Zapytania ofertowe - nieaktywne (1393)

21-09-2020 13:09

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * Nr FMIX.3230.77.2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa doradztwa oraz wsparcia podczas wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych, tj. realizacji działań zmierzających do zawarcia umowy o zarządzanie oraz umowy o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego oraz jednostkach budżetowych Województwa Łódzkiego (Wariant I) lub w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego (Wariant II). Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia: do 15.05.2021 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Wykonawca musi posiadać doświadczenie zdobyte w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert w zakresie wprowadzania programów emerytalnych (Pracownicze Programy Emerytalne lub Pracownicze Plany Kapitałowe) dla minimum czterech podmiotów, które wprowadziły ww. programy, zatrudniających minimum 1000 pracowników.

  Na potwierdzenie spełnienia wymogu doświadczenia Zamawiający wymaga złożenia wykazu usług (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego), do którego należy załączyć dokumenty w formie pisemnej potwierdzające należyte wykonanie usługi dla minimum dwóch podmiotów na rzecz których została wykonana usługa (forma referencji lub oświadczenia, które potwierdzi należyte wykonanie usługi). Ww. dokumenty należy załączyć do formularza oferty.

   

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Zgodnie z załącznikiem nr 2.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  -

 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 28 września 2020 r. o godz. 1200.

21-08-2020 09:08

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/23/2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  w terminie do 21 dni od podpisania zamówienia

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  do 14 września 2020 r. do godz. 12:00

19-08-2020 10:08

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/24/2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  do 7 dni od dnia dokonania zamówienia

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wykonawca wypełnia załącznik nr 1 i składa wraz z ofertą w formie elektronicznej za pośrednictwem niniejszej aplikacji

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  do 10 września 2020 r. do godz.12:00

19-08-2020 10:08

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/22/2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2)

 • Termin wykonania zamówienia *

  do 30 dni od dnia dokonania zamówienia

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wykonawca wypełnia załącznik nr 2 i składa wraz z ofertą w formie elektronicznej za pośrednictwem niniejszej aplikacji

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  do 10 września 2020 r. do godz. 12:00

19-08-2020 09:08

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/21/2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2)

 • Termin wykonania zamówienia *

  do 30 dni od dnia dokonania zamówienia

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wykonawca wypełnia załącznik nr 2 i składa wraz z ofertą w formie elektronicznej za pośrednictwem niniejszej aplikacji

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  do 10 września 2020 r. do godz. 12:00

18-08-2020 10:08

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/20/2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu (projekt umowy)

 • Termin wykonania zamówienia *

  Do 22 września 2020 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Do 08 września 2020 r. do godz. 12:00

05-08-2020 13:08

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PMII.433.4.6.4.2020.AK
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  III/IV kwartał 2020 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Formularz ofertowy

  Wykaz osób

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * % 60
 • Kryteria oceny ofert: inne

  30% - doświadczenie wykonawcy

  10% - miesięczna dodatkowa ilość godzin zaangażowania w projekt

 • Termin składania ofert *

  Do 28 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00

04-08-2020 11:08

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/19/2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 3 dni od dnia dokonania zamówienia.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

  Dane Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8,90-051 Łódź.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 80%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Dostępność 20%

 • Termin składania ofert *

  Termin składania oferty upłynie 17 sierpnia 2020 r. o godzinie 12:00.

04-08-2020 11:08

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * GKII.7521.6.2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  23.10.2020 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający następujące warunki:

  1. Posiadania wiedzy i doświadczenia:

  Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał z należytą starannością:

  1.1. co najmniej jedną pracę geodezyjną polegającą na aktualizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k)

  2. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

  Wykonawca wykaże osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i które spełniają następujące wymagania:

  2.1. jedna osoba (osoba ta będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia) posiadająca uprawnienia zawodowe z zakresu - redakcja map, o których mowa w art. 43 pkt. 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, która brała udział w wykonaniu co najmniej jednej usługi polegającej na aktualizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k),

  2.2.co najmniej jedna osoba (osoba ta będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia), która brała udział w wykonaniu co najmniej jednej usługi polegającej na aktualizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k).

  Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji w ramach ww. warunków (tj. pkt 2.1 i 2.2).

   

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Do oferty należy załączyć:

  1. dokumenty potwierdzające spełnienie warunku określonego w pkt 1 (rubryka - warunki udziału w zapytaniu), np. wykaz prac (wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania - Wykaz usług).

  2. wykaz osób potwierdzający spełnienie warunku określonego w pkt 2 (rubryka - warunki udziału w zapytaniu) (wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania - Wykaz osób).

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * Cena - 100%
 • Termin składania ofert *

  25.08.2020 r. do godz. 15:00

29-07-2020 16:07

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ST/3/2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  do 30.10.2020 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Miejsce wykonania zamówienia znajduje się w załączeniu.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  5 sierpnia 2020 r. godz. 15:00

Strona 1 z 140