Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2007 - 2020

Nowa sytuacja społeczno-gospodarcza, stale zmieniające się uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne rozwoju województwa, w szczególności przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, jak również prace nad dokumentami strategicznymi na szczeblu krajowym (Narodowym Planem Rozwoju na lata 2007-2013,  Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia 2007-2013) sprawiły, że uchwalona przez Sejmik Województwa Łódzkiego w roku 2000 Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego wymagała aktualizacji.
W listopadzie 2004 roku Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Założenia Aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego do roku 2020. Jednocześnie został powołany przez Marszałka Województwa Zespół Roboczy do opracowania aktualizacji strategii rozwoju województwa łódzkiego, której horyzont czasowy określono wstępnie do roku 2020.
Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego, dokonana została w oparciu o zapisy Strategii Lizbońskiej, wytycznych Unii Europejskiej zawartych w III Raporcie Kohezyjnym, oraz w oparciu o dokumenty krajowe takie jak Założenia Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 i sektorowe dokumenty strategiczne. Najważniejszym dokumentem będącym podstawą aktualizacji przygotowanym na poziomie regionu była diagnoza województwa łódzkiego, opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi przez zespół naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego. Na podstawie tych dokumentów opracowany został „Wstępny projekt Aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2020”, który został skierowany do konsultacji społecznych.
Proces konsultacji objął przedstawicieli samorządu terytorialnego, administracji publicznej, przedsiębiorców, środowisko akademickie, organizacje pozarządowe. Przeprowadzono również konsultacje z województwami sąsiadującymi. Ostatnim etapem przygotowania „Aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020” było opracowanie prognozy oddziaływania strategii na środowisko.
31 stycznia 2006 roku Sejmik Województwa Łódzkiego uchwałą Nr LI/865/2006 roku przyjął Strategię Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020, która jest podstawowym dokumentem strategicznym wytyczający kierunki rozwoju województwa łódzkiego aż do roku 2020.


Do pobrania:
Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 (wersja polska)

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 (English version, wersja angielska)

Prognoza oddziaływania na środowisko

Założenia Aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego do 2020 roku

Synteza Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego

Analiza porównawcza „Założeń aktualizacji strategii rozwoju województw”

 

Diagnoza Województwa Łódzkiego - Łódź, 2005

Tom I Sfera gospodarcza
(archwum "zip", 7,2 MB; zawiera pliki PDF)

Tom II Sfera społeczna
(archwum "zip", 3,2 MB; zawiera pliki PDF)

Tom III Sfera funkcjonalno-przestrzenna
(archwum "zip", 6,2 MB; zawiera pliki PDF)

Tom IV Główne problemy i tendencje rozwoju województwa łódzkiego

(archwum "zip", 1,9 MB; zawiera pliki PDF)

Napisane przez :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  25.02.2013 - 15:15
Osoba modyfikująca: Michał Kaczorowski
Ostatnio zmieniany: 02.09.2021 - 13:26