Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020

W związku z podjętymi pracami na szczeblu centralnym, zmierzającymi do stworzenia efektywnego systemu zarządzania rozwojem kraju, nowelizacją dokumentów strategicznych na szczeblu krajowym, jak również zmieniającą się sytuacją społeczno – gospodarczą, Zarząd Województwa Łódzkiego podjął decyzję o przystąpieniu do aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020.
Aktualizację Strategii opracowuje Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego oraz Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi pod kierunkiem Zarządu Województwa Łódzkiego. Pracę nad nowym dokumentem wspiera grono ekspertów z największych łódzkich uczelni.

Celem autorów jest opracowanie strategii nowoczesnej, zgodnej z dokumentami strategicznymi na szczeblu krajowym i europejskim, w tym w szczególności z dokumentem „Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu”, wyznaczającej przyszłe kierunki strategicznej interwencji finansowane za pomocą środków Unii Europejskiej przyszłej perspektywy finansowej.


Aktualności
Prace nad aktualizacją
Naukowa Rada Programowa
Krajowe i europrejskie dokumenty strategiczne
Konsultacje społeczne

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji