Zapytania ofertowe - aktywne (6)

18.04.2024 - 14:04

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/15/2024
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  do 14 dni od dnia otrzymania zamówienia

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Siedziba Zamawiającego

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wypełniony i podpisany załącznik nr 1: arkusz ilościowo – techniczny

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * Cena 100%
 • Termin składania ofert *

  9.05.2024 r. do godz. 12:00

11.04.2024 - 12:23

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/16/2024
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Do 7 dni od dnia otrzymania zamówienia

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Siedziba Zamawiającego

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wypełniony i podpisany załącznik nr 1: arkusz ilościowo – techniczny

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  26.04.2024 r. o godz. 1200

05.04.2024 - 15:36

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ŚRI.721.45.2022.KD
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu (załącznik nr 1 - Projekt umowy i załącznik nr 1 do Projektu umowy - OPZ)

 • Termin wykonania zamówienia *

  21 dni od wezwania Zamawiającego

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  zgodnie z OPZ

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu (załącznik nr 2 do Zapytania)

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wypełnione i podpisane przez osobę/y upoważnioną/e:

  1) Formularz ofertowy (załącznik nr 3),

  2) Wykaz usług (załącznik nr 4),

  3) Wykaz osób (załącznik nr 5)

  4) Wykaz narzędzi (załącznik nr 6)

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  26.04.2024 r. do godz. 10:00

03.04.2024 - 10:59

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/13/2024
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego (arkusz ilościowo – techniczny)

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 14 dni od dnia otrzymania zamówienia

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej:
  1) scan wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną załącznika nr 1 do zapytania ofertowego (arkusz ilościowo – techniczny)

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  24.04.2024r. godz. 12:00

29.03.2024 - 12:29

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PZI.9061.8.2024.SK
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2024 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Miejsce wykonania zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wykonawca:

  • kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza (poświadczona za zgodność z oryginałem),
  • dokument potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie psychiatrii,
  • pisemna zgoda na upoważnienie przez Marszałka Województwa;
  • oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia;
  • podpisana informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych;
  • podpisane oświadczenie o braku wykluczenia.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100% cena za sporządzenie jednego wniosku do Sądu
 • Termin składania ofert *

  Do 22.04.2024 r. do godz. 16.00

04.03.2024 - 16:13

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PZI.8044.4.1.2024
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Od dnia zawarcia umowy do dnia 13 grudnia 2024 roku.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  1. oświadczenie Wykonawcy o nie byciu karanym za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przeciwko wiarygodności dokumentów,
  2. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w zapytaniu, które zostały wymienione w pkt. IV ppkt 2-4,
  3. podpisana przez Wykonawcę „Informację o warunkach przetwarzania danych osobowych”,
  4. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.
  Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do wglądu w oryginale dokumenty poświadczające spełnianie przez niego warunków udziału w zapytaniu, które zostały wymienione w pkt. IV ppkt 2-4.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Do dnia 25 marca 2024 r.