020.PP
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu.

 • Termin wykonania zamówienia *

  XI/XII 2020 r. - zgodnie z zapytaniem ofertowym.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60 %
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Doświadczenie - 40 %

 • Termin składania ofert *

  18.06.2020 r. godz. 16.00

  08.07.2020 r. godz. 16.00

  10.07.2020 r.

22-05-2020 14:05

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PBVII.0441.12.3.2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  październik 2020 – czerwiec 2021

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  usługa świadczona online

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60 %
 • Kryteria oceny ofert: inne

  inne: Jakość oferty - 40 %. Informacja o sposobie dokonania oceny oferty znajduje się w załączeniu.

 • Termin składania ofert *

  15.06.2020 22.06.2020

07-05-2020 12:05

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PRI.052.1.6.2020.IP
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  1.07.2020 r. – 30.11.2021 r.

  (dokładny termin wykonania usługi uzależniony od terminu przedkładania sprawozdania do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej)

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Zgodnie z Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia:

  1. Wypełniony i zeskanowany Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego– Formularz ofertowy wraz ze skanami aktualnych wpisów do rejestru biegłych rewidentów.
  2. Podpisany Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – Klauzula informacyjna RODO
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  20% - doświadczenie biegłego rewidenta/biegłych rewidentów

  10% - wielkość zespołu audytorskiego

  10% - termin wykonania badania

 • Termin składania ofert *

  28.05.2020 r. godz. 16:00

Strona 1 z 138